9/12/18

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου κατὰ τὴν πρώτη Θ. Λειτουργία στὴν Πάτρα καὶ τὴν ἐνορία Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κανάγκας κ.κ. Θεοδοσίου
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου 
κατὰ τὴν πρώτη Θ. Λειτουργία στὴν Πάτρα καὶ τὴν ἐνορία Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κανάγκας κ.κ. Θεοδοσίου 
Πάτρα, 9.12.18 


Σεβασμιώτατε, σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοί,

Ἀγάλλεται καὶ πανηγυρίζει ἡ ἐνορία μας, χαιρόμαστε καὶ ἐμεῖς ὡς μέλη της, γιατί ὁ μέχρι προχθὲς ποιμένας καὶ διδάσκαλος καὶ ἐφημέριος καὶ συνεφημέριός μας προήχθη σὲ ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ δὴ σὲ πρῶτο Μητροπολίτη τῆς ἱεραποστολικῆς Μητροπόλεως Κανάγκας.

Δὲν εἶναι τυχαῖο, Σεβασμιώτατε, ποὺ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ οἰκονόμησε τὰ πράγματα ἐν τῇ πανσόφω Αὐτῆς προνοίᾳ καὶ βουλήσει ὥστε ἡ εἰς ἐπίσκοπον Χειροτονία σας νὰ τελεσθεῖ ἀνήμερα στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Νικολάου καὶ σὲ Ναὸ τοῦ Ἁγίου μας στὸ Κάιρο. Ὁ Ἅγιός μας, τὸν ὁποῖον μὲ ζῆλο ὑπηρετήσατε στὴν πόλη μας, σὲ αὐτὸν τὸν ἱστορικὸ Ναό, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θέλησε νὰ ἀνταποδώσει τὴν εὐαρέσκειά του. Καὶ σήμερα, ἐδῶ στὴ μεθέορτη πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία σας, μὲ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, σᾶς ὑποδεχόμαστε καὶ σᾶς καμαρώνουμε ὡς ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Εἴη τὸ Ὂνομά Του εὐλογημένο!

Παράλληλα καὶ ὡς Πατρινοὶ καυχόμαστε ἐν Κυρίῳ, διότι ἕνας συμπολίτης μας ὡς ἐπίσκοπος πλέον πορεύεται ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴ πόλη τῶν Πατρῶν στὸν ἱεραποστολικὸ ἀγρό, στὰ ἴχνη ἑνὸς ἄλλου συμπολίτη μας, τοῦ ἀειμνήστου π. Χαρίτωνος, ὁ ὁποῖος πρὶν ἀπὸ 45 χρόνια κατέβηκε ἀπὸ τὴν Πάτρα στὸ Κονγκὸ σὲ μεγάλη ἡλικία ἀλλὰ μὲ νεανικὸ ζῆλο γιὰ νὰ κηρύξει Χριστὸν ἐσταυρωμένο καὶ ἀναστάντα.

Ἀλλὰ καὶ ὡς Ἕλληνες σεμνυνώμεθα, διότι στὴν ὑποσαχάρια Ἰσημερινὴ Ἀφρική, στὸ κέντρο τῆς Μαύρης Ἠπείρου, ἡ παρουσία τῆς Ἑλλάδος γίνεται ἐντονότερη, διότι ἕνας ἀκόμη πρέσβυς τῶν αἰωνίων ἰδανικῶν τῆς πατρίδας μας παίρνει τὰ διαπιστευτήριά του καὶ ἐγκαθίσταται γιὰ νὰ ἐκπροσωπήσει ὅ,τι ὀμορφότερο, πιὸ εὐλογημένο καὶ χαριτωμένο ἔχει ὑπάρξει σὲ αὐτὴ τὴ χώρα: τὴν Ὀρθοδοξία μας!

Τέλος, καὶ ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ σκιρτοῦμε ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, διότι «τοιοῦτος τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ πρέπει ἀρχιερεύς».

Ἔτσι καὶ ὡς Αἳ-Νικολαΐτες, καὶ ὡς Πατρινοὶ καὶ ὡς Ἕλληνες καὶ ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ αἰνέσουμε, νὰ εὐλογήσουμε καὶ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος μας γιὰ τὴν εὐαρέσκεια καὶ τὴν ξεχωριστή, τὴν μοναδικὴ τιμὴ ποὺ ἐπιφύλαξε στὴν ἐνορία καὶ τὴν πόλη μας καὶ νὰ προσευχηθοῦμε ἐκ μέσης καρδίας στὸν Ἅγιο Θεό: «ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Θεοδοσίου ὃν χάρισαι τῇ ἁγίᾳ σου ἐν Κανάγκᾳ Ἐκκλησίᾳ ἐν εἰρήνῃ, σῶον, ἔντιμον, ὑγιὰ μακροημερεύοντα καὶ προπαντὸς ὀρθοτομοῦντα καὶ κηρύσσοντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας». 


Αὐτὴ τὴ χαρὰ ζήσαμε προχθὲς στὴ χειροτονία στὸ Κάιρο. Ἱερουργὸς ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας συμπα-ραστατούμενος ἀπὸ χορεία σεβασμίων Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ἀρχιερέων καὶ κληρικῶν ἀπὸ τὴ Β. Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἃγ. Ὅρος, μαζὶ μὲ ὁμίλους λαϊκῶν καὶ κληρικῶν ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ τὸ Ἀγρίνιο ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῶν Σεβασμιωτάτων, τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶ. Μαζὶ ἤσαν καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ὁ ΣΩΤΗΡ, ποὺ πολλὰ ἔχει προσφέρει στὴν ἱεραποστολὴ τῆς Κανάγκα, ἀλλὰ καὶ Κογκολέζοι Κληρικοί.

Εἶμαι ὅμως σίγουρος ὅτι προχθὲς στὸν Ἃγ. Νικόλαο στὸ Κάιρο ἦταν συμπαρόντες καὶ συνευχόμενοι καὶ συνεφραινόμενοι καὶ οἱ ἀείμνηστοι προκάτοχοί σας στὴ διακονία τῆς ἱεραποστολῆς τῆς Κανάγκα, ὁ π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ὁ π. Χαρίτων Πνευματικάκης καὶ ὁ Μητροπολίτης Πενταπόλεως Ἰγνάτιος. Εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτοὶ εἶχαν ἕνα ἐπὶ πλέον ἰδιαίτερο λόγο νὰ καυχῶνται ἐν Κυρίῳ: ἔβλεπαν ὅτι ὁ σπόρος ποὺ ἔριξαν στὴν γῆ τοῦ Κονγκὸ βλάστησε καὶ καρποφόρησε καρπὸ ἑκατονταπλασίονα ἔτσι ὥστε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς δικούς τους ἱδρῶτες ἡ ἄγνωστη μέχρι τότε πόλη τῆς Κανάγκα ἀνυψώθηκε κατευθείαν σὲ Μητρόπολη τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Ἡ παρουσία ὅλων αὐτῶν στὴ χειροτονία σας, Σεβασμιώτατε, ἔχει καὶ μία ἄλλη διάσταση ποὺ δὲν πρέπει νὰ διαλάθει τῆς προσοχῆς μας: ἀποτελεῖ μία σαφῆ ἀποδοχή, ἐπιδοκιμασία καὶ ἐπικρότηση τῆς ἐκλογῆς σας ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας γιὰ τὴ Μητρόπολη Κανάγκας, ἀπὸ ὅλους ὅσους ἐνδιαφέρονται εἰλικρινῶς καὶ ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ἱεραποστολῆς στὴ Μαύρη Ἤπειρο καὶ ἰδιαίτερα στὴν Κανάγκα.

Ἡ ἐνορία μας καθηκόντως καὶ εὐγνωμόνως προσέφερε γιὰ τὴ χειροτονία σας τόν Σταυρὸ καὶ τὸ Ἐγκόλπιο. Τὸν μὲν Σταυρὸ πρὸς συνεχῆ ὑπενθύμιση ὅτι ἡ Ἀρχιερατικὴ διακονία εἶναι σταυρικὴ διακονία μὲ τὴ διττὴ ἔννοια:

1. Κατὰ τὸ Παύλειο «ἡμεῖς κηρύσσομεν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον» καὶ

2. Εἶναι πορεία σταυρικῆς θυσίας, μία συνεχὴς σταύρωση τοῦ ἐπισκόπου στὸ Γολγοθά, ὁ ὁποῖος στὴν περίπτωσή σας ὀνομάζεται «Κανάγκα».

Ὅμως, δίπλα στὸν Σταυρὸ ὑπάρχει τὸ ἐγκόλπιο μὲ τὴ μορφὴ τῆς Παναγίας - ποὺ εἶναι ἀντίγραφο τῆς εἰκόνος τοῦ τέμπλου τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων καὶ φυλάσσεται στὸ Ἱ. Βῆμα. Ἡ μορφὴ τῆς Θεοτόκου θὰ σᾶς προσφέρει τὴν ἀναγκαία δύναμη, τὸ κουράγιο καὶ τὴν ἐνίσχυση στὴ δύσκολη ἀρχιερατικὴ-ἱεραποστολικὴ διακονία, στὴν ὁποία σᾶς καλεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.

Ἐμεῖς, ὡς ἐνορία, μαζὶ μὲ τὴν ἐν Κυρίω καύχηση ὑποσχόμαστε ὅτι στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ θὰ σταθοῦμε ἀρωγοὶ καὶ συμπαραστάτες στὸ ἔργο σας.

Σεβασμιώτατε,

Σᾶς καλωσορίζουμε ὡς ἐπίσκοπο στὴν ἐνορία μας, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ σᾶς προπέμπουμε στὴ νέα ἀρχιερατικὴ διακονία σας στὰ ἔθνη τοῦ Κονγκὸ μὲ τὴν ὁλοθερμὴ εὐχὴ νὰ εἶστε ἄξιος, νὰ παραμείνετε ἄξιος, τῆς διακονίας εἰς ἣν ἐκλήθητε.

ΑΞΙΟΣ!
4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ωραίο κείμενο, με σαφήνεια και ακρίβεια γραμμένο.

Καλή δύναμη να έχει ο π. Θεοδόσιος

Ανώνυμος είπε...

Αναφέρει μόνο τις παρουσίες.
Υπήρχαν όμως και κάποιες απουσίες.
Γιατί δεν γράφει κάτι γιαυτές;

Ανώνυμος είπε...

Δόξα τω θεώ.

π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ είπε...

Αγαπητέ 5:19
φαίνεται δεν διάβασες καλά το κείμενο.
Αναφέρεται περισσότερο στους απόντες παρά στους παρόντες...
Ο Θεός να τους φωτίσει και να τους ελεήσει
π.ΑΚΓ