28/1/23

Πρωτ. π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ καὶ τὸ “ΣΧΙΣΜΑ” τῶν ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 


Ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θεμελιώνει τὴν ἐκκλησιολογὶα του, δηλαδὴ τὴν περὶ τῆς Ἐκκλησίας διδασκαλία του, στὸν Ἀπ. Παῦλο, ὁ ὁποῖος προσδιορίζει τὴν Ἐκκλησία ὡς «τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ» ποὺ ἔχει μοναδικὴ Κεφαλὴ της τὸν ἴδιο τὸν Χριστό.

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ τονίζει δύο ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἰδιότητές της, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀδιάρρηκτα συνδεδεμένες ὡς «ἡ ἐν ἀληθείᾳ ἑνότητα». Ὁτιδήποτε καὶ ὁποιοσδήποτε ἀμφισβητεῖ ἢ προσβάλλει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ αὐτὴ ἐκφράζει δὲν μπορεῖ νὰ παραμένει μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ, ἐκβάλλεται ἀπὸ τὸ Σῶμα.

Ἔτσι κατανοοῦμε τὴν ἔνταση μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἰω. Χρυσόστομος, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ Πατέρες μέσα στοὺς αἰῶνες, εἶναι κατηγορηματικὰ ἀντίθετοι καὶ ἀναφέρονται μὲ τὰ σκληρότερα λόγια γιὰ τὴν αἵρεση καὶ τὸ σχίσμα.

Ἡ μὲν αἵρεση ἀλλοιώνει καὶ τελικὰ καταστρέφει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια, ἐνῶ τὸ σχίσμα προσβάλλει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα. Ἀμφότερες βέβαια οἱ καταστάσεις ὁδηγοῦν τοὺς ἐμπνευστὲς καὶ τοὺς ὀπαδοὺς τους ἐκτὸς Ἐκκλησίας, στὴν ἀπώλεια. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ φράση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου «τοῦ εἰς αἵρεσιν ἐμπεσεῖν τὸ τὴν Ἐκκλησίαν σχίσαι οὐκ ἔλαττον ἐστὶ κακὸν»2 , ποὺ ὑποδηλώνει ὅτι ἡ προσβολή τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σοβαρότατο ἐκκλησιαστικὸ ἔγκλημα. Μάλιστα, γιὰ νὰ τονίσει τήν σοβαρότητα τοῦ σχίσματος φτάνει στὸ σημεῖο νὰ πεῖ ὅτι «οὐδὲν οὕτω παροξύνει τὸν Θεόν, ὡς τὸ Ἐκκλησίαν διαιρεθῆναι… οὐδὲ μαρτυρίου αἷμα ταύτην, ἒφησε, δύνασθαι τήν ἁμαρτίαν ἐξαλείφειν»3 . oὒτε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου δὲν ἐξαλείφει τήν ἁμαρτία τοῦ σχίσματος!


Α. Ἡ παρά τήν Δρῦ σύνοδος, ἡ ἐξορία καὶ ὁ μαρτυρικὸς θάνατος τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὁ Ἰ. Χρυσόστομος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως τὸ 398 μ.Χ. ἐπὶ αὐτοκράτορος Ἀρκαδίου καί τῆς συζύγου του Εὐδοξίας. Χαρακτῆρας εὐθὺς καὶ συνεπής στὴ χριστιανικὴ ζωή, αὐστηρός στὸν ἑαυτό του, ἐραστής τῆς ἁγιότητας, ἀνυπέρβλητος κήρυκας τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, ἀσυμβίβαστος ὑπέρμαχος των ἀδυνάτων, «ἀπέναντι στοὺς ἰσχυρούς τῆς ἐποχῆς του ἔπαιξε τὸ ρόλο ἑνὸς Νάθαν μπροστά στὸν Δαυίδ, ἑνὸς Ἠλία μπρὸς στὴν Ἰεζάβελ, ἑνὸς Ἠσαΐα ἀπέναντι στοὺς ἱερεῖς τοῦ Βάαλ»4 . Το κήρυγμά του στὸ Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας συνήγειρε τὸν ἁπλὸ λαὸ ποὺ ἐκδήλωνε μὲ ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα καὶ μὲ ἐκδηλώσεις μεγάλης ἀγάπης τήν χαρὰ καί τήν εὐγνωμοσύνη του στὸν καλό του Ποιμένα. Ὅμως, ἐνῶ ὁ ἁπλὸς λαὸς χαιρόταν τὸν Ἀρχιεπίσκοπὸ του, ἡ παρουσία του στὸ θρόνο τῆς Βασιλεύουσας σύντομα κατέστη ἀφόρητη γιά τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ κατεστημένο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Γιά τὸ παλάτι τοῦ ἀβούλου Ἀρκαδίου, ἀλλά καὶ τῆς δυναμικῆς καὶ δόλιας Εὐδοξίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν ἐπικίνδυνος. Το ἴδιο ἐπικίνδυνος ἦταν καὶ γιά τὴ μερίδα κληρικῶν καὶ κυρίως τῶν ἐπισκόπων ποὺ κέρδισαν τήν ἀρχιερωσύνη μὲ συναλλαγὲς (σιμωνία) καὶ συνέχιζαν νὰ ζοῦν ζωὴ τρυφιλὴ καὶ ἀνήθικη. Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μέγεθος τῆς διαφθορᾶς τοῦ κλήρου5 σημειώνουμε ὅτι ὁ Χρυσόστομος σὲ διάστημα μικρότερο τῶν ἕξι ἐτῶν καθαίρεσε 13 ἐπισκόπους καὶ 70 πρεσβύτερους, ἐνῶ ἒγραψε τὴ μνημειώδη φράση: «οὐδένα γὰρ λοιπὸν δέδοικα ὡς τοὺς ἐπισκόπους, πλὴν ὀλίγων»6!

Ἔτσι, τὸ Παλάτι καὶ μερίδα ἀθλίων ἐπισκόπων, «διεφθαρμένη συναγωγὴ»7 συνασπίστηκαν ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ «ἐζήτουν εὐκαιρίαν8 τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν» (Λουκ. 25, 6). Καὶ ἡ εὐκαιρία ἐδόθη το Σεπτέμβριο 403 μΧ: Ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος, ἄνθρωπος σκληρὸς καὶ ἀδίστακτος πνέων μένεα ἐναντίον τοῦ Χρυσοστόμου μὲ ὁμάδα 29 Αἰγυπτιωτῶν ἐπισκόπων βρέθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Παλατιοῦ συνέπραξε μέ τοὺς ἐκεῖ ἐχθρούς του ἐπισκόπους καὶ συγκρότησαν Σύνοδο 45 ἐπισκόπων στὴ Δρῦ (προάστιο τῆς Χαλκηδόνος, ἀπέναντι ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη). Τό ἐναντίον τοῦ Χρυσοστόμου ψευδὲς κατηγορητήριο περιελάμβανε 29 κατηγορίες (ἀπὸ βιαιοπραγίες, κλοπές, ἀνηθικότητες, περιφρόνηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως μέχρι ἀνταρσία καὶ πολιτικὴ προδοσία)! Τό ἀποτέλεσμα ἦταν προδιαγεγραμμένο: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννης καθαιρέθηκε καὶ μὲ αὐτοκρατορικὴ ἐντολὴ ὁδηγήθηκε στὴν ἐξορία κρυφὰ ἀπό τόν λαό9 , ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε μὲ ἔντονο τρόπο τήν ἀποδοκιμασία του.

Λίγες μέρες μετά, καὶ ἐνῶ ὁ Ἰωάννης βρισκόταν ἐξόριστος στὴ Νικομήδεια, ἰσχυρὸς σεισμός στὴν Κωνσταντινούπολη κατατρόμαξε τήν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, ἡ ὁποὶα τὸν θεώρησε ὡς θεϊκὴ τιμωρία γιά τὴν ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἂδικη κρίση. Μετανοημένη ἔστειλε ἀμέσως αὐτοκρατορικοὺς ἀπεσταλμένους καί τοῦ ζήτησε νὰ ἐπιστρέψει στὴ Βασιλεύουσα.

Στὶς 13 Νοεμβρίου 403 ὁ ἐξόριστος Ἀρχιεπίσκοπος ἐπιστρέφει στὸν θρόνο του μετὰ ἀπὸ μεγαλειώδη ὑποδοχὴ ποὺ τοῦ ἐπεφύλαξε ὅλος ὁ λαός στὸ Βόσπορο.

Ο.Ν. : "ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ"

 


*ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ*


- Περνά απ' την πόλη μας! Αναριγεί στην είδηση.

Σκύβαλα ο πλούτος, η ισχύς, το κέρδος.

Με ένα σάλτο, "προδραμών", τον όχλο αγνόησε,

σκαρφάλωσε σε μιας συκομορέας το δέντρο.


Ο "ετάζων καρδίας και νεφρούς", το βλέμμα ύψωσε.

Τρεμουλιαστή η σπίθα στης ψυχής τα βάθη

του απολωλότος, που την ευκαιρία άδραξε

φλόγα να γίνει, να διορθώσει λάθη.


Χλεύη, ειρωνείες, περιφρόνηση,

πρότερος βίος του Ζακχαίου, 

φραγμός δεν στάθηκαν σε επιθυμία ασίγαστη

να γίνει ακόλουθος του Ναζωραίου!


Πώς γιγαντώθηκε ο βραχύσωμος, 

ο ερασιχρήματος, ο αρχιτελώνης!

Αιχμάλωτος για πάντα στην αγάπη Σου,

σ' Εσένα, που ψυχές αιμάσσουσες με τραύματα βαθιά, επουλώνεις!


Ο.Ν.

Ένα αξέχαστο αντάμωμα των συνεργατών των εκδόσεων "Έαρ"

 


Καθώς τα χρόνια περνούν, η οικογένεια των Εκδόσεων Έαρ μεγαλώνει και ανθίζει! Ένα εγκάρδιο πρωτοχρονιάτικο αντάμωμα ήταν η ευκαιρία για να συναντηθούμε όλα τα μέλη της από κοντά, κάποια ίσως και για πρώτη φορά μετά από τα χρόνια της πανδημίας!

Η βραδιά ξεκίνησε γλυκά με μουσικές μελωδίες από τον κ. Μανώλη Παλιάκη και τον κ. Παναγιώτη Καφετζόπουλο και έναν αβραμιαίο μπουφέ, τριγύρω από τον οποίο δόθηκαν αφορμές να γίνουν εποικοδομητικές συζητήσεις, νέες γνωριμίες και… εκ του σύνεγγυς αναγνωρίσεις!

Ξέρετε τι είναι να συναντάς από κοντά τον συγγραφέα του αγαπημένου σου παιδικού βιβλίου; Ή την εικονογράφο που με κάθε εικόνα της έχεις ταξιδέψει σε κόσμους μακρινούς; Τέτοιες εκπλήξεις αναπάντεχης χαράς μάς επιφύλασσε η ολιγόωρη συναναστροφή όλων των συνεργατών της οικογένειας των Εκδόσεων Έαρ, συγγραφέων και εικονογράφων, γραφιστών και επιμελητών, τυπογράφων και μεταφραστών!

Στην ενδιαφέρουσα κοινή συζήτηση που ακολούθησε, εκ μέρους των Εκδόσεων ο θεολόγος και μέλος της Αδελφότητας Θεολόγων «Ο Σωτήρ», κ. Θεόδωρος Χαλκιόπουλος, ταξίδεψε πίσω στον χρόνο που πρωτοάνθισαν οι Εκδόσεις Έαρ, διέτρεξε με ειλικρίνεια τις δυσκολίες που κατά καιρούς ανακύπτουν και έθεσε τις νέες προοπτικές που ξανοίγονται για τις εκδόσεις μετά την κυκλοφορία πλέον του 100ού τίτλου!

Ο υπεύθυνος digital marketing και θεολόγος καθηγητής, κ. Θεοφάνης Ζαφειριάδης, παρουσίασε τα στατιστικά δεδομένα των κοινωνικών δικτύων των Εκδόσεων που δείχνουν ότι το αγαπημένο κοινό έχει αγκαλιάσει τις ευρηματικές και καλαίσθητες αναρτήσεις, αλλά και τις εκθέσεις ορθοδόξων παιδικών βιβλίων στις οποίες πρωτοστάτησαν οι Εκδόσεις Έαρ.

Μήπως η κυκλοφορία του βιβλίου θα κινδυνεύσει από τα e-books, τη δωρεάν διάθεσή του από τις δανειστικές βιβλιοθήκες ή την κατακόρυφη άνοδο του χαρτιού; Η κ. Νίκη Κατσιάπη, Δρ Παιδαγωγικής, Διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Πύργου και συγγραφέας, μάς ερμήνευσε πως αυτοί είναι τρόποι για να αγαπήσουμε το διάβασμα περισσότερο και πως ακόμα και μια δραστηριότητα μαγειρικής μπορεί να δράσει προς την κατεύθυνση της φιλαναγνωσίας στα παιδιά, μια που «παιδί αναγνώστης-για πάντα αναγνώστης»!

Αγαπημένοι συνεργάτες πήραν το λόγο καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις και ο π. Χριστόδουλος Κογιώνης έβαλε μια γλυκιά κατακλείδα στη συζήτηση προτρέποντας όλους να καταθέτουν το δικό τους ξεχωριστό χάρισμα, που ο Θεός τους εμπιστεύτηκε στο χώρο του βιβλίου.

Τη βραδιά ολοκλήρωσε η ευλογία της Βασιλόπιτας όπου ο π. Γεώργιος Χριστοδούλου, υπεύθυνος Νεότητας στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Ψυχικού και συγγραφέας, επισήμανε πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει κάθε ένας άνθρωπος ξεχωριστά στην κυκλοφορία των ορθόδοξων χριστιανικών βιβλίων που φωτίζουν την ομιχλώδη ατμόσφαιρα που επικρατεί στην κοινωνία μας.

Ποιο ήταν το ομορφότερο δώρο που μας χάρισαν οι Εκδόσεις μας εκείνο το κυριακάτικο απόγευμα του Γενάρη; Όχι, δεν ήταν η πρωτοχρονιάτικη προσφορά γενναιόδωρης έκπτωσης σε βιβλία για κάθε αγαπημένο συνεργάτη. Ήταν η αδελφική αίσθηση ότι ανήκουμε όλοι στην ίδια οικογένεια, αυτή των Εκδόσεων Έαρ, και καμιά φορά η χοϊκή μας φύση έχει ανάγκη τη συνάντηση με παρουσία φυσική ώσπου απλά και χαριτωμένα να το ανακαλύψει! Όπως εκείνο το χειμωνιάτικο απόγευμα!

https://ear-books.com/kopi-vasilopitas-ekdoseon-ear-gia-to-2023/


27/1/23

Σεβασμιώτατε, εις έτη πολλά!

 


Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, 

εκφράζουμε τις εγκάρδιες υιικές ευχές μας για έτη πολλά και σωτήρια. 

Προσευχόμαστε στον Κύριό μας να Σας στηρίζει ώστε η διακονία σας να είναι 

πάντα καλλίκαρπη και προς οικοδομή των μελών της Εκκλησίας Του.

Έτη πολλά, ευλογημένα, πολύκαρπα και πανεφρόσυνα!


Το Δ.Σ. της ΓΕΧΑ Πατρών

26/1/23

Κήρυγμα από Σεβ. Μητροπολίτη της Λατινικής Αμερικής

 


Ακούστε, αγαπητοί φίλοι, το κήρυγμα ενός Ελληνόφωνος Κολομβιανού, Ινδιάνου Μητροπολίτου στην Λατινική Αμερική 

(από το 2.08΄)

Ι. Ν. Αναλήψεως Κυρίου Νέου Κόσμου, 

Κυριακή του Ζακχαίου, 22.1.23


Ασεβείς

 


Προσευχή

 


Υπήρχε κάποιος μοναχός και κάθε φορά που ήταν να κάνει την προσευχή του, τον έπιανε ρίγος και πυρετός και το κεφάλι του πονούσε.

Και έτσι έλεγε μέσα του: «Να. Είμαι άρρωστος και κοντεύω να πεθάνω. Ας σηκωθώ, λοιπόν, πριν πεθάνω και ας κάνω την προσευχή».

Μ’ αυτό, λοιπόν, τον λογισμό βίαζε τον εαυτό του και έκανε την προσευχή. Και μόλις τελείωνε η προσευχή, τελείωνε και ο πυρετός.

Και πάλι μ’ αυτό το λογισμό, ο μοναχός αντιστάθηκε και έκανε την προσευχή και έτσι νίκησε -με τη Χάρη του Θεού- τον πονηρό… 

Αυτό, παιδί μου, είναι παράδειγμα για όλους μας…


"Με σεβασμό στον Πατερικό Λόγο"

 


Ο άνθρωπος του Θεού σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση (Παρασκευή 27/1 στις 21:30, ΑΝΤ1)

 


 Στον Antenna - Την Παρασκευή 27/1 στις 21:30


22/1/23

Ο Άγιος Ευθύμιος και οι σιτοκλέφτες

 Ένα βράδυ, ενώ το φεγγάρι ήταν ολόγιομο και έφεγγε μέσα στο σκοτάδι, ο άγιος Ευθύμιος, ο Μέγας, μόλις είχε τελειώσει τους μεσονυκτικούς ύμνους στο Ναό, και, όπως συνήθιζε, έκανε μια μικρή βόλτα στα παρεκκλήσια της Μονής, για να αποτινάξει τον ύπνο από τα βλέφαρά του και να συνεχίσει έπειτα την αγρυπνία του.

Ξαφνικά μέσα στη γλυκειά ηρεμία της αστροφεγγιάς, βλέπει δυο άνδρες να κλέβουν το σιτάρι της Μονής από τις υπόγειες αποθήκες. Ο ένας έβγαζε από το υπόγειο το σιτάρι και το τοποθετούσε μέσα σε σακιά, ενώ ο άλλος τα έπαιρνε και τα στοίβαζε σε μια γωνιά, που κανένας δεν μπορούσε να τα διακρίνει.

Μόλις όμως ο μεταφορέας εκείνος σιτοκλέφτης είδε από μακριά τον Όσιο να έρχεται, έτρεξε να φύγει και άφησε τον σύντροφό του μέσα στο λάκκο χωρίς βοηθό. Ο Μέγας Ευθύμιος κατάλαβε τι συνέβαινε, πόνεσε τα πλάσματα του Θεού που βρίσκονταν σε τόση άθλια κατάσταση φτώχειας, ώστε να φθάνουν στη δολιότητα και στην κλεψιά, και πήρε την απόφαση να αναπληρώσει εκείνον που κρύφτηκε από φόβο.

Πράγματι, ο σιτοκλέφτης που έμεινε στον λάκκο και άδειαζε την αποθήκη, χωρίς να αντιληφθεί απολύτως τίποτε από όσα έγιναν, εξακολουθούσε να βγάζει επάνω το σιτάρι, ο δε άγιος Ευθύμιος το παραλάμβανε και το μετέφερε.

Αφού λοιπόν ο άνθρωπος αυτός έβγαλε από το υπόγειο αρκετό σιτάρι και ήθελε να ανέβη επάνω, του είπε ψιθυριστά στο αυτί ο Μέγας Ευθύμιος:

– Θα φύγουμε και θα αφήσουμε εκείνα τα τυριά;

Και συγχρόνως του έδειχνε με το δάκτυλο το σημείο που βρίσκονταν.

Εκείνος από το φόβο του δεν είχε ακόμη καταλάβει τι συνέβαινε και του λέει:

– Από πού το ξέρεις εσύ ότι έχει εκεί τυριά;

Άκουσα, του λέει ο Άγιος, πριν από λίγο τον Επίσκοπο να το λέει.

Ο σιτοκλέφτης έψαξε αμέσως και βρήκε τα τυριά. Πήρε όσα νόμιζε ότι του χρειάζονται, τα έδωσε στα χέρια του βοηθού του, του Αγίου Ευθυμίου, και εκείνος τα στοίβαζε στην ίδια γωνιά που ήταν το σιτάρι. Τέλος του έδωσε και το χέρι και τον τράβηξε επάνω.

Μόλις ο κλέφτης αντιλήφθηκε ποιος ήταν εκείνος που τον τράβηξε επάνω και τον βοηθούσε τόση ώρα, άρχισε να τρέμει, πάγωσε, κυριολεκτικά, κυριεύτηκε από φόβο, ντροπή και θαυμασμό, μέσα στην ψυχή του ένιωσε υπερβολική συγκίνηση και έπεσε στα πόδια του Αγίου, ζητώντας του συγνώμη.

Ο Άγιος τον σήκωσε επάνω, τον χάιδεψε. τον αγκάλιασε και του είπε:

– Μη στενοχωριέσαι, παιδί μου, διότι τα πράγματα αυτά είναι και δικά σου και του Θεού. Και αν πήρες κάτι απ’ αυτά, απ’ τα δικά σου πήρες και όχι από τα ξένα. Και πάλι όταν έχεις ανάγκη, έλα πάλι να πάρεις.

Ο σιτοκλέφτης παρηγορήθηκε με τα λόγια του Αγίου και έμεινε θαυμάζοντας την ανεξικακία και τη φιλανθρωπία του. Άλλαξε εντελώς από τότε η ζωή του και δεν έπαυσε να διηγείται σε όλους τους φίλους του τι συνέβη.

Απόσπασμα από τον Ευεργετινό, τόμος Β΄, σ. 492-493, ελεύθερη απόδοση.

Παν. Αρχ. π. Αναστάσιος Καντάνης: Ομιλία για τον μακαριστό Μητροπολίτη Αιτωλίας & Ακαρνανίας κυρό ΚΟΣΜΑ

 


Ομιλία για τον μακαριστό Μητροπολίτη Αιτωλίας & Ακαρνανίας κυρό ΚΟΣΜΑ από τον Αρχιμανδρίτη π. Αναστάσιο Καντάνη, Αρχιερατικό Επίτροπο Μεσολογγίου.

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, Ι. Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

π. Ραφαήλ Μισιαούλης: Ο Όσιος Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης

  


Μέσα στις δυσκολίες που περνά και βιώνει καθημερινά η ανθρωπότητα και κυρίως στις μέρες που διανύουμε, με την αύξηση των ψυχικών νοσημάτων, της ενδοοικογενειακής βίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, ανέτειλε  ως άστρο φαεινό η νεοαγιοκαταταχθείσα (14 Ιουνίου 2022) η μορφή του Οσίου Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου.

Ο Θεός σε κάθε εποχή έχει τους Αγίους του, τους οποίους και εμείς καλούμαστε να τους μιμηθούμε, αγωνιζόμενοι «τον καλόν αγώνα της πίστεως» (Α’ Τιμοθέου 6, 12).

Ο Όσιος Βησσαρίων γεννήθηκε το 1908 και καταγόταν από το Πεταλίδι της Μεσσηνίας, όπου εκεί έμαθε και τα πρώτα του γράμματα. Γόνος πολύτεκνης και συνάμα πτωχής οικογένειας. «Εκ ρίζης αγαθής, αγαθός εβλάστησε καρπός» (ιδιόμελο εσπερίων της εορτής του Οσίου Συμεών του Στυλίτου).

Σε ηλικία 16 ετών, στο πρόσωπό του βρήκε πλήρη εφαρμογή ο λόγος του ψαλμωδού «ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων, οὕτω ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός» (ψαλμ. 41,1). Οδηγημένος από ένα πόθο και μία έλξη εγκατέλειψε το σπίτι του, χωρίς να ενημερώσει κανένα, και πήγε να μονάσει στο Μοναστήρι της Παναγίας της Δήμιοβας, το οποίο λειτουργούσε ως ανδρώα Μονή μέχρι την κατοχή και επαναλειτούργησε το 1951.

Το 1928, κατόπιν τριετούς αγώνα, εκάρη μοναχός στην ως άνω Μονή, από τον τότε  Ηγούμενο της Μονής Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο, ο οποίος του έδωσε το όνομα Βησσαρίων προς τιμή του Αγίου Βησσαρίωνος Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, τον οποίο είχε ως πρότυπο και ευλαβείτο.

Σε ηλικία 23 ετών, στις 12 Δεκεμβρίου 1931,  εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος Τριμυθούντος του Κυπρίου, χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Μελέτιο Σακελλαρόπουλο.

Κατόπιν δύο ετών, στις 15 Σεπτεμβρίου 1933, χειροτονείται στο δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης, αυτόν του Πρεσβυτέρου.

Επιδεικνύοντας εργατικότητα, ιδιαίτερο ζήλο και πλουτισμό στις χριστιανικές αρετές, ο τότε Μητροπολιτης Μεσσηνίας Πολύκαρπος Συνοδινός τον προεχείρισε σε Αρχιμανδρίτη και Πνευματικό, ώστε να ξεκουράζει τις κουρασμένες ψυχές των ανθρώπων της εποχής του.

20/1/23

Το άφθαρτο Σκήνωμα του Οσίου Βησσαρίωνος για πρώτη φορά βγαίνει από το Μοναστήρι

 


Με μία ανεπανάληπτη υποδοχή χιλιάδες λαού στην πλατεία Πάρκου στην Λαμία, αψηφώντας καιρικές συνθήκες και δυσκολίες, υποδέχθηκε πριν από λίγο το άφθαρτο και θαυματόβρυτο Ιερό Σκήνωμα του Οσίου Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου, του Αγίου του οποίου η εύρεση και φανέρωση του σεπτόυ του σκηνώματος στις 3 Μαρτίου 2006 συγκλόνισε την οικουμένη και συνεχίζει να συνταράσσει τους πιστούς σε ολόκληρη την Ορθοδοξία με τα αμέτρητα θαύματά του...


Περισσότερα εδώ κι εδώ


Αd Hoc | Κοινωνική ηθική, Εκκλησία και σύγχρονες προκλήσεις - Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ιερώνυμος

 


Οι σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες έχουν ξεκινήσει στους κόλπους της Εκκλησίας έναν μακροσκελή διάλογο για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων που πολλές φορές δεν συνάδουν ή και συγκρούονται με τον ευαγγελικό και πατερικό λόγο με τον οποίο οδεύουμε σήμερα σε αυτή την πολύπλοκη πραγματικότητα. 

Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή να διαχειριστούμε αυτές τις συνθήκες που δημιουργούνται είτε από αυτούς του εξωγενείς παράγοντες; Πώς μπορούμε να κρατήσουμε αναλλοίωτη την παράδοση της Εκκλησίας μας, χωρίς όμως να πέσουμε στη πλάνη του ηθικισμού ή μιας στασιμότητας; Με ποιον τρόπο θα πορευθεί η Εκκλησία μέσα σε αυτή την εποχή γιγαντιαίων αλλαγών και κοινωνικών μεταβολών σε πολλές πτυχές της μοντέρνας πραγματικότητας. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος απαντά σε αυτά τα  ερωτήματα που ταλαιπωρούν το εκκλησιαστικό πλήρωμα στο Ad Hoc και στην Απαρχή. 

Πατήρ Ευ. Γκανάς: O Aντετοκούνμπο, τα Σεπόλια και το νόημα της πίστης

 


Ρωτάμε τον ιερέα τι συμπέρασμα μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία που θυμίζει παραμύθι.

«Όλοι νομίζουν ότι το παραμύθι τελειώνει όταν το βασιλόπουλο παντρεύεται την πριγκίπισσα και ζουν όλοι καλά. Δεν είναι όμως έτσι. Θα σας πω μια ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ να την αφηγούμαι και έχει συμβεί στα ακαδημαϊκά έδρανα με πρωταγωνιστή τον Άλας Ντάιρ Μακιντάιρ, έναν σπουδαίο Σκωτσέζο φιλόσοφο. Σε ένα μάθημά του αναφέρει τον Αβραάμ και τη θυσία του Ισαάκ. Ένας φοιτητής σηκώνει το χέρι και ρωτά: “Και τι έγινε μετά;” Και απαντά ο Μακιντάιρ με έναν τρόπο κατά την γνώμη μου εξόχως βιβλικό: – “Δεν ξέρουμε ακόμα”.

Έτσι νομίζω συμβαίνει με κάθε ζωή, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Γιάννη- δεν ξέρουμε ακόμα. Και κάτι τελευταίο. Αυτή η ιστορία με το “αμερικάνικο όνειρο”, πως αν δηλαδή έχεις μεγάλους στόχους, θα τα καταφέρεις αν δουλέψεις σκληρά, δεν ακουμπά στην πραγματικότητα.

Όχι ότι ο Γιάννης δεν δούλεψε σκληρά αλλά εγώ ξέρω και άλλα, πολλά παιδιά στα Σεπόλια που δουλεύουν σκληρά και δυσκολεύονται ακόμα και να εξασφαλίσουν το μεροκάματο- άνθρωποι που τους έτυχαν περιπέτειες υγείας, ατυχήματα… Η τεράστια επιτυχία δεν αναιρεί την καθημερινή μάχη για να ζεις μια ζωή χαρούμενη. Δεν θα ήθελα ο Γιάννης να γίνει Μίδας. Θα προσεύχομαι πάντα να διατηρεί την ισορροπία του και να πατάει στη γη όσο και αν μπασκετικά ίπταται».


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ-ΙΝΕΠΟΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ

 


Η αιώνια απειλή της κατάληψης στο λύκειο και το πεζοδρόμιο του δημοκρατικού διαλόγου, οι α­θυ­ρό­στο­μοι μαθητές και η εφαρμογή του point system, ο φανατικός φίλαθλος Γιώργος πού… χάραζε παντού την ποδοσφαιρική του υπογραφή «George gate 3», η υ­περ­προστατευτικὴ μάνα που περίμενε την κόρη της έξω από το σχολείο σε όλα τα διαλείμματα, ο Γρηγόρης που αργούσε συ­στη­ματικά την πρώτη ώρα και όχι γιατί κοιμόταν, ο Ιάσονας με την επίδειξη σούζας πρωταγωνιστούν και απο­κα­λύ­πτουν τα μυστικά τους στις ολοζώντανες ιστορίες της πο­ρείας μιας α­φο­σιω­μένης και ευρηματικής ε­κπαι­δευτικού από τον πρώτο χρόνο διορισμού ως τη σύνταξη, σε γυμνάσιο, λύκειο και νυχτερινό, από θέση πρωτοδιόριστης ως και διευθύντριας.

35 ιστορίες με τη γλαφυρά ευχάριστη περιγραφή μιας καθηγήτριας για μαθητές που στις γνώσεις μπορεί να έπαιρναν κάτω από τη βάση, αλλά στις εμπειρίες ζωής μέσα και έξω από την τάξη άλλαξαν τις προοπτικές!

Εκδόσεις: ΕΑΡ

Σελίδες: 336

Ομιλία Αρχιμ. Χριστοφόρου Μυτιλήνη στην Θεολογική Σχολή της Κινσάσα

 


Σήμερα το μεσημέρι 19 Ιανουαρίου ο Αρχιμ. Χριστοφόρος Μυτιλήνης μίλησε σε όλους τους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής αλλά και στους μοναχούς της Ιεράς Μονής Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου για το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ιδιαίτερα τόνισε την έννοια της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συντριβή στην καρδιά, ειλικρίνεια στα χείλη διόρθωση στο βίο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να κυριαρχούν στο μυστήριο. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν αδιέξοδα γιατί υπάρχει ο εξομολόγος.

Εάν συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη είναι η αγαπη του Χριστού και οτι Αυτός είναι ο πραγματικός φίλος μας τότε το αίσθημα της ντροπής θα εξαφανιστεί και θα βιώνουμε την μετάνοια χωρίς ντροπή. Στη συνέχεια εξήγησε την θεραπευτική και παιδαγωγική μέθοδο των επιτιμίων. Είναι πνευματικά φάρμακα για την αντιμετώπιση των πνευματικών ασθενειών Στην εξομολόγηση περιορίζομαι στην εξαγόρευση των δικών μας αμαρτιών. 

Μετά την εισήγηση ακολουθήσε περίπου δύο ώρες παρα πολύς εποικοδομητική συζήτηση με απορίες πού έθεσαν οι φοιτητές. Τέλος ο Σεβασμιώτατος Κινσάσας Θεοδόσιος αφού ευχαρίστησε από καρδιάς τον π. Χριστοφόρο για την παρουσία του στην Μητρόπολη Κινσάσας και για την εμπνευσμένη εισήγηση επισφράγισε την συνάντηση και την συζήτηση με στοχεύμενες παρατηρήσεις.Πηγή: Αναστάσιος

11/1/23

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός: Η χαρά που δεν θέλω να ζήσεις...Μια ματιά να ρίξει κάποιος στο διαδίκτυο, κάτω από ειδήσεις, θα διαπιστώσει στους σχολιασμού μία άνευ προηγουμένου τοξικότητα. Δημόσια πρόσωπα δεν κρίνονται για τις πράξεις τους στο επίπεδο του ήθους, αλλά κατακρίνονται με χαρακτηρισμούς οι οποίοι πόρρω απέχουν από τους κανόνες ενός ευπρεπούς διαλόγου. Σαν να διαβάζεις φωνασκίες εφήβων, οι οποίοι εκτονώνουν το κρεσέντο των ορμονών τους. Και ο δημόσιος λόγος κανονικά έχει ως χαρακτηριστικό του την επωνυμία. Αναλαμβάνω την ευθύνη γι'  αυτό που λέω και το δηλώνω με το όνομά μου. Αν θέλω να κρίνω, πρέπει να είμαι έτοιμος και να κριθώ. Εδώ όμως βρισκόμαστε στην αποθέωση της κρυψίνοιας. Ο κρίνων χρησιμοποιεί ψευδώνυμα.  Σαν να φοβάται όχι για την ακεραιότητά του, αλλά για την ποιότητα της σκέψης του. Γιατί είναι σκληρή η αλήθεια γι'  αυτόν που δεν έχει επιχειρήματα αλλά μόνο κραυγάζει.

Όμως το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην ανωνυμία των τρολ του Διαδικτύου. Γίνεται χαρακτηριστικό στοιχείο των ανθρώπινων σχέσεων. Μας περιτριγυρίζουν τοξικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν έχουν μάθει να χαίρονται με την χαρά των άλλων, με τις ικανότητές τους και τα επιτεύγματά τους, με την αποδοχή από τους συνανθρώπους τους. Κι επειδή δεν χαίρονται οι ίδιοι και οι ίδιες, σπεύδουν να αρνηθούν το δικαίωμα στην χαρά και στους άλλους. Είναι σαν να τους λένε: "δεν θέλω να ζήσεις την χαρά, γιατί εγώ δεν την ζω". Και έχουν αποδοχή αυτοί οι άνθρωποι. Είναι είρωνες και σαρκαστικοί. Είναι, συχνά, χαρισματικοί. Έχουν όμως μέσα τους μία ναρκισσιστική διάθεση για τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν ούτε σ' εκείνον ούτε στον πλησίον τους να μπορεί να αφεθεί στις χαρές των μικρών πραγμάτων, όπως και των μεγαλύτερων που έχουν να κάνουν με χαρίσματα και συγκυρίες.

Παλιά οι άνθρωποι αυτοί περιορίζονταν στην γειτονιά. Ήταν οι γεροντοκόρες, οι οποίες για λόγους που δεν εξηγούνταν πάντοτε, δεν μπορούσαν να κάνουν οικογένεια. Έτσι, έβγαζαν κακία σε όσες κοπέλες είχαν σχέση και προχωρούσαν στην ζωή τους. Ήταν οι φθονεροί, τύπου Σαλιέρι, που έβλεπαν τους Μότσαρτ της ζωής να πετυχαίνουν με το ταλέντο και τις συγκυρίες που ευνοούσαν. Ήταν  όμως και εκείνοι που παρέμεναν ανικανοποίητοι στην ζωή τους, σαν να τους χρωστούσε εκείνη κάτι, εκείνοι που είχαν μέσα τους τραύματα από απορρίψεις είτε της οικογένειας είτε εκείνων στους οποίους επένδυσαν είτε λόγω των δικών τους δυνατοτήτων που  δεν έφταναν για παραπάνω, με αποτέλεσμα να αισθάνονται φθόνο για όσους πετύχαιναν, μολονότι οι ίδιοι κάποτε πετύχαιναν περισσότερα κι από τους άλλους. Δεν τους αρκούσε όμως αυτό. Έπρεπε να μειωθούν οι άλλοι. Σαν εκείνο τον αρχαίο τύραννο της Μιλήτου Θρασύβουλο, που έκοβε τα στάχυα που ξεχώριζαν, δηλαδή εκείνους που βρίσκανε αγάπη από τον λαό, μην τυχόν και του πάρουν την θέση. Έτσι και οι τοξικοί άνθρωποι. Μειώνουν  όσους πετυχαίνουν κάτι, μόνο και μόνο για να μη φανούν κατώτεροι.

Η Εκκλησία μάς ζητά να αποφεύγουμε τον φθόνο. Τον θεωρεί βαρύτατο αμάρτημα, όχι μόνο διότι συνεπάγεται την κατάργηση της αγάπης, αλλά και γιατί στο σώμα του Χριστού χωρούμε όλοι. Η ενότητα έρχεται μέσα από την ταπείνωση. Και ταπεινός είναι αυτός που χαίρεται με την χαρά και την πρόοδο του άλλου, ακριβώς διότι νιώθει πως ο πλησίον είναι ο αδελφός του. Θέλει αγώνα εντός και υπομονή, ώστε  η τοξικότητα να μη μας καταπιεί.


 π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

Δημοσιεύτηκε στην "Ορθόδοξη Αλήθεια"

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

1η συνάντηση της Χ.Φ.Δ. Πατρών για το νέο έτος

 


Αρχμ. π. Μάρκος Τζανακάκης: Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν

 10/1/23

Αγιοκατάταξη Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτη

 


Την απόφαση να εγγράψει στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Γέροντα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, έλαβε σήμερα η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.


Περισσότερα εδώ

9/1/23

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Μακαριστό Επίσκοπο Κοσμά στην Χριστιανική Ένωση Αγρινίου

 


... Το απόγευμα της Κυριακής 8.1.23, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Μακαριστό Επίσκοπο Κοσμά. 

Μετά τον εναρκτήριο χαιρετισμό από τον Φιλόλογο κ. Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, ο αρχιμ. Νεκτάριος Τριάντης, Αρχιερατικός Επίτροπος Αγρινίου παρουσίασε τα βιογραφικά στοιχεία του Μακαριστού Μητροπολίτου και έκανε σύντομη αναφορά στο ποιμαντικό του έργο.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η μοναδικότητα του προσώπου του».

Ο Σεβασμιώτατος με τον γλαφυρό λόγο του παρουσίασε μοναδικά «τη μυστική ομορφιά του προσώπου του και τον πλούτο των κρυμμένων χαρισμάτων του». Τον χαρακτήρισε «αγνό εργάτη του Ευαγγελίου και υπηρέτη του λόγου του Θεού», ενώ τόνισε ότι το κύριο ιδίωμα του ήταν αυτό του πατέρα. «Επιβλήθηκε στις ψυχές του λαού ως ο πατήρ Κοσμάς, χωρίς υπερθετικούς όρους και πομπώδεις χαρακτηρισμούς».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε: «Ο π. Κοσμάς δεν ήταν καθόλου συνηθισμένος άνθρωπος, ούτε ένας απλά καλός και ευσεβής κληρικός, ιεροκήρυκας, πνευματικός άνθρωπος του καθήκοντος. Αυτό που τον ξεχώριζε δεν ήταν η μόρφωση ή τα χαρίσματα ή η εξυπνάδα, αλλά η καθαρή πίστη και η ανυπόκριτη αγάπη, η προσφορά και η θυσία. Δεν ανέδιδε μόνον καλοσύνη, αξία, ικανότητες, ποιότητα και τα σχετικά. Αυτό που απέπνεε ήταν κάτι παραπάνω, ήταν αγιοσύνη, ήταν η ευδοκία του Θεού επάνω του».

Επίσης τόνισε ότι: «Διακρινόταν από μία κοινωνικότητα «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»∙ ήταν πλήρης μοναδικών έργων αγαθών∙ είχε σπάνια χάρη και δύναμη∙ ενέπνεε και συγκινούσε, έπειθε, έμπαινε μέσα στην ψυχή όποιων του άνοιγαν την πόρτα της, όσο ελάχιστοι∙ ζούσε σε μία άλλη πραγματικότητα, η οποία φώτιζε την παρούσα∙ ήταν στολισμένος με σπάνιες και πολλές αρετές∙ ήταν, τολμώ να πω, «ἀνήρ πλήρης πνεύματος ἁγίου». Γι’ αυτό και ενώ δεν δημιούργησε οπαδούς, γεννούσε συνεχώς τέκνα, πιστούς, πιστούς στον Χριστό και στην Εκκλησία Του. Δεν νομίζω να υπάρχει, τουλάχιστον στις εξαιρετικά δύσκολες μέρες μας, άλλος κληρικός και επίσκοπος στην Ελλαδική επικράτεια που να έχει τόσο τρέξει, τόσο κοπιάσει, αλλά και τόσο εμπνεύσει τον πόθο της αφιέρωσης και να έχει οδηγήσει τόσες δεκάδες νέων στην ιερωσύνη, τόσες ψυχές στη μετάνοια, τόσες οικογένειες στην συνεπή εν Χριστώ ζωή».

Περιέγραψε το περιεχόμενο της ψυχής του, χρησιμοποιώντας δύο καθρέπτες πάνω στους οποίους αντικατοπτρίζεται εξαιρετικά η πραγματικότητα του π. Κοσμά. Ο ένας ήταν οι Μακαρισμοί του Κυρίου, στην επί του Όρους Ομιλία Του και ο δεύτερος οι αγιογραφικές αναφορές στους Επισκόπους των Εκκλησιών της Αποκαλύψεως.

Υπογράμμισε ότι ο Μακαριστός Επίσκοπος έζησε με σεμνότητα και ταπείνωση, δίχως έπαρση και αλαζονεία, ήταν άνθρωπος φιλειρηνικός, διακρινόταν από μία σοβαρότητα και ένα ιερό πένθος, διψούσε για την αλήθεια, ήταν ελεήμων στο έπακρο. Κορύφωση των αρετών του ήταν η έμπρακτη αγάπη του προς όλους.

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ανέφερε ότι ελπίζουμε πως, σύμφωνα με τις υποσχέσεις των Μακαρισμών, ήδη «έχει κληρονομήσει» την Βασιλεία του Θεού, ότι ως νικητής γεύεται «εκ του ξύλου της ζωής». Αισθανόμαστε ότι πλέον ως ηγιασμένος είναι μεγάλος που μεγαλύνεται και ως γνήσιος δούλος Χριστού μακάριος που αιωνίως μακαρίζεται.

Ακολούθησε η προβολή ενός συγκινητικού βίντεο με στιγμιότυπα από τη ζωή του Μητροπολίτου Κοσμά και κατόπιν η χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αγρινίου «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος» έψαλλε βυζαντινούς ύμνους.

Κατακλείοντας την εκδήλωση ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Μεσογαίας για την μνημειώδη ομιλία του, τον Μητροπολίτη Δημητριάδος για την παρουσία του, τους άρχοντες που συμμετείχαν, τους χριστιανούς που κατέκλυσαν την αίθουσα και όσους κοπίασαν για την προετοιμασία της εκδήλωσης. 

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ» 2022 ΣΕ CD

 


Όλα τα τεύχη του περιοδικού «Προς τη Νίκη», τα οποία εκδόθηκαν το 2022, 

σε ένα CD σε ψηφιακή μορφή.


Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα


8/1/23

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος: "Ο θρυλικός αγώνας του 55-59 κοσμεί την Ιστορία μας..."

 


...Η σκέψη μου στρέφεται νοερά αυτή τη στιγμή και προς την κατεχόμενη γη μας. Εκεί που οι λιγότεροι, σήμερα, από εκείνους που φύλαξαν τις παλαιές Θερμοπύλες ακούουν «τὸ προσταχθὲν μυστικῶς» υπό του χρέους και συμβιώνουν με τη γοητεία της Ιστορίας και τους ευκλεείς προγόνους τους. Τους στέλλουμε απ’ εδώ την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας καθώς και τις πατρικές ευλογίες μας.

Υποκλίνομαι οφειλετικά στη θυσία των ηρώων του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα που μας έδωσε το δικαίωμα να στεκόμαστε εδώ και να μπορούμε ελεύθερα να εκφέρουμε τη γνώμη μας. Ο θρυλικός αγώνας του 55-59 κοσμεί την Ιστορία μας ως μια κορυφαία εκδήλωση αγωνιστικού ήθους και αρετής και ως η τρανότερη απόδειξη της εθνικής ελληνικής καταγωγής μας. Χαιρετίζω με εκτίμηση και τους ηρωικούς νεκρούς του 1974. Περιτρέχοντας τα αγιασμένα χώματά μας εναποθέτω στους τάφους ή και στα γυμνά λείψανά τους τα άνθη της ευγνωμοσύνης μου. «Ελλήνων Κυπρίων προμαχούντες» εκείνοι, και «της πατρίδος ρήμασι πειθόμενοι», έμειναν εκεί, διαμηνύοντες σ’ όλους το βαρύ χρέος μας...


Όλος ο ενθρονιστήριος λόγος εδώ

Ελευθεριάδης Ελευθέριος: Τα φώτα έσβησαν...

 


7 Γενάρη…

Τα φώτα έσβησαν, τα τραγούδια σώπασαν, τα τραπεζώματα τελείωσαν.

Τέλος τα στολίσματα, τέλος τα μελομακάρονα, τέλος οι βόλτες από δω και από κει.

Τα παιδιά σχολείο, οι μεγάλοι δουλειά, τα κεφάλια μέσα.

Ξανά.

7 Γενάρη, βαρύς χειμώνας και κάπου τώρα είναι που νιώθεις σιγά σιγά, μια μαυρίλα να πιάνει τη ψυχή σου. Σαν ένα πλάκωμα στο στήθος, σαν ένα κόμπο στο λαιμό. Απελπισία…

‘’Και τώρα τι;’’, σκέφτεσαι. ‘’Τι έχω να περιμένω;’’

Δε θα σου κάνω κήρυγμα. Όχι.

Ούτε θα σου πω πως υπάρχουν και χειρότερα.

Θα σου πω κάτι που έζησα αυτές τις μέρες…

Δυο πιτσιρικάδες, ήταν δεν ήταν δέκα χρονών, φέρναν βόλτες φορώντας τις πιτζάμες τους, στους ορόφους στο νοσοκομείο παίδων ‘’Αγία Σοφία’’ στην Αθήνα και βάζανε βαθμό στα δέντρα που είχε στολισμένα ο κάθε όροφος…

Δε τους έκοψα να πηγαίνουν αύριο σχολείο… Όχι.

Και μάλλον ήταν εκεί αρκετές ημέρες… Κινούνταν βλέπεις πολύ άνετα στο χώρο.

Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση;

Τα παιδιά αυτά έλαμπαν. Έλαμπαν τα πρόσωπά τους από χαρά.

Αυτά για σήμερα … Τίποτα άλλο.

Και ο Θεός μαζί μας.


Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος

Χαρούμενοι Αγωνιστές στην Άγκυρα (4.1.2023)

 
Χαρούμενοι Αγωνιστές των Πατρών επισκέφτηκαν την κατασκήνωση ΑΓΚΥΡΑ με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς για να περάσουν εκεί μία ημέρα με ξεκούραση, παιχνίδι και καλή παρέα.

Καλή χρονιά, αγαπητοί φίλοι!

7/1/23

Το τεύχος Ιανουαρίου 2023 του ΠΤΝ (σε ανανεωμένη μορφή)

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Μπορεῖς κι ἐσύ νά ἀλλάξεις

Ὁ ἔμπορος, ὁ ζωγράφος & ὁ πετεινός

Ἦρθε νά φανερώσει τό φῶς

«Δέν εἶμαι πιά μωρό!»

Ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ – μήνυμα ἀπό τό εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς

Ἐκκλησία, πύλη τοῦ οὐρανοῦ – ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας

Ἀξίζει νά τό διαβάσεις

Συμμορίες ἀνήλικων – ματιές στήν ἐπικαιρότητα

Συνέντευξη μέ ἕναν ἱπτάμενο τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας

«Εἶσαι στό μυαλό κάτι μαγικό…»

Ὁ μέγας Αντώνιος κι ὁ τσαγκάρης – κοντά σέ ἕναν ἅγιο

Λίγα λόγια γιά τόν ἦχο – ἡ ἐπιστήμη στήν καθημερινή ζωή

Τί εἶναι τό 3D printing; – στήν ἐποχή τῆς καινοτομίας

1922-2022: «ἤμουνα γιά λίγο ἐκεῖ»

Ἀντίλαλοι ἀπό τήν πένα σᾶς

Μονό γιά σπίρτα!

Κάτι γιά τό σπίτι σᾶς

Τα Θεοφάνεια στον Ψαθόπυργο

Την ημέρα των Θεοφανείων στον Ι. Ναό Αγ. Τριάδος Ψαθοπύργου τον όρθρο, τη Θ. Λειτουργία και την ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού τέλεσε ο αιδ. π. Γεώργιος Τζόλας. Στη συνέχεια, έγινε ο αγιασμός των υδάτων στην παραλία του Ψαθοπύργου.
6/1/23

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ὧ τῆς θαυμαστῆς καί δυναμικῆς Ὀρθοδόξου ὁμολογίας τῶν νέων τῆς Πάτρας...»

 


Συγκλόνισαν οἱ νέοι τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου  Ἀνδρέου, οἱ ὁποῖοι δεκάδες ἒπεσαν  στόν Πατραϊκό Λαό κόλπο γιά νά πιάσουν τόν Τίμιο Σταυρό, ἐνώπιον τῶν Ἐπισήμων καί χιλιάδων Λαοῦ πού κατέκλυσαν τήν προβλῆτα τοῦ Λιμένος γιά νά συμμετέχουν στήν τελετή τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Οἱ νέοι μας ἐφέτος, μᾶς συγκλόνισαν, μᾶς ἐσυγκίνησαν, μᾶς ἒκαναν ὑπερήφανους γιατί μέσα στά νερά τοῦ Πατραϊκοῦ κρατώντας τό σύμβολο τῆς νίκης, τόν Τίμιο Σταυρό δηλαδή καί ἁπλώνοντας μέσα στήν θάλασσα μιά τεράστια Ἑλληνική Σημαία, ἒψαλαν μέ ὃλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς τους τόν Ἐθνικό Ὓμνο, παρασύροντας τόν Λαό νά ψάλῃ μαζί  τους καί νά τούς χειροκροτῇ μέ βαθειά συγκίνηση καί ὑπερηφάνεια.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέ βαθειά συγκίνηση καί καύχηση ἐν Κυρίῳ, γιά τά νειᾶτα τῆς Πάτρας, τούς ἐπήνεσε γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ, τούς εὐλόγησε καί ἐξέφρασε τόν θαυμασμό του γι’ αὐτά τά παιδιά, πού μέ ὃλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς τους ὡμολόγησαν Χριστόν Ἰησοῦν τόν Ἀληθινόν Θεόν καί Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

«Ποιός μπορεῖ ἆρα γε νά ξεριζώσῃ ἀπό τόν Πατρίδα μας, ἀπό τήν Ἑλλάδα μας, αὐτήν τήν πίστη, τήν Ὀρθοδοξία, τήν ἱερά παράδοση, αὐτή τήν παρακαταθήκη, πού εἶναι ζυμωμένη μέ τό αἷμα μας, μέ τήν πορεία τοῦ Ἒθνους μας καί πού τήν κρατᾶνε σάν πολύτιμο φυλαχτό αὐτά τά παιδιά στήν καρδιά τους, στό εἶναι τους ὁλόκληρο καί τήν ὁμολογοῦν μέσα στόν σύγχρονο κόσμο;

Μπράβο σας παιδιά μου, μᾶς συγκλονίσατε καί μᾶς συγκινήσατε σήμερα. Σᾶς καμαρώνομε καί σᾶς εὐχαριστοῦμε καί προσευχόμεθα στό Θεό γιά τήν προκοπή καί πρόοδο στή ζωή σας. Γιά ὑγιεία καί κατά Θεόν εὐτυχία...».

Τά παιδιά μέ ἓνα στόμα καί μέ μιά ψυχή βροντοφώναξαν: «Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία, Ζήτω ἡ Ἑλλάδα...» καί ἁπλώνοντας τήν Σημαία ἐνώπιον τοῦ κόσμου, ὃταν βγῆκαν ἀπό τήν θάλασσα, συνέχισαν νά ψάλλουν τόν Ἐθνικό Ὓμνο.

Ὁ Σεβασμιώτατος, στόν νεαρό, στόν 15χρονο Χρῖστο Βουκελᾶτο, πού ἒπιασε τόν Σταυρό, προσέφερε ἓνα χρυσό σταυρό γιά εὐλογία καί σέ ὃλους τούς ἂλλους ἀπό μιά εἰκόνα καί ἂλλες εὐλογίες.

Ὁ νεαρός Χρῖστος Βουκελᾶτος ἐξέφρασε τήν μεγάλη χαρά του γιά τήν εὐλογία πού ἐπεφύλαξε ὁ Θεός νά πιάσῃ τόν Τίμιο Σταυρό καί εὐχήθηκε σέ ὃλους ἀπό τήν καρδιά του χρόνια πολλά, ἐνῶ εἰσέπραξε τίς εὐχές ὃλων.

• Νωρίτερα, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἐκκλησιάσθησαν σύνολον τῶν Τοπικῶν Ἀρχόντων, Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν, Σωμάτων Ἀσφαλείας καί Ἐκπρόσωποι Τοπικῶν Φορέων, Συλλόγων κ.λ.π. καί μέγα πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν πού κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό καί τόν δρόμο σέ μια πρωτοφανῆ κοσμοσυρροή.

• Μετά τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀκολουθίᾳ σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή, μέ τήν εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, τόν Ἱερόν Εὐαγγέλιο καί τόν Τίμιο Σταυρό, φερόμενον ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἡ ἱερά Λιτανεία κατέληξε στόν Λιμένα τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ὃπου τόν Σεβασμιώτατο ἀνέμενε καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τῶν Θεοφανείων καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν.

Στόν Λιμένα τῶν Πατρῶν μετά τήν ὑπό τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως προβλεπομένην τελετήν, ἒγινε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, γιά τόν ὁποῖον ἒπεσαν στά νερά τοῦ Πατραϊκοῦ, πληθύς εὐσεβῶν νέων, ὡς ἀναφέραμε προηγουμένως.

• Στήν προσλαλιά του καί στίς δηλώσεις του, ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε γιά τό σωτήριο μήνυμα τῆς ἑορτῆς, γιά τήν σημασία τῆς διατηρήσεως τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεώς μας καί εὐχήθηκε μέ τήν χάρη τοῦ Σαρκί Φανέντος καί ἐν Ἰορδάνῃ Βαπτισθέντος Κυρίου μας, νά παύσῃ ὁ ἂδικος πόλεμος στήν Οὐκρανία πού ἒχει αἱματοκυλίσει δύο ὁμοδόξους-Ὀρθοδόξους Λαούς καί νά ἐπικρατήσῃ στόν κόσμο ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη τοῦ Ἐπιφανέντος Θεοῦ.