30/7/19

Ασκητές μέσα στον κόσμο: Διάσωση του Ευαγγελίου


ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ – ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ζοῦ­σε πα­λαι­ά στό χω­ριό Ἄνω Πε­ρί­θεια Κερ­κύ­ρας μία εὐ­λα­βής γυ­ναῖ­κα παντρε­μέ­νη μέ παι­διά. Αὐ­τή ἡ εὐ­λο­γη­μέ­νη ψυ­χή ἔ­μα­θε ἀ­νά­γνω­ση καί ἀ­γα­ποῦ­σε πο­λύ νά δι­α­βά­ζη τό Εὐ­αγ­γέ­λιο. Ὅ­ταν εὕ­ρι­σκε λί­γο χρό­νο ἀ­πό τίς δου­λει­ές της με­λε­τοῦ­σε τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή.

Κά­ποι­α ἡ­μέ­ρα πῆ­ρε τό ἀ­γα­πη­μέ­νο της Εὐ­αγ­γέ­λιο, βγῆ­κε λί­γο ἔ­ξω ἀ­πό τό χω­ριό καί ἐ­κεῖ στήν ἡ­συ­χί­α τό με­λε­τοῦ­σε ἀ­μέ­ρι­μνη.

Ξαφ­νι­κά πα­ρου­σι­ά­στη­καν μπρο­στά της πει­ρα­τές καί δέν μπό­ρε­σε νά κρυ­φθῆ καί νά τούς ξε­φύ­γη.

Μό­νο πρό­λα­βε καί ἔ­κρυ­ψε τό Εὐ­αγ­γέ­λιο στήν ρί­ζα ἑ­νός θά­μνου γι­ά νά μήν τό βε­βη­λώ­σουν οἱ ἄ­πι­στοι. Τήν ἴ­δια τήν ἔ­πια­σαν καί τήν πῆ­ραν μα­ζί τους μέ ὅ,τι ἄλ­λα πράγ­μα­τα εἶ­χαν ἁρ­πά­ξει ἀ­πό τό χω­ριό.

Ἔκα­νε πολ­λά χρό­νια στήν σκλα­βιά. Ἦ­ταν νέα καί ὅταν κα­τώρ­θω­σε νά ξε­φύ­γη καί νά γυ­ρί­ση στό χω­ριό της εἶ­χε πιά γε­ρά­σει. Κα­νείς δέν τήν ἀ­να­γνώ­ρι­σε. Τούς εἶ­πε ποιά εἶ­ναι, μέ ποιόν ἦ­ταν παντρε­μέ­νη καί ποιά ἦ­ταν τά παι­διά της.

Τούς διη­γή­θη­κε πῶς τήν συ­νέ­λα­βαν. Ἀ­νέ­φε­ρε γιά τήν Ἁγία Γρα­φή καί ὅ­τι τήν ἔ­κρυ­ψε στήν ρί­ζα τοῦ θά­μνου. Πῆ­γαν μα­ζί της, ἀνα­κά­λυ­ψαν πραγ­μα­τι­κά τόν θά­μνο πού εἶ­χε με­γα­λώ­σει πο­λύ καί βρῆ­καν με­τά ἀπό τό­σα χρό­νια τό Εὐ­αγ­γέ­λιό της. Συγ­κι­νη­μέ­νη τό πῆ­ρε καί εἶ­δε ὅ­τι δι­ε­τη­ρεῖ­το σέ κα­λή κα­τά­στα­ση, καί­τοι στά μέ­ρη ἐκεῖ­να βρέ­χει πο­λύ, διό­τι τό χω­ριό βρί­σκε­ται στούς πρό­πο­δες τοῦ βου­νοῦ Πα­ντο­κρά­το­ρος. Ἦταν μό­νο λί­γο κα­ψα­λι­σμέ­νο στήν ἄκρη.

Τό­τε δι­η­γή­θη­καν οἱ βο­σκοί ὅ­τι σ᾽ ἐ­κεῖ­νο τό μέ­ρος ἔβα­ζαν φω­τι­ές κά­θε χρό­νο γι­ά νά καοῦν οἱ θά­μνοι, νά βγά­ζη χόρ­το γιά τά πρό­βα­τά τους, ἀλ­λά ὅταν ἡ φω­τιά ἔ­φθα­νε σ᾽ ἐκεῖ­νον τόν θά­μνο, πάντα ἔ­σβη­νε.

Τό Εὐ­αγ­γέ­λιο αὐ­τό κα­τά τήν μαρ­τυ­ρί­α τοῦ εὐ­λα­βε­στά­του ἱ­ε­ρο­μο­νά­χου Εὐ­δο­κί­μου, πού εἶ­χε δι­α­τε­λέ­σει Ἡ­γού­με­νος στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή τοῦ Ὑ­ψη­λοῦ Πα­ντο­κρά­το­ρος, πρίν ἀ­πό πολ­λά ἔ­τη τό εἶ­χαν πά­ρει στήν Μη­τρό­πο­λη καί μέ­χρι πρό­ τι­νος δι­ε­σώ­ζε­το. Τώ­ρα δέν γνω­ρί­ζει κα­νείς ποῦ βρί­σκε­ται.


[Μαρ­τυ­ρί­α τοῦ παπ­ποῦ Θρα­συ­βού­λου ἀ­πό τό χω­ριό τῆς Ἄ­νω Πε­ρί­θειας Κερ­κύ­ρας (Βό­ρει­ο συγ­κρό­τη­μα) στόν γέ­ροντα Εὐ­φρό­συ­νο, ἁ­γι­ο­ρεί­τη]

(Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», Κεντρική διάθεση βιβλίου: Ιερόν Ησυχαστήριον «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», Μεταμόρφωσις Χαλκιδικής)

(Πηγή ηλ. κειμένου: enromiosini.gr)

29/7/19

Καλοκαιρινές δραστηριότητες στο «ΘΑΒΩΡ», στον Αλισσό για μαθήτριες που τελείωσαν Νηπιαγωγείο , Α΄και Β΄ Δημοτικού (2019)


«Παραδεισένια Μελωδία» το όνομα της Κατασκήνωσής μας…
κι εμείς γλυκόλαλα πουλιά –Παπαγαλάκια, Αηδόνια, Καναρίνια- τραγουδούσαμε τη χαρά μας !

Τη χαρά που βρίσκει καθείς κοντά στον Χριστό !

Κάθε βράδυ που επιστρέφαμε στην Πάτρα, κοιμόμασταν αγκαλιά με τ’ όνειρο της ανατολής της νέας μέρας για να ρθούμε πάλι στο «ΘΑΒΩΡ» και να συνεχίσουμε την «Παραδεισένια Μελωδία» μας!...

Στη γιορτή μας , την τελευταία μέρα, είπαμε και στους δικούς μας αυτό που μάθαμε κι εμείς :

Ἐμβλέψατε εἰς τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, 
ὃτι οὐ σπείρουσιν οὐδέ θερίζουσιν οὐδέ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας 
καί ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά. 

Ο ὐ χ  ὑ μ ε ῖ ς  μ ᾶ λ λ ο ν  δ ι α φ έ ρ ε τ ε  α ὐ τ ῶ ν; 

(Κατά Ματθαῖον ἱερόν Εὐαγγέλιον στ΄ κεφάλαιον στίχος 26) Γιατί οι καρδιές μας, λοιπόν, να είναι γεμάτες φόβο, αγωνία, άγχος;

Γιατί ν’ αγωνιούμε για το μέλλον;


Κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν στον αέρα…

Ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε μαζεύουν τροφές σε αποθήκες…

Και όμως! Ο επουράνιος Πατέρας μας, ο Θεός φροντίζει αυτά!

Εμείς οι άνθρωποι δεν αξίζουμε πολύ περισσότερο από αυτά;

Πόσο γρήγορα πέρασαν οι μέρες…

Θα συνεχίσουμε την «Παραδεισένια Μελωδία» μας στην πόλη ! …Πυργάκι 2019: ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (αγόρια)


75 φίλοι μας από το Αίγιο ενθουσιάστηκαν με την παραμονή τους στο Πυργάκι, στην ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η κατασκήνωση φέτος ονομάστηκε ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ και φιλοξένησε για 11 ημέρες τους: 


ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΥΣ - ΘΑΡΡΑΛΕΟΥΣ - ΦΑΡΟΥΣ - ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΥΣ - ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ - ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥΣ.

Όλοι οι κατασκηνωτές συμμετείχαν σε ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα που είχε φτιαχτεί από τον Αρχηγό και τα στελέχη της κατασκήνωσης στις άρτιες εγκαταστάσεις της ΧΑΡΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

Η ημέρα Πατρίδος ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων ενώ στην ημέρα Πίστεως ο π. Μάρκος Τζανακάκης μίλησε στα παιδιά για την Ιερωσύνη.

Την Πέμπτη 25.7 στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος λειτούργησε και μίλησε στα παιδιά με πατρική αγάπη ο π. Σωτήριος Τσάφος.

Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους μας για τις φωτογραφίες που μας έστειλαν.


28/7/19

Θεραπεία

Αποτέλεσμα εικόνας για καλοκαίρι, ναός


Πριν θεραπεύσεις κάποιον, ρώτησε τον εάν είναι πρόθυμος να αφήσει όλα εκείνα που τον κάνουν να αρρωσταίνει!

Ιπποκράτης

27/7/19

ΑΓΚΥΡΑ 2019: Κατασκήνωση Χελιδονιών κορίτσια


Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η !

Ένας χώρος μετρημένος με στρέμμα,

με όρια, ωστόσο απέραντος !

Έχει ελεύθερη την Τρίτη διάσταση : το ύψος !

Μπορούμε κάθε μέρα ν’ ανεβαίνουμε αγκαλιάζοντας κάτι καινούριο !


Δώρο Θεού τούτη η Κατασκήνωση! …


8 ημέρες στην ευλογημένη «Άγκυρα»
94 μαθήτριες Γ Δ Ε ΣΤ Δημοτικού ,
τα «Χελιδόνια του Χριστού»,
ζήσαμε «Μαζί με τους Αγίους, τους φίλους του Θεού» !

Άγιοι… Ασκητές και Μεγαλομάρτυρες… Παιδομάρτυρες μας «περικύκλωσαν» στην Κατασκήνωσή μας…

Ζήσαμε μελετώντας την αγία ζωή τους… Το άρωμα της πίστεως και των αρετών τους χάρισαν δροσιά και αγιότητα σε όλες μας , μικρές και μεγαλύτερες !

Κάθε καινούρια ανατολή ήταν για μας μια καινούρια μέρα, μια νέα αρχή, ένα νέο ανέβασμα προς τις κορυφές των ιδανικών, «Μαζί με τους Αγίους, τους φίλους του Θεού»!

Οι μέρες στην Κατασκήνωση πέρασαν πολύ γρήγορα…

Στην καρδιά μας όμως έμειναν, ως λαχτάρα, πόθος και αγώνας, τα λόγια που με παλμό και φλόγα τραγουδούσαμε:

Θέλω να γίνω Άγιος, Χριστέ μου, για να Σε δω…
Θέλω να γίνω Άγιος κοντά Σου μια μέρα να ρθω…

Θέλω να γίνω Άγιος αιώνια μαζί Σου να ζω.
Θέλω να γίνω Άγιος, Χριστέ μου, γιατί Σ’ αγαπώ !Ημέρα «αγέννητου παιδιού» καθιέρωσε η Ιερά Σύνοδος

dis 2019

Την καθιέρωση της ημέρας του αγέννητου παιδιού γνωστοποίησε η Ιερά Σύνοδος με απόφαση που πάρθηκε στις 9 Ιουλίου παίρνοντας και επίσημα μέρος κατά των εκτρώσεων.

Όπως τονίζεται στη σχετική εγκύκλιο που έχει αριθμό πρωτοκόλλου 5721/2018 η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε για την προστασία του παιδιού και για να υπάρξει λύση στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Το κίνημα "Αφήστε με να ζήσω" που πήρε και τη σχετική πρωτοβουλία ανακοίνωσε σχετικά: Με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης υποδεχθήκαμε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, να καθιερωθεί η πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα ως ημέρα αφιερωμένη στην προστασία της ζωής του Αγέννητου Παιδιού.

Το κίνημά μας, «Αφήστε με να ζήσω», πιστό στο Λόγο του Ευαγγελίου και στην Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, διακηρύττει την αλήθεια, ότι το αγέννητο παιδί είναι άνθρωπος, εικόνα Θεού, εξ άκρας συλλήψεως και αγωνίζεται για την προστασία της ζωής του χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

hmera agennitou

ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2019 (2)


Η πονηρία«Το να γνωρίζουμε την πονηρία των ανθρώπων, δηλαδή το κακό που κάνουν οι άλλοι, μικρό ή μεγάλο, μας αλλοιώνει την λογική, μας εξασθενίζει τις δυνάμεις μας, διότι δεν συμμαρτυρεί με τον Θεό»

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης †

17/7/19

Σήμερα εορτάζει η Αγία Μαρίνα: Η κόρη που νίκησε τον διάβολο

μαρίνα

Η Αγία Μαρίνα, τη μνήμη της οποίας τιμά η Εκκλησία στις 17 Ιουλίου, γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στα χρόνια του αυτοκράτορα Κλαυδίου του Β’, το 270 μ.Χ. Λίγες μέρες μετά τη γέννησή της, η μητέρα της πέθανε, και ο πατέρας της Αιδέσιος, που ήταν Ιερέας των ειδώλων, την ανέθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα, από την οποία η Μαρίνα διδάχθηκε το Χριστό.

Η Αγία Μαρίνα, όταν έγινε 15 χρονών, αποκαλύπτει στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή. Έκπληκτος αυτός απ’ αυτό που άκουσε, με μίσος τη διέγραψε από παιδί του.

Μετά από καιρό, έμαθε για τη Μαρίνα και ο έπαρχος Ολύμβριος, που διέταξε να τη συλλάβουν για ανάκριση. Όταν την είδε μπροστά του, θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε να την πείσει με κάθε τρόπο να αρνηθεί το Χριστό και να γίνει σύζυγος του. Μάταια, όμως. Η Αγία Μαρίνα σε κάθε προσπάθεια του Ολυμβρίου αντέτασσε τη φράση: «Είμαι χριστιανή». Τότε ο σκληρός έπαρχος διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη, και την καταξέσχισε άσπλαχνα με ραβδιά τόσο, ώστε η γη έγινε κόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Έπειτα, ενώ αιμορραγούσε, την κρέμασε για πολλή ώρα και μετά τη φυλάκισε.

Μέσα στην φυλακή μάλιστα συνέβη το εξής: ο διάβολος μεταμορφωμένος σε άγριο δράκοντα, προσπάθησε να κάνει την αγία να φοβηθεί. Αυτή όμως προσευχήθηκε στον Θεό και αμέσως ο δράκοντας άλλαξε μορφή και έγινε ένας μαύρος σκύλος και τότε η αγία άρπαξε ένα σφυρί και χτυπώντας τον στο κεφάλι και την ράχη τον ταπείνωσε.

Όταν για δεύτερη φορά την εξέτασε και διαπίστωσε ότι η πίστη της Αγίας Μαρίνας ήταν αμετακίνητη στο Χριστό, την έκαψε με αναμμένες λαμπάδες. Αλλά οι πληγές της με θαύμα έκλεισαν, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σ’ αύτόν τον κίνδυνο ο έπαρχος τελικά αποκεφάλισε τη Μαρίνα, που έτσι πήρε το άφθαρτο στεφάνι της αιώνιας δόξας.

Tα άγια λείψανα της φυλάγονταν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι την πρώτη άλωση της από τους Λατίνους, το 1204 μ.Χ., ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές βρίσκονταν μέχρι το 908 μ.Χ. στην Αντιόχεια και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Ιταλία. Σήμερα, τα άγια λείψανα της Αγίας Μαρίνας, φυλάγονται στην Αθήνα, σε ναό που φέρει το όνομα της ενώ η χείρα της έχει μεταφερθεί στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος.

ΠΗΓΗ: DOGMA

Σχεδόν 770.000 οι νεκροί από AIDS το 2018

Σχεδόν 770.000 οι νεκροί από AIDS το 2018
Περίπου 770.000 άνθρωποι σε όλον τον κόσμο πέθαναν το 2018 από AIDS και σχεδόν 38 εκατομμύρια ήταν οροθετικοί, δηλαδή ήταν φορείς του ιού που προκαλεί την νόσο, του HIV, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το AIDS, της UNAIDS.

Ο HIV δεν είναι ιάσιμος και η μόλυνση μπορεί να ελεγχθεί με την λήψη αντιρετροϊκών φαρμάκων.

Περίπου 23,3 εκατομμύρια από τα 37,9 εκατομμύρια φορείς σε όλον τον κόσμο λαμβάνουν σήμερα αντιρετροϊκή αγωγή.

Σύμφωνα με την έκθεση, περί το 1,7 εκατομμύριο είναι τα νέα κρούσματα, δηλαδή μείωση 16% σε σχέση με το 2010, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην σταθερή πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε τμήματα της ανατολικής και νότιας Αφρικής.

Από το 2010, η νότια Αφρική, για παράδειγμα, έχει μειώσει τα κρούσματα μόλυνσης με τον HIV κατά τουλάχιστον 40% και τους θανάτους που σχετίζονται με την νόσο κατά σχεδόν 40%.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ από τις Εκδόσεις Έαρ!


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΑΡ
Αγόρασε και τα τρία παιδικά βιβλία «Ήλιος, θάλασσας κι εγώ!!!», «Οικογένεια φύγαμε» και «Ο Όσιος Ονούφριος» στην τιμή των 15€ από 21€!

Για παραγγελίες άνω των 30€ δωρεάν μεταφορικά!

Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου και στα βιβλιοπωλεία «Ο Σωτήρ».


16/7/19

ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2019 (1)


Τελείωσε και η κατασκηνωτική περίοδος για τα αγόρια δημοτικού, αγαπητοί φίλοι. Και οι πρώτες φωτογραφίες ήρθαν... φωτογραφίες που δείχνουν στιγμές χαράς και ομαδικής ζωής και ψυχαγωγίας.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες η κατασκήνωση θα φιλοξενεί τους φοιτητές και αργότερα τις φοιτήτριες της Χ.Φ.Δ. Πατρών.

Καλή κατασκήνωση σε όλους!


13/7/19

π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος: Τόν εἶχε σημαδέψει ἡ Ἱστορία


Ἦταν τὸ ἔτος 1849, ὅταν ἡ Ἱστορία στάθηκε μὲ δέος στὴν κούνια τοῦ μικροῦ ἀγοριοῦ.

Δὲν εἶχε αὐτὸ κάτι τὸ πολὺ ξεχωριστὸ ποὺ νὰ τὴν ἐντυπωσιάσει. Οὔτε τὸ ἁπλὸ σπιτικὸ στὸ ὁποῖο γεννήθηκε. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Καὶ στὰ μετέπειτα, τὰ παιδικά του χρόνια, δὲν ἔμοιαζε μὲ τὰ ἄλλα συνομήλικά του ἀγόρια. Καχεκτικὸ καὶ φιλάσθενο, κρατοῦσε σὲ ἀγωνία τοὺς γονεῖς του γιὰ τὸ ἂν τελικὰ θὰ ἐπιζήσει.

Ἀλλὰ τὸ ἀδύναμο ἀγόρι εἶχε ἤδη προκαλέσει τὴν Ἱστορία. Θὰ πορευόταν μαζί της δυναμικά. Θὰ τὴν ἐπηρέαζε καθοριστικά. Διότι μέσα στὸ ἀσθενικὸ σῶμα του χτυποῦσε καρδιὰ μεγάλη. Τὰ ὁράματά του ξέφευγαν ἀπὸ τὴ βαρύτητα τῆς γῆς, σημάδευαν σταθερὰ τὸν οὐρανό.

Καὶ νά ποὺ στὰ δεκατέσσερά του χρόνια, στὶς 3 Ὀκτωβρίου τοῦ 1863, ὁ Βασίλειος διαβαίνει, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν πατέρα του, τὴν πύλη τῆς ἱ­στο­ρικῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου στὰ Καλάβρυτα. Ἐκεῖ θὰ παραδοθεῖ στὴν προστασία καὶ καθοδήγηση μιᾶς μεγάλης καὶ ὁσιακῆς μορφῆς, τοῦ Ἱερομονάχου Ἰγνατίου Λαμπροπούλου. Στὸ πρόσωπό του ὁ νεαρὸς Βασίλειος θὰ βρεῖ ὄχι μόνο τὸν στοργικὸ πνευματικὸ πατέρα ἀλλὰ καὶ τὸν ἀκριβέστατο διδάσκαλο τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸν ἐμπνευσμένο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου.

12/7/19

Ο Γεώργιος Μπλάτζας, γιατρός του Αγίου Παϊσίου, μιλάει για τις τελευταίες στιγμές που έζησε κοντά του πριν κοιμηθεί.


Στη Σάμο - graffiti

Ο δρόμος είχε την δική του ιστορία


Στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης, ένα γκράφιτι έδωσε το όνομά του στον δρόμο που το φιλοξενούσε. Χωρίς να γνωρίζει κάποιος τον καλλιτέχνη, βρέθηκε σε ένα μικρό δρόμο που οδηγεί στην πλατεία Μετεώρων και είναι αντιληπτός από όποιος κάθεται στα καφέ ή περνάει από το εσωτερικό της πλατείας, ζωγραφισμένος ένας μοναχός που είναι πια γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Πριν την αγιοκατάταξή του, ο Άγιος Παΐσιος είχε «πιάσει» το σημείο εκείνο του δρόμου και με το βλέμμα του «σκέπασε» όλη την περιοχή.

Ο «γκραφιτάς», γιατί με σπρέι είναι φιλοτεχνημένο το έργο, επέλεξε να αγιογραφήσει μόνο το πρόσωπο του αγίου με το μοναχικό του σκουφάκι. Τον έφτιαξε ολοζώντανο με τα μαλλιά του να ανεμίζουν και τα γκρίζα γένια του να ακουμπούν στα πλακάκια του πεζοδρομίου. Στο βλέμμα του έδωσε λυπημένη όψη, ίσως έτσι μπόρεσε να εκφράσει τα χαμηλωμένα βλέφαρα του Αγίου στις περισσότερες φωτογραφίες. Το αποτέλεσμα είναι υπέροχο και παραμένει ανεξίτηλο αφού τα χρώματα αυτά είναι πολύ ανθεκτικά. Η δυσκολία στον χειρισμό τους μαρτυρά την μεγάλη δεξιοτεχνία του καλλιτέχνη.

Όπως ο κάθε καλλιτέχνης, έτσι και ο γκραφιτάς – που έγινε για λίγο αγιογράφος χωρίς να το ξέρει, απέδωσε στο έργο του, αυτά που ένιωθε η ψυχή του. Σοβαρότητα, νοιάξιμο, φροντίδα, μοναχική λιτότητα, ανθρώπινη διάσταση και εγγύτητα. Και στον «κάμπο» του έργου, όπως λένε το φόντο της εικόνας στην βυζαντινή τέχνη, έφτιαξε ένα τοπίο λίγο άγονο, λίγο ξερό, με βράχους και πρασινάδες, που όμως στολίζεται από ένα καταγάλανο ουρανό.

Αποχαιρετιστήριος λόγος στην Εξόδιο Ακολουθία του Γεωργίου ΜιχαηλίδηΑποχαιρετιστήριος λόγος στην Εξόδιο Ακολουθία
του Γεωργίου Μιχαηλίδη


Αγαπητέ μας φίλε και συναγωνιστή Γιώργο,


Δεν είναι εύκολο αυτή την ώρα όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε από τα πρώτα χρόνια που ήλθες στην Πάτρα και σε αγαπήσαμε και σε θαυμάσαμε να σου απευθύνουμε τελευταίο χαιρετισμό.

Συναντήθηκαν τα βήματά μας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, τότε που ξεκίνησες τη φοιτητική σου ζωή βρεθήκαμε στους ίδιους χώρους της Χριστιανικής Εστίας Πατρών. Στις συναντήσεις κάθε Τρίτη στη Χριστιανική Φοιτητική Δράση, στις εκδρομές, στις κατασκηνώσεις, στα κατηχητικά και στις ομάδες που με χαρά πολύ διακόνησες.

Τα έξι αυτά χρόνια της παραμονής σου στην Πάτρα στο Φοιτητικό Οικοτροφείο όπου διέμενες ξεχώριζες με την απλότητά σου, το ενδιαφέρον σου και την αγάπη σου για όλα τα παιδιά. Το φωτεινό χαμογελαστό σου πρόσωπο φανέρωνε την απλότητα της καρδιάς σου.

Σε καμαρώναμε, σε θαυμάζαμε. Δεν ήταν λίγες οι φορές που επιθυμούσαμε να είσαι κοντά μας για να μας ωφελήσεις με τις πνευματικές σου σκέψεις. Ο αυθορμητισμός και η καλοσύνη της καρδιάς σου μας κέρδισαν. Αγαπούσες τον Θεό. Μιλούσες στον Θεό. Απολαμβάναμε με τη γνωστή μουσική παρέα τα ψαλσίματα σου, τόσο στις κατανυκτικές αγρυπνίες στον Ναό του Πανεπιστημίου Πατρών, Τρεις Ιεράρχες, όσο και στο αναλόγιο που υπηρετούσες, στην Παναγία Βοήθεια του Νοσοκομείου του Ρίου. Έψελνες όμορφα, κατανυχτικά, προσευχητικά. Ασφαλώς τώρα θα γεμίζεις τον ουρανό με τις μελωδικές υμνωδίες σου.

Είχες πει σε ένα φίλο: «Ποθώ την αγιότητα, επιθυμώ τον Παράδεισο». Τον παράδεισο τον κέρδισες, τον αγώνα σου τον ολοκλήρωσες. Συνέχισε να ψέλνεις και να προσεύχεσαι και για εμάς, τους συνοικότροφους, τους συμφοιτητές, τους συναγωνιστές σου στην ευλογημένη πορεία που ο Κύριος μας έταξε. Ιδιαιτέρως για τους καλούς σου γονείς και τον αδελφό σου. Για όλους να λες:

Αξίωσέ τους να συναντηθούμε στη Βασιλεία Σου.

Αναστάσιος Φ. Περιστερόπουλος (Χ.Φ.Δ. ΠΑΤΡΩΝ)

Πηγή: Αναστάσιος

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: Η αγάπη στα παιδιά«Οι γονείς καμμιά φορά κάνουν κακό στα παιδιά τους από την υπερβολική αγάπη που τους έχουν… Βλέπεις αν «εκτροχιασθεί» η αγάπη τότε κάνει κακό στο παιδί… Το «πνίγει» με την πολλή αγάπη. Είναι αρρωστημένο πράγμα»

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός: ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ Η’ ΠΕΡΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ...

Αποτέλεσμα εικόνας για ακροθαλασσιά

Καλοκαιρινό δειλινό. Στην ακροθαλασσιά σε ένα πανέμορφο τόπο λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα. Ο ήχος της θάλασσας μοναδικός. Η γαλήνη του τοπίου, το «ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού» και το « ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας». Μια παρέα παιδιών πλησιάζει. Εφηβεία. Πρόσωπα χαρούμενα. Κι εκεί που νοσταλγείς την νιότη που περνά, ένα κορίτσι βγάζει ένα κινητό κι ένα ηχείο. Πάει ο ήχος του κύματος. Ένα αμερικάνικο χιπ χοπ καταπίνει όλες τις εικόνες. Τι να πεις;

Δεν μιλάμε οι μεγαλύτεροι την γλώσσα των νεώτερων. Αυτονόητο. Χάσμα γενεών. Πάντα έτσι συνέβαινε. Πώς όμως έχουμε φτάσει οι νεώτεροι να μην μπορούν να χαρούν τίποτα από τον κόσμο, αλλά να έχουν μόνο τον νου τους στον δικό τους κόσμο; Να μην μπορούν να απολαύσουν το τοπίο, τις εικόνες του, την φύση, την μοναδικότητα της στιγμής, αλλά να αισθάνονται ότι περνάνε καλά μόνο με το «εγώ» τους, με την μοντερνιά, με τους ήχους που μπορούν να βρούνε παντού; Το ίδιο δεν συμβαίνει όταν δεν μπορείς να χαρείς την στιγμή, αλλά να έχεις στον νου σου πώς θα την απαθανατίσεις στο κινητό σου και την ίδια στιγμή πώς θα την ποστάρεις, θα την στείλεις σε οικείους σου, θα δείξεις ότι περνάς καλά χωρίς να αφοσιώνεσαι στο βίωμά σου;

11/7/19

«Μια μελωδία για την Ελλάδα»: 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χ.Α.!Μια μελωδία για την Ελλάδα!

Πλησιάζοντας για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, η ιστοσελίδα των Χαρούμενων Αγωνιστών σε προ(σ)καλεί:

Γράψε ένα καινούριο τραγούδι για την Πατρίδα μας… ένα τραγούδι που θα το τραγουδάμε στις ομάδες και στις κατασκηνώσεις μας… που θα ενώσει όλη την Ελλάδα σε μια μελωδία!

Επένδυσε το τραγούδι σου με (καινούρια) μελωδία, ηχογράφησέ το, στείλ΄ το στην ιστοσελίδα μας και… ετοιμάσου για τα έπαθλα!!!

Ο Διαγωνισμός ξεκινά από  
8 Ιουλίου και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019!


π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος - Νέα Έκδοση: Συμβολή στο διάλογο για το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο


Συμβολή στο διάλογο για το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο

Κυκλοφόρησε νέα έκδοση με τίτλο «Συμβολή στον διάλογο για το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο», 2019, σσ 143 του πρωτοπρεσβυτέρου π. Αναστασίου Γκοτσοπούλου.

Η έκδοση διαπραγματεύεται δύο καίριας σημασίας ερωτήματα που αφορούν στο Ουκρανικό αυτοκέφαλο:

1. Πού υπάγεται εκκλησιαστικά η Ουκρανία; Στην Κωνσταντινούπολη ή στην Μόσχα;

2. Τελικά, στην Ουκρανία αποδόθηκε αυτοκέφαλο ή … κακοκέφαλο;

Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στο σοβαρότατο ζήτημα των αυτοχειροτονήτων «επισκόπων» της «νέας αυτοκέφαλης εκκλησίας», καθώς και στη διαφαινόμενη ερμηνευτική προσέγγιση των "πρεσβείων τιμής" του Κωνσταντινουπόλεως σε "πρωτείο εξουσίας" παπικού τύπου.

Καλοκαιρινές δραστηριότητες στον Αλισό και φέτος (αγόρια Α & Β δημοτικού)