27/2/23

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

 


Παιδιά μου εὐλογημένα,

Mέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐφθάσαμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ περίοδος αὐτή εἶναι χρόνος πνευματικῶν ἀγωνισμάτων, προσευχῆς, νήψεως, νηστείας καί πνευματικῆς καί Μυστηριακῆς ζωῆς, ὣστε ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει, νά φθάσωμε νά προσκυνήσωμε τά σεπτά καί Ἃγια Πάθη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά Τόν δοξολογήσωμε Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς προσφέρει θαυμάσιες λατρευτικές εὐκαιρίες, προκειμένου νά ἀτενίσωμε τόν ἐσωτερικό μας κόσμο, νά διαπιστώσωμε τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μας, νά δοῦμε τίς πνευματικές μας πληγές, τίς ὁποῖες δημιουργεῖ ἡ πολυδιάστατη ἁμαρτία, ἀλλά καί νά χρησιμοποιήσωμε τά ἀπαραίτητα φάρμακα ὡς καί τά πνευματικά ἐπιθήματα, γιά τήν θεραπεία αὐτῶν τῶν πληγῶν.

Τό κέντρο τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Σύνοδο οὐρανοῦ καί γῆς ὀνομάζει τήν φρικτή Μυσταγωγία, τήν Θεία Εὐχαριστία, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, προσφέρεται, θυσιάζεται, μελίζεται  καί διαμερίζεται ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καί μή διαιρούμενος, ὁ ἐσθιόμενος καί μηδέποτε δαπανώμενος, ἀλλά τούς μετέχοντας ἁγιάζων, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός δηλαδή, καί ἐμεῖς γινόμεθα ὃμαιμοι καί σύσσωμοι Αὐτοῦ.

Καθ’ ὃλην τήν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς ἐνδυναμώνει στόν ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ διαβόλου.

Οἱ ἱερές Ἀκολουθίες εἶναι κατανυκτικές, ἀναγωγικές καί σωτήριες. Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί, τό Μέγα Ἀπόδειπνο, οἱ Χαιρετισμοί πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, συγκινοῦν, χαροποιοῦν, μεταμορφώνουν τόν ἂνθρωπο, τόν ὁδηγοῦν στήν νηφάλιο μέθη, ὃπως ἐμπειρικά μιλοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Τά ὃπλα τά ὁποῖα παρέχει ἡ Ἐκκλησία μας, ὣστε νά φθάσωμε νικηφόροι στό τέρμα, μετά ἀπό ἓνα δύσκολο ἀγῶνα, εἶναι τά ἲδια πού χρησιμοποίησαν καί θά χρησιμοποιοῦν οἱ θεούμενοι ἀπό τῆς ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων.

Ὡραιότατα μέσα ἀπό ἓνα τροπάριο δίδει αὐτό τό μήνυμα ἡ Ἐκκλησία, ἰδιαιτέρως κατά τήν κατανυκτική περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς: «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα, οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως». Δηλαδή,

«Ἢδη ἂνοιξε τό στάδιο τῶν ἀρετῶν, ὃσοι θέλετε νά ἀγωνισθῆτε, εἰσέλθετε στό στάδιο, ἀφοῦ ζωσθῆτε τόν ὡραῖον ἀγῶνα τῆς νηστείας. Ὃσοι ἀθλοῦνται νομίμως, δικαίως λαμβάνουν τόν στέφανον τῆς νίκης. Καί ἀφοῦ ἀναλάβομε τοῦ Σταυροῦ τήν πανοπλία, ἂς ἀγωνισθοῦμε ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ, ἒχοντες ὡς τεῖχος ἀπόρθητο τήν πίστη καί ὡς ἀσπίδα τήν προσευχή, ὡς περικεφαλαία τήν ἐλεημοσύνη, ἀντί μαχαίρας τήν νηστεία, ἡ ὁποία ἀφαιρεῖ ἀπό τήν καρδιά μας κάθε κακία. Ὃποιος ἀγωνίζεται κατ’ αὐτόν τόν τρόπο λαμβάνει τόν ἀληθινό στέφανο τῆς νίκης, ἀπό τόν Παμβασιλέα Χριστόν, κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως».

25/2/23

Κ. Τυρινής: Κυριακή τής Συγγνώμης

 


... Σήμερα θὰ ζητήσουμε συγχώρηση ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον. Αὐτὸ εἶναι κάτι ἀπραγματοποίητο, ἄν φανταστοῦμε ὅτι μποροῦμε νὰ πλησιάσουμε τὸν καθένα ποὺ μᾶς πλήγωσε, μᾶς τραυμάτισε, ποὺ κάποτε κατέστρεψε τὴ ζωή μας καὶ νὰ ποῦμε˙ «Ἄς συμφωνήσουμε ὅτι ὁ τρόμος ποὺ ἔφερες στὴ ζωή μου, δὲν ὑπάρχει πλέον. Σὲ συγχωρῶ, πήγαινε ἀναπαυμένος».

Δὲν εἴμαστε ἀρκετὰ ὥριμοι γι’ αὐτὸ. Οἱ μάρτυρες ἦταν ἱκανοὶ˙ ἐμεῖς ὄχι. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, ποὺ μπορεῖ ὁ καθένας μας νὰ κάνει, εἶναι νὰ πεῖ˙ «ἐπειδὴ σὲ ἀγάπησε τόσο ὁ Χριστὸς, ὥστε νὰ γίνει ἄνθρωπος, νὰ ζήσει, νὰ διδάξει καὶ νὰ πεθάνει γιὰ σένα, σέ δέχομαι ὅπως εἶσαι. Πραγματικά, θὰ ἤμουν τόσο χαρούμενος, ἄν ἤσουν διαφορετικὸς, ἄν δὲν ἤσουν σταυρὸς στοὺς ὤμους μου, πληγὴ στὴν καρδιά μου, τρόμος στὴ ζωή μου, ταπείνωση. Ἀλλὰ ἔχουμε ἀκόμα καιρὸ μπροστά μας, καὶ τώρα σὲ δέχομαι ὅπως εἶσαι, καὶ θὰ σὲ σηκώσω στοὺς ὤμους, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος˙ «Νὰ φέρετε ὁ ἕνας τὰ βάρη τοῦ ἄλλου, ἐπειδὴ ἔτσι θὰ ἐκπληρώσετε τὸ νόμο τοῦ Χριστοῦ»...


ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ

Εκδημία Μαρίας Δ. Κωστάζου

 


Προς την ουράνια πατρίδα πορεύεται η σεβαστή μας Μαρία Δ. Κωστάζου.

Υπήρξε μέλος της Ενώσεώς μας για πολλές δεκαετίες και εργάστηκε με ανιδιοτέλεια και αγάπη στο πνευματικό, φιλανθρωπικό και ιεροποστολικό έργο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών. 

Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τη μακαρία ψυχή της και να της χαρίσει τον Παράδεισο που τόσο ποθούσε!

Ας είναι αιωνία η μνήμη της!


Η Εξόδιος Ακολουθία θα πραγματοποιηθεί από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών την Καθαρά Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 3 μ.μ. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2:00 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.


Είμαστε άξιοι της μοίρας μας: Χωρίς Θεό μπορούμε – Χωρίς καρναβάλια και ειδωλολατρικά ξεφαντώματα δεν μπορούμε!

 


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ - SPORTIME

Ήρθαν τα καρναβάλια. Βουλιάζει από κόσμο η Πάτρα. Το ένα ΚΤΕΛ φεύγει πίσω από το άλλο. Φεύγουν από την Αθήνα περίπου 200 δρομολόγια με καρναβαλιστές. Έκτακτα δρομολόγια μπήκαν και στα υπεραστικά τρένα. Γέμισαν τα ξενοδοχεία και τα Airbnb. Τα ΜΜΕ μιλούν για ρεκόρ προσέλευσης στην καρναβαλική πρωτεύουσα.

Μέσα στην καρδιά του Τριωδίου, της πνευματικότερης περιόδου του έτους που προετοιμάζει τον άνθρωπο για το ευλογημένο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, χιλιάδες κόσμου γυρίζουν επιδεικτικά τα νώτα τους προς τον Θεό και σπεύδουν να γιορτάσουν ξέφρενα ένα αρχαίο ειδωλολατρικό έθιμο. Αυτοί που μιλούν για δήθεν «σκοταδισμό» της Εκκλησίας, είναι οι ίδιοι που σπρώχνουν τον κόσμο να μπει στη Σαρακοστή με την σφραγίδα της Διονυσιακής λατρείας και των βακχικών οργίων. Να δώσει διαπιστευτήρια σε ένα παγανιστικό έθιμο ασύδοτης ελευθεριότητας, ακριβώς την τελευταία μέρα πριν την έναρξη της νηστείας.

Τελικά τι διδάγματα αποκομίσαμε από την περιπέτεια της πανδημίας; Ότι δεν το ‘χουμε σε τίποτα να κατασπαράξουμε το διπλανό μας, μη και μας πειράξει τα «προνόμια»; Ότι οι κυβερνήσεις δεν το ‘χουν σε τίποτα να μετατραπούν σε «κομαντατούρ» μόλις πλασάρουν το κατάλληλο αφήγημα; Ότι η «κανονικότητα» είναι ένας σκοπός που σου παίζουν για να χορέψεις όπως και όποτε θέλουν; Ότι ένας επιστήμονας μπορεί να γίνει μαριονέτα συμφερόντων το ίδιο εύκολα με έναν πολιτικό; Ότι συνταγματικά και παναθρώπινα δικαιώματα έγιναν σερπαντίνες και χαρτοπόλεμος στα χέρια των «αφεντικών»;

Σε τίποτα από αυτά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία ο πολύς κόσμος. Αυτό που διαπίστωσαν μετά από 2μιση έτη υγειονομικής δικτατορίας είναι το πόσο τους έλειψε το… καρναβάλι. Όχι μόνο μας εγκατέλειψε η πνευματική θωριά των πραγμάτων, άλλα σώθηκε και η πολιτική σκέψη, η νοημοσύνη του ενεργού πολίτη, το να μπορείς να βγάλεις 2-3 βασικά συμπεράσματα από ένα φαινόμενο και να τα κάνεις εργαλεία σκέψης για το παρακάτω. Βούλιαξαν όλα κάτω από μια θάλασσα αποχαύνωσης.

Α΄ Κατανυκτικός εσπερινός

 Την Κυριακή της Τυρινής 26/2/2023 

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

θα χοροστατήσει στον Α΄ κατανυκτικό εσπερινό 

στο νέο Ιερό Ναό του Πολιούχου Αποστόλου Ανδρέου 

στις 18.00.


Ανταπόκριση από την Γιορτή Χαράς (2023) ΙΙ

 


120 αγόρια Δημοτικού συμμετείχαν φέτος στη Γιορτή Χαράς που οργανώθηκε στην Χριστιανική Εστία από τους ομαδάρχες τους την Κυριακή 19.2.23. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και πήραν μέρος σε πρωτάθλημα παιχνιδιών, ατομικών και ομαδικών.

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με παράσταση Καραγκιόζη!!!

Και του χρόνου! Μπράβο παιδιά! 


Ανταπόκριση από την Γιορτή Χαράς (2023) Ι

 


Στις 19 Φεβρουαρίου το πρωί 110 μαθήτριες βρεθήκαμε στη Γιορτή Χαράς, μέσα στο Κάστρο των Παραμυθιών.

Παίξαμε με την καρδιά μας με τους αγαπημένους μας φίλους. Βοηθήσαμε τη Σταχτοπούτα στις δουλειές της… Καθίσαμε στο τραπέζι μαζί με τους 7 νάνους που έτρωγαν την πεντανόστιμη πίτσα της Χιονάτης… Μάθαμε πως ο Πινόκιο εκτός από ψέματα λέει και κάποιες αλήθειες…Ακολουθήσαμε τον Κοντορεβιθούλη μαζεύοντας τα σποράκια που είχε ρίξει στο μονοπάτι… Βοηθήσαμε τα 3 γουρουνάκια να φτιάξουν τα σπιτάκια τους όπως επίσης και τη γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας να μαγειρέψει μια μανιταρόσουπα στην αγαπημένη εγγονή της… Στο τέλος παρακολουθήσαμε με αγωνία τον μεγάλο αγώνα που διοργάνωσαν ο Λαγός και η Χελώνα…

Όλα αυτά έγιναν μέσα στο Κάστρο των Παραμυθιών!!!

Τραγούδια, παιχνίδια πολλά, μια ωραία προβολή γέμισαν την ψυχή μας και φεύγοντας γεμάτες χαρά βροντοφωνάξαμε:

Πιο κοντά στο Χριστό θέλω πάντα να ζω!23/2/23

Το Μ. Απόδειπνο στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του ΧρυσοστόμουΤο πρώτο Μεγάλο Απόδειπνο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα τελεσθεί την Καθαρά Δευτέρα, 27.2.2023 και ώρα 6.00 μ.μ. στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Χριστιανική Εστία Πατρών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

π. Σπυρίδων Σκουτής: Με τη νηστεία μαθαίνεις να κρατάς γεράς τα χαλινάρια...

 


Αδερφέ μου, αυτές τις μέρες μέχρι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μη μείνεις μόνο στη νηστεία του φαγητού, με αντικατάσταση τροφών στην καθημερινότητά σου.

Μη μείνεις στα τυπικά, αλλά προσπάθησε να κάνεις κατάδυση στην ουσία, ώστε να βρεις τον πολύτιμο μαργαρίτη. Προσπάθησε να νηστέψεις ό,τι σε κρατάει αλυσοδεμένο στο έδαφος, όπως έναν αετό που δεν μπορεί να πετάξει. Προσπάθησε να σπάσεις αυτά τα δεσμά. Ίσως είναι το κινητό, το διαδίκτυο, το τσιγάρο, το ποτό κ.α. Νηστεία είναι και η αποχή από τη βαβούρα και τις μέριμνες της καθημερινότητας. Να μείνεις λίγο μόνος με τον εαυτό σου και τον Χριστό και αν δεν μπορείς να ψελλίσεις προσευχές, απλά να Τον κοιτάς. Nα νηστέψουμε από την ψευτιά του εαυτού μας και να δούμε το πραγματικό μας πρόσωπο.  Να γίνει η στέρηση του κόσμου, πείνα για τον ουρανό. Προσπάθησε να τραβήξεις τα χαλινάρια των παθών και να τους δώσεις άλλη κατεύθυνση. Μην αφήνεις το άλογο να αφηνιάσει. Αν αφήσεις τα χαλινάρια, το άλογο θα πάει στον γκρεμό.

Πάρε απόφαση να τα κρατήσεις γερά και τρέξε στην αγκαλιά του Κυρίου που σε περιμένει. Κάνε μια μικρή προσπάθεια. Δες λιγάκι αυτές τις μέρες διαφορετικά. Όχι απλά για να χάσεις κιλά, αλλά για να χάσεις ό,τι βαραίνει την ψυχή σου, ό,τι την τρώει και τη βασανίζει. Άφησε τα βαρίδια στο πετραχήλι και θα γίνουν φτερά.

Μας περιμένει ο Χριστός . . .  Πώς μπορούμε να αρνηθούμε τέτοια πρόσκληση;


π. Σπυρίδων Σκουτής – euxh.gr

ΓΕΡΜΑΝΟΥ του Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Ηλείας αιωνία η μνήμη!


(Στην ΑΓΚΥΡΑ ΤΟ 2000)

 «... ἐπί τεσ­σα­ρα­κοντα­ε­τία καί πλέον ἀ­να­λώ­θηκε κυ­ρι­ο­λε­κτικά στήν δι­α­ποί­μανση τοῦ Λαοῦ τῆς Ἐ­παρ­χίας του, ἔ­χον­τας τή συμ­πα­ρά­σταση καί τήν ἀγάπη καί τοῦ περί αὐ­τόν Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἠλείας. Ἀ­γω­νί­σθηκε γιά τήν ἑ­νό­τητα τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας. Εἶχε ἐ­πί­γνωση ὅτι κάθε ἐρ­γα­σία του γί­νε­ται στό ὄ­νομα τοῦ Χρι­στοῦ καί τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας, δη­λαδή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό ἀ­γω­νι­ζό­ταν νά δι­α­κο­νεῖ καί νά συ­νά­γει – ἑ­νώ­νει τόν λαό. Ὄχι νά τόν προ­κα­λεῖ ἤ νά τόν δι­χά­ζει ἤ νά τόν σκαν­δα­λί­ζει. Καί γι' αὐτό ἤθελε νά τόν δι­α­κο­νεῖ, εἰ­κο­νί­ζον­τας τόν Χρι­στό τόσο ὡς προ­ε­στώς τῆς Θείας Εὐ­χα­ρι­στίας, ἀλλά καί με τήν προ­σω­πική του ἄσκηση στήν ἁ­γι­ό­τητα καί μέ τήν πί­στη του στήν Ἀ­πο­στο­λική, τή βι­βλική καί πα­τε­ρική ἐκ­κλη­σι­α­στική Ὀρ­θό­δοξη Πα­ρά­δοση».

Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος

23.2.23

ΓΕΡΜΑΝΟΥ του Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Ηλείας αιωνία η μνήμη!

 
(Από την επίσκεψη του Μητροπολίτου κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ στην Άγκυρα, 1990)
(Αρχείο ΓΔΜ)

«Ἡ ὅλη του ζωή μαρτυροῦσε ἔξωθεν τήν σχέση του μέ τόν Χρι­στό: ἁπλός στήν ἐμ­φά­νιση, σε­μνό­τα­τος στούς τρό­πους, ἐ­πι­ει­κής ὅ­που χρει­α­ζό­ταν καί αὐ­στη­ρός ὅ­που ἐ­πε­βάλ­λετο, βα­θύ­τατα πι­στός, καλ­λι­ερ­γη­μέ­νος, εὐ­γε­νής, ἀ­κα­τα­πό­νη­τος, φλο­γε­ρός ὄχι μόνο στά συ­ναι­σθή­ματα ἀλλά καί τούς ὁ­ρα­μα­τι­σμούς, ἀ­πε­τέ­λεσε μία σπά­νια μορφή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ ἀν­δρός, ἡ ὁ­ποία δι­ε­ζω­γρά­φισε τήν νε­ώ­τερη ἐκ­κλη­σι­α­στική ἱστο­ρία τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος».


Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος

23.2.23

20/2/23

Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγ. Πολυκάρπου

 


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

(ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ)

(Αγίου Βασιλείου 1 & Μιχαήλ Σούτσου)

 

Μνήμη Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης


Το βράδυ της Τετάρτης (22 Φεβρουαρίου 2023) στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Γλαύκου Πατρών, θα τελεσθεί  ΜΙΚΡΑ ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ,  εις τιμήν και μνήμην, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης. Η έναρξη θα γίνει με Εσπερινό στις 9:10΄μ.μ. (την παραμονή της εορτής) και θα επακολουθήσει ο Όρθρος με αρτοκλασία και η Θεία Λειτουργία, μετά θείου κηρύγματος από τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη π. Κύριλλο Ιατρού. 

Ώρα λήξεως: 12:30 π.μ ξημερώματα Πέμπτης (23 Φεβρουαρίου 2023).


ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ


18/2/23

Λάμπρος Κ. Σκόντζος: Η μέλλουσα Κρίση ως απαραίτητος προβληματισμός των πιστών

 


... Ο άνθρωπος χωρίς έργα αγάπης προς τους συνανθρώπους του μοιάζει με άκαρπο δένδρο, το οποίο «εκκόπτεται και εις το πυρ βάλλεται» (Ματθ.7,19).

Η αγία μας Εκκλησία δεν αναγνωρίζει καμιά «ατομική σωτηρία», όπως δοξάζει ο κακόδοξος δυτικός χριστιανισμός, αλλά η σωτηρία μας έχει εκκλησιαστικό, δηλαδή συλλογικό χαρακτήρα.

Ο κάθε πιστός σώζεται ως «σωτήρας» των άλλων πιστών, δηλαδή, η σωτηρία μας συντελείται μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα και ποτέ έξω από αυτό.

Η σωτηρία μας περνά μέσα από τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα και ποτέ μέσα από τον αυτονομημένο εαυτό μας! Όσοι θεωρούμε ότι μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας ερήμην των συνανθρώπων μας είμαστε σε οικτρή πλάνη!

Η ενθύμηση της φοβερής μελλούσης Κρίσεως στην αρχή του Τριωδίου είναι απαραίτητη, διότι απώτερος σκοπός του όλου πνευματικού αγώνα μας είναι να βρεθούμε εκ δεξιών του Δεσπότη μας Χριστού, κατά τη μεγάλη Kρίση.

Καλούμαστε λοιπόν αυτή την ευλογημένη περίοδο να εγκαινιάσουμε μια νέα πορεία, η οποία θα οδηγεί τα πνευματικά μας βήματα προς τον ουρανό.

Κυρίαρχη σκέψη μας θα πρέπει να είναι το πως θα σταθούμε, κατά την ώρα της φοβερής Κρίσεως, ενώπιον της δόξης του Μεγάλου Κριτού.

Τέλος καλούμαστε να έχουμε διαρκώς στην ενθύμησή μας τη μεγάλη αλήθεια, πως το κλειδί του παραδείσου είναι η έμπρακτη αγάπη μας προς τους ενδεείς αδελφούς μας!


όλο το κείμενο εδώ

Παρανοϊκὴ «ὀρθότητα»

 ὅρος εἶναι «πολιτικὴ ὀρθότητα». Ξεκίνησε στὰ τέλη τοῦ περασμένου αἰώνα ὡς κάτι καλό, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποφυγὴ ἐκφράσεων ἢ ἐνεργειῶν ποὺ πιστεύ­εται ὅτι ἀποκλείουν, περιθωριοποιοῦν ἢ προσβάλλουν ὁμάδες ἀνθρώπων οἱ ὁποῖες μειονεκτοῦν κοινωνικὰ ἢ γίνονται διακρίσεις σὲ βάρος τους.

Ὅμως πλέον ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ ὁδοστρωτήρα τῆς σκέψεως. Ἔτσι τὴν περιέγραψε ὁ Διευθυντὴς τῆς «Καθημερινῆς» κ. Ἀλέξης Παπαχελᾶς:

«Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφρασθεῖ ἐλεύθερα, γιατὶ διατρέχει τὸν κίνδυνο νὰ δεχθεῖ βιτριολικὲς ἐπιθέσεις, ἂν ξεφύγει, ἔστω καὶ λίγο, ἀπὸ τὸν ζουρλομανδύα τοῦ τί ἐπιτρέπεται καὶ τί ὄχι. Ἕνας καθηγητὴς ποὺ σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι ρατσιστής, χάνει τὴ δουλειά του, γιατὶ διαβάζει μιὰ νουβέλα στὴν τάξη καὶ δὲν παραλείπει μιὰ φράση ποὺ θεωρεῖται ὅτι προσβάλλει ἕνα φοιτητή. Τὸ “Stanford”, ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα πανεπιστήμια στὸν κόσμο, ἐκδίδει λίστα μὲ ἀπαγορευμένες λέξεις. Οἱ Ἀμερικανοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὴ φράση “Δὲν ἔχει νόημα νὰ χτυπᾶς ἕνα ἄλογο ποὺ ἔχει πεθάνει”, ἐννοώντας ὅτι δὲν ἔχει νόημα νὰ ἐπιμένεις σὲ κάτι, ἂν ἔχει τελειώσει. Ὄχι πιά! Γιατὶ θεωρεῖται ὅτι συγκαλύπτει βίαιες καὶ καταδικαστέες συμπεριφορὲς ἀγριό­τητας ἀπέναντι στὰ ζῶα. Ὁ κατάλογος τοῦ τί ἐπιτρέπεται καὶ τί ὄχι δὲν τελειώνει ποτέ. Οὔτε βέβαια καὶ ὁ κατάλογος τῶν αἰτημάτων ποὺ ξεκίνησε μὲ τὶς τουαλέτες τριῶν τύπων καὶ συνεχίζει» (ἐφημ. «Καθημερινή» 25-12-2022).

Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἔκανε τὴν ἐμ­φάνισή του στὴν πατρίδα μας τὸ «καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ». Ἀρχικὰ εἶχε ὀνομασθεῖ «καλάθι τῆς νοικοκυρᾶς». Ἂμ δέ! Ξεσηκώθηκε θύελλα, διότι θεωρήθηκε σεξιστικό, προσβάλλει, ἔλεγαν, τὶς γυ­ναῖ­κες, ποὺ τὶς τοποθετεῖ στὴν κουζίνα. Ὁ Ὑπουργὸς ἀναγκάσθηκε «ἆρον-ἆρον» νὰ τὸ μετονομάσει. Πρόσφατα ὁ φράχτης τοῦ Ἕβρου ἐπικρίθηκε ἀπὸ πολιτι­κὰ πρόσωπα, διότι προσβάλλει, εἶπαν, τὰ δικαιώματα τῶν λαθρομετανα­στῶν.

Τέτοια πλέον πλῆθος! Κι ὅσο περνᾶ ὁ καιρός, ἡ πίεση θὰ αὐξάνεται. Εἰδικὰ σὲ σχέση μὲ τὸ κίνημα τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Ἡ ἀναφορὰ σὲ αὐτὸ μὲ τὴν παραδοσιακὴ ὁρολογία ἐπισύρει μηνύσεις. Θὰ ἀκολουθήσουν καὶ διωγμοί. Ἡ «πολιτικὴ ὀρθότητα» ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ ἐργαλεῖο μειονοτήτων γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὴ γνώμη τους στοὺς πολλούς.

Τὸ κίνημα τῆς πανθρησκείας αὐτὴ τὴ διαστροφὴ τῆς σκέψεως ὑπηρετεῖ. Διότι εἶναι ρατσισμός, λένε, νὰ ὑποστηρίζεις ὅτι ἡ δική σου πίστη εἶναι ἡ μόνη ἀ­λήθεια. Κάποια στιγμὴ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι θὰ ὑποβάλλονται σὲ αὐτὴ τὴν ἀόρατη λογοκρισία. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ὅτι Αὐτὸς εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια, θὰ ἀπαγορευθεῖ, διότι θὰ θεωρεῖται ὅτι προσβάλλει τὶς διάφορες θρησκεῖες.

Ὁ κόσμος ὁδηγεῖται σὲ παράνοια. Κι ἂν δὲν ξυπνήσει, κάποια στιγμὴ θὰ βρεθεῖ ἁλυσοδεμένος σὲ παρανοϊκὴ φυλακή.


"Φωνή Βοώντος" , η ζωή του π Αυγουστίνου Καντιώτη - video

 


Κυριακή της Απόκρεω: Τελική κρίση

 ... Καὶ γι’ αὐτὸ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λέει: «Δὲν θὰ κριθοῦμε ἄν κάναμε θαύματα, ἤ ἄν εἴδαμε ὁράματα· ἀλλὰ θὰ κριθοῦμε ἐπειδὴ ποτὲ δὲν κλάψαμε γιὰ τὸν χωρισμό μας ἀπὸ τὸν Θεό». Οὔτε τὸ ἀντιληφθήκαμε ἀληθινά, ἐπειδὴ εἴμαστε τόσο συνηθισμένοι στὴν ἀπόσταση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα σ’ ἐμᾶς καὶ σ’ Ἐκεῖνον· οὔτε κἄν συναισθανόμαστε πόσο μακρυὰ βρισκόμαστε, πόσο φτωχοὶ εἴμαστε μακρυά Του.

Καὶ πότε-πότε, νομίζω, εἶναι καλὸ νὰ θυμόμαστε κάποια ποὺ ἄγγιξε τὸ κράσπεδο τοῦ ἱματίου τοῦ Χριστοῦ, καὶ ποτέ, ποτὲ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ξεχάσει τὶ ἔνοιωσε τότε...


† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Αρχ. π. Λαυρέντιος Καρανάσιος

 


13/2/23

Αρχ. π. Γαβριήλ Αθανασιάδης: ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΕΣ;

 


Ψυχή μου, κουράστηκες; – 
Η ψυχική κόπωση ως πνευματικό πρόβλημα

Είναι δυστυχώς βασικό γνώρισμα του σύγχρονου τεχνοκρατούμενου αν­θρώπου αυτή η ψυχική ­κόπωση. Ως παγκόσμια νόσο της εποχής μας τη χαρακτηρίζουν οι ειδικοί, με τις γνω­στές και τόσο δυσμενείς επιπτώσεις της.

Σε αυτό το βιβλίο δίνονται πολύτιμες οδηγίες για τον τρόπο αν­τιμετωπίσεως όλων των συναφών σύγχρονων προβλημάτων με βάση τον αιώνιο λόγο του Θεού.

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)

Εκδόσεις: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”

Σελίδες: 136

Κωδικός: 01-586


π. Ανανίας Κουστένης: Γιατί οι άνθρωποι κουράστηκαν;


Γιατί οι άνθρωποι κουράστηκαν με όλων τα καμώματα και προσωπικά ο καθένας με τα δικά του;


Γιατί μας κουράζει το κακό. 

Μας κουράζει ο κακός. 

Μας κουράζει η ανομία και φτάνουμε στο σημείο που είχε φτάσει μια φορά ο προφητάναξ Δαυίδ, ο προφήτης και βασιλιάς, κι έλεγε: «ἀπηνήνατο παρακληθῆναι ἡ ψυχή μου» - δεν θέλω ούτε να παρηγορηθώ. 

Με τίποτε. 

Με τίποτε, και πολλοί συνάνθρωποί μας τι λένε; 

Θέλω το βράδυ που κατεβάζω τα σκουπίδια, να αφήσω τον εαυτό μου με τα σκουπίδια να τελειώνω. 

Τα' χετε ακούσει, τα' χουμε ακούσει, όλοι τ' ακούμε.

Γι' αυτό ακριβώς «όπου επλεόνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η Χάρις». 

Ο αιώνας αυτός είναι ο αιώνας του Θεού. 

Ο αιώνας της εκκλησίας. 

Ο αιώνας της μετανοίας. 

Ο αιώνας της προκλητικής αγάπης του Θεού. 

Ο αιώνας της επιστροφής των ασώτων και παραστρατημένων στον μεγάλο μας Πατέρα, στην Αγία μας Εκκλησία που 'ναι η αγκαλιά του Χριστού.

Όλοι μια αγκαλιά γυρεύουμε. 

Ε, αυτή είναι του Χριστού η αγκαλιά, ο οποίος την στήνει στα τρίστρατα της ζωής μας, και στα αδιέξοδα κρυμμένη και τότε απελπισμένοι απ' όλους κι απ' όλα, κι απ' τον εγωιστή εαυτό μας, πέφτουμε στην αγκαλιά του Θεού, τουλάχιστον οι καλοπροαίρετοι, άνευ όρων και ορίων και παραδινόμαστε στην αγάπη του Θεού - κι αυτό είναι θαύμα.

Δεν αφήνει τον κόσμο του ο Θεός. 

Δεν αφήνει ο Χριστός. 

Μας έχει πληρώσει με το αίμα του και τη ζωή του, και του λείπουμε...


π. Ανανίας Κουστένης

Η παραβολή του Ασώτου Υιού - Οι Άγιοι γίνονται παιδιά

 


Οι Άγιοι γίνονται... παιδιά

Αφήγηση και Διασκευή: π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

Animation: "Τα παιδία παίζει"

Υπό την υποστήριξη του Γραφείου Νεότητος Μητροπόλεως Κερκύρας

12/2/23

Εκδρομή στα Καλάβρυτα

80 Χαρούμενοι Αγωνιστές και οι ομαδάρχες τους χάρηκαν το χιόνι στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Χελμού, επισκέφθηκαν τον Τόπο Θυσίας και το Μέγα Σπήλαιο, περιηγήθηκαν στη μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων το Σάββατο 11.2.23.