30/6/18

"Γέμισε" η Άγκυρα...

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΑΤΑΣΚΉΝΩΣΗ ΑΓΚΥΡΑ


Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ξεκίνησε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η κατασκηνωτική περίοδος ΑΓΚΥΡΑ 2018.

Η κατασκήνωση άνοιξε τις πόρτες της υποδεχόμενη δεκάδες κορίτσια δημοτικού που ήρθαν με προσδοκίες πολλές. Ευχόμαστε στην αρχηγό κ. Κωστάζου Χριστίνα και το επιτελείο της καλή δύναμη. Ευχές πολλές και στην διαχειρίστρια και τις κυρίες της κουζίνας που εθελοντικά και φέτος θα προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες τους. 

Εμείς θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί και θα προσευχόμαστε ο Θεός και οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες να τους έχουν όλους υπό την προστασία τους. 

ΓΕΧΑ ΠΑΤΡΩΝ

27/6/18

Όσο υπάρχει το χαμόγελο...Ἡ «ἐσχάτη πλάνη» τῆς Μεγάλης ΣυνόδουΔύο χρόνια μετὰ τὴ σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου στὴν Κρήτη καὶ ἀφοῦ ἔχουν γραφεῖ τόσα γι᾿ αὐτὴν καὶ τὶς ἀποφάσεις της, ἦρθε νὰ ἀσχοληθεῖ μαζί της καὶ τὸ 8ο Διεθνὲς Συνέδριο Ὀρθοδόξου Θεολογίας ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὶς 21 μέχρι τὶς 24 Μαΐου 2018 στὴ Θεσσαλονίκη. Θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν ἀκριβῶς αὐτό: «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία τὸν 21ο αἰώνα». 120 ὁμιλητὲς ἀπὸ 15 χῶρες καὶ 25 Θεολογικὲς Σχολές, Ἰνστιτοῦτα καὶ Ἑρευνητικὰ Κέντρα παρουσίασαν τὶς εἰσηγήσεις τους στὸ Συνέδριο αὐτό.

Εὔκολα διαφαίνεται ἡ σκοπιμότητα συγκλήσεως τοῦ Συνεδρίου μὲ τέτοιο θέμα. Ὅμως ἕνα ζήτημα μᾶς ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση καὶ μᾶς προξένησε πολλὴ θλίψη. Τὸ εἴδαμε ἀρχικὰ στὴν περιέχουσα σημαντικὰ στοιχεῖα εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, τὸ συναντήσαμε κατόπιν καὶ στὴν εἰσήγηση τοῦ καθηγητῆ κ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη. Καθὼς δὲν ἔχουν δημοσιευθεῖ ὅλες οἱ εἰσηγήσεις, δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔχουν ἀναφερθεῖ καὶ ἄλλοι σ᾿ αὐτό.

Πρόκειται γιὰ τὸν ὅρο «ἑτερόδοξοι», τὸν ὁποῖο καὶ οἱ δύο εἰσηγητὲς ἀντιδιαστέλλουν ἀπὸ τὸν ὅρο «αἱρετικοί». Ὑποστηρίζουν δηλαδὴ ὅτι οἱ χριστιανικὲς ὁμολογίες, μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Ὀρθοδοξία βρίσκεται σὲ διάλογο, δὲν εἶναι αἱρετικὲς ἀλλὰ ἁπλῶς ἑτερόδοξες. Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος προ­τείνει ὅτι σὲ μία μελλοντικὴ ἀνάλογη Σύνοδο ὀφείλουμε «νὰ ἐπαναξιολογήσουμε τὴ χρήση τοῦ ὅρου “αἱρετικός”, διακρίνοντάς τον ἀπὸ τὸν ἑτερόδοξο χριστιανὸ ἢ ἀπὸ τὸν ὁμόδοξο σχισματικό, κάτι ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ κατανοήσουμε καλύτερα τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ τῆς πράξεως τῆς Ἐκκλησίας».

Ἀλήθεια, θὰ παίζουμε μὲ τὶς λέξεις; Ἑτερόδοξος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει διαφορετικὴ «δόξα», διαφορετικὸ «δόγμα», ὅπως καὶ ὁ αἱρετικός. Ἑπομένως οἱ ὅροι “ἑτερόδοξοι” καὶ “αἱρετικοὶ” εἶναι ταυτόσημοι· πῶς θὰ τοὺς διακρίνουμε ὡς κάτι διαφορετικό; Βέβαια γιὰ λόγους ἐντυπώσεως χρησιμοποιεῖται κατὰ κόρον σήμερα ὁ ὅρος “ἑτερόδοξοι” γιὰ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς, αὐτὸ ὅμως δὲν ἀλλάζει τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι αἱρετικοί.

26/6/18

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την Συμφωνία των Πρεσπών

epistasia

Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους μετά πολλής συνοχής καρδίας και θλίψεως επληροφορήθη την, παρά τας αντιδράσεις συσσώμου του ελληνικού λαού, συνυπογραφήν της Συμφωνίας των Πρεσπών περί της ονομασίας της γείτονος χώρας των Σκοπίων.

Ασφαλώς ως χριστιανοί οφείλομεν να επιδιώκωμεν με όλας τας δυνάμεις μας την ενότητα όλων των Ορθοδόξων, την θεραπείαν των σχισμάτων, την ειρηνικήν κατάστασιν και την παντί τρόπω αποφυγήν δημιουργίας εστιών θρησκευτικού και εθνοφυλετικού φανατισμού και μίσους.

Ούτως η επίλυσις του χρονίζοντος προβλήματος της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων και η πλήρης αποκατάστασις των σχέσεων των δύο χωρών είναι επιθυμητή, πολλώ μάλλον καθώς το Αγιώνυμον Όρος επισκέπτονται κατ' έτος πολλοί προσκυνηταί εκ της γείτονος χώρας, οι οποίοι ευρίσκουν εις αυτό πνευματικήν ανάπαυσιν, εις ατμόσφαιραν γνησίας πνευματικής ενότητος και αγάπης.

Εν τούτοις, δεν είναι δυνατόν, εν ονόματι των ως άνω αγαθών στόχων, η επίλυσις αυτού του μείζονος εθνικού προβλήματος να επιχειρήται με προχείρους, αδιαφανείς και συνοπτικάς διαδικασίας, με την υιοθέτησιν θέσεων αντιθέτων προς την επιστημονικήν αλήθειαν, την ιστορικήν πραγματικότητα και την ιστορικήν μνήμην, με τρόπον ο οποίος προσβάλλει την εθνικήν συνείδησιν του ελληνικού λαού.

Δεν είναι δυνατόν να υιοθετώνται υπό της Ελληνικής Πολιτείας δεσμευτικαί διεθνείς συμφωνίαι, αι οποίαι, όπως αποδεικνύουν και αι συνεχιζόμεναι και κλιμακούμεναι λαϊκαί αντιδράσεις, δεν είναι αποδεκταί υπό της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας.

Ειδικώτερον, ως Αγιορείται μοναχοί, φορείς και φύλακες μιας υπερχιλιετούς ιστορικής, πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεως και κληρονομίας, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθώμεν την εκχώρησιν της μακεδονικής ταυτότητος εις γλώσσαν και εις έθνος ουδεμίαν σχέσιν έχοντα προς την αρχαίαν ελληνικήν μακεδονικήν διάλεκτον και το ελληνικόν φύλον των αρχαίων Μακεδόνων.

Αδυνατούμεν να κατανοήσωμεν ότι είναι δυνατόν Έλληνες πολιτικοί, κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων, μεταξύ αυτών δε Καθηγηταί Πανεπιστημίου, να συνυπογράφουν την εκχώρησιν της μακεδονικής γλώσσης και ιθαγενείας εις λαόν αποδεδειγμένως σλαβικής, ως επί το πλείστον, γλώσσης και εθνικής καταγωγής!

Καλούμεν το Ελληνικόν Κοινοβούλιον και την Ελληνικήν Κυβέρνησιν να σεβασθούν την βούλησιν του ελληνικού λαού και την ιστορικήν αλήθειαν.

Το Άγιον Όρος, ως εν ανεκτίμητον πνευματικόν και ιστορικόν κέντρον της Μακεδονίας και της πατρίδος μας, ένθα από αρχής της συστάσεως αυτού συνυπάρχουν ειρηνικώς Ορθόδοξοι διαφορετικής γλώσσης και εθνοφυλετικής καταγωγής, θεωρεί ως περιφρόνησιν της ιστορίας και της αληθείας και ως προδοσίαν της εθνικής συνειδήσεως του Ελληνισμού, την αναγνώρισιν «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» υπό της Ελληνικής Πολιτείας.

Είθε η Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτόκος να φωτίση τους κρατούντας, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα σφάλματά των, να προβούν εις την διόρθωσίν των και να επιτευχθή εν τέλει μία συμφωνία, η οποία θα σέβεται την αλήθειαν και θα αποτελέση την βάσιν δια την ενότητα και την ειρηνικήν συμπόρευσιν των δύο ομοδόξων λαών, εντός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.


Μητροπολίτης Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ: ''Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί τυχόν καινούρια εθνική ταπείνωση''

Αποτέλεσμα εικόνας για μΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗς ΚΟΝΊΤΣΗς

«Μετά την «λύση» του σκοπιανού ζητήματος, όπου η Ελλάδα έδωσε δυστυχώς στους Σκοπιανούς την εθνικότητα και την γλώσσα, ακούγεται μετ’ επιτάσεως, ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήση στην «λύση» και του «αλβανικού».

Έχει γραφή δε και στον Τύπο, ότι πρόκειται να γίνη η άρση του «εμπολέμου» με την Αλβανία και ότι αν εμείς σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «Βόρειος Ήπειρος», θα παύσουν και οι Αλβανοί να μιλάνε για «Τσαμουριά».

Δεν γνωρίζουμε αν αυτά αληθεύουν. Και το να μας δώση η Αλβανία τα 12 ναυτικά μίλια είναι χρέος της και δεν έχει να κάνη με την άρση του εμπολέμου.

Αλλά η Βόρειος Ήπειρος τι σχέση έχει με την «Τσαμουριά»; Η «Τσαμουριά» είναι η Ελληνικώτατη Θεσπρωτία από τα πανάρχαια χρόνια. Και είχε την προσωνυμία «Τσαμουριά», κατά παραφθορά του «Θύαμις», που ήταν το αρχαίο όνομα του ποταμού Καλαμά.

Οι «Τσάμηδες» είχαν συμμαχήσει, στα χρόνια της Κατοχής, πρώτα με τους φασίστες Ιταλούς και μετά με τους ναζιστές Γερμανούς, και διέπραξαν ανήκουστα κακουργήματα εις βάρος των Ελλήνων της Θεσπρωτίας, με κορυφαίο την δολοφονία των 49 Προκρίτων της Παραμυθιάς, στις 29 Σεπτεμβρίου 1943.

Αντίθετα, η Βόρειος Ήπειρος είναι τμήμα της ενιαίας Ηπείρου, που το απέκοψαν βίαια οι τότε «Μεγάλες Δυνάμεις» (Ιταλία και Αυστροουγγαρία) και το προσάρτησαν αυθαίρετα στο νεοσύστατο κρατίδιο της Αλβανίας.

Και παρά το ότι υποχρεώθηκαν οι Αλβανοί να υπογράψουν και αυτοί το «Πρωτόκολλο της Κερκύρας» (17 Μαΐου 1914) που προέβλεπε ευρεία αυτονομία για τους Βορειοηπειρώτες, όμως οι Αλβανοί όχι μόνο δεν σεβάστηκαν τις υποχρεώσεις τους, αλλά με κάθε τρόπο προσπάθησαν και προσπαθούν να εξαλείψουν το Ελληνικό στοιχείο από τις πανάρχαιες εστίες του.

Επομένως, πρέπει πολύ να προσέξη η Κυβέρνηση. Το λάθος που έκανε με το «μακεδονικό» να μην το επαναλάβη με την Βόρειο Ήπειρο.

Γιατί, στην «Γη του Πύρρου», όχι μόνο τα αρχαία μνημεία φωνάζουν ότι είναι ελληνικά τα εδάφη, αλλά είναι και ιερά, αφού στο Έπος του 1940-41 χιλιάδες Ελληνόπουλα τα πότισαν με το τίμιο αίμα τους, ελευθερώνοντας για τρίτη φορά την Βόρειο Ήπειρο από την τυραννία της Αλβανίας και της φασιστικής Ιταλίας.

Ας γνωρίζουν και οι κυβερνώντες και ολόκληρος ο πολιτικός μας κόσμος, ότι η Ελλάδα τυχόν καινούργια εθνική ταπείνωση δεν θα ανεχθή. Και ότι θα είναι υπόλογοι ενώπιον του Θεού, του Έθνους και της Ιστορίας».


π. Εφραίμ Παναούσης: Γιατί δεν είμαστε καλά;

Σχετική εικόνα

Γιατί δεν είμαστε καλά; Γιατί το ζητάμε το βάσανο κι όταν δεν το χουμε; Γιατί μιζεριάζουμε με το παραμικρό; Γιατί δεν χαιρόμαστε τις μικρές στιγμές, τα μεγάλα δώρα του Θεού;

Το 'χει συνήθειο ο άνθρωπος να ψάχνει προβλήματα. Ιδιαίτερα στην εποχή μας. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ανακωχή, με την ηρεμία, με τις λιγότερες δυσκολίες.

Και αντιλαμβάνεται κανείς τούτο το αξιοπερίεργο. Στα μεγάλα και δύσκολα επιστρατεύει ο άνθρωπος όσες δυνάμεις έχει και δεν έχει. Τα χάνει όμως στα μικρά. Πνίγεται στα ρηχά και στα εύκολα.

Θάλασσα λογισμών, καταιγίδα σκέψεων και μετά ακόμη και το παραμικρό σε βρίσκει αδύναμο και σε νικά κατά κράτος.

Τι γίνεται λοιπόν, τι φταίει, τι λείπει;

Κι όμως οι Γεροντάδες μάς είχαν ειδοποιήσει νωρίς.

Αν έχεις λύπη, ο Χριστός σου λείπει. 
Πάρε το δρόμο της προσευχής. 
Βάδισε τη στράτα της έννοιας για τις ανάγκες του άλλου. Δεν είσαι της γης ο πιο πονεμένος.

Βγες από σένα, μην τα μετράς όλα με τα δικά σου τα μέτρα.

Μην πνίγεσαι με τους φόβους του μήπως...

Κάνε το σταυρό σου και συνέχισε. Και τότε αντιλαμβάνεσαι πως τα προβλήματα που έφτιαξε το μυαλό σου είναι ένας μυρμηγκολέων.

Τι σημαίνει αυτό; 

Βρυχάται σαν λιοντάρι και τρέμεις, 
μα όμως είναι ένα μικρό μυρμήγκι αδύνατο να σε νικήσει.

π. Εφραίμ Παναούσης

22/6/18

Εξόρμηση στην κατασκήνωση το Σάββατο 23.6.2018


Αγαπητοί φίλοι,


Η πρώτη εξόρμηση στην κατασκήνωση στέφθηκε με επιτυχία.

Και αυτό το
Σάββατο 23/6, θα πάμε για να ολοκληρώσουμε το μάζεμα των χόρτων από την αποψίλωση που έχει γίνει.

Η βοήθειά σας είναι απαραίτητη!

Με ολόθερμες ευχαριστίες.


Το Δ.Σ. της ΓΕΧΑ Πατρών

Αθαν. Σ. Φραγκόπουλου: Η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας


i-orthodoxi-christianiki-pisti-mas_exofullo

Η πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε μια απλή και συστηματική παρουσίαση.

Απευθύνεται στον αναγνώστη που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την Ορθόδοξη πίστη και σε όσους ασχολούνται με την Κατήχηση.

Χρήσιμο και για θεολόγους, καθώς περιλαμβάνει πλήθος πατερικών χωρίων.

400 σελίδες

16/6/18

Το Καθήκον των Γονιών προς τα Παιδιά τους


Φυσικά πάντοτε βρίσκουμε δικαιολογίες για την συμπεριφορά μας, προκειμένου να αισθανθούμε καλύτερα.

Παραδείγματος χάρη, ως γονείς πιστεύουμε πως οι πράξεις μας είναι οι καλύτερες δυνατές για τα παιδιά μας. Και ενώ το πρωταρχικό μας καθήκον είναι να τα οδηγήσουμε στην σωστή κατεύθυνση, δυστυχώς πολύ συχνά θεωρούμε ότι είμαστε καλοί γονείς όταν επιβάλλουμε τη θέληση, τις ιδέες και τα πιστεύω μας πάνω τους. Και μόλις πετύχει η πλύση εγκεφάλου που τους έχουμε κάνει με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται , να αισθάνονται και ακόμα να σκέφτονται όπως εμείς, τότε απολαμβάνουμε με ικανοποίηση το γεγονός ότι δώσαμε στην κοινωνία πολίτες με αίσθηση του καθήκοντος, που θα συνεχίσουν πειθήνια την γραμμή που έχει χαραχτεί.

Δικαιολογίες αυτού του τύπου δεν επιφέρουν καμία αλλαγή. Το να οδηγούμε τα παιδιά μας με αγάπη και σταθερότητα είναι ένα πράγμα , ενώ η επιβολή της θέλησης μας πάνω τους είναι κατάχρηση του προνομίου μας ώς γονιών. Το καθήκον μας είναι να τα ενθαρρύνουμε να σκέφτονται για τους εαυτούς τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους. Ενώ το να σπάμε τν θέληση τους εξαναγκάζοντας τα να παραδοθούν στην κρίση μας είναι ασυγχώρητη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, φροντίδα και σωστή καθοδήγηση. Επίσης, χρειάζονται κατανόηση και πάνω απ' όλα σεβασμό. Αν ποτέ δεν τα ακούμε, μην παραξενευτούμε όταν και αυτά θα πάψουν να μας ακούν. Αν τα ακούμε απλώς για να τα αποθαρρύνουμε σε κάθε τους βήμα, τότε δεν έχουμε το δικαίωμα να νιώθουμε πληγωμένοι όταν κάποια μέρα στραφούν εναντίον μας με θυμό και πικρία.

Τα παιδιά μαθαίνουν πολύ περισσότερο από το παράδειγμα που τους δίνουμε παρά από τα λόγια. Αν ακούμε τις ερωτήσεις, τα αιτήματα και τις επιθυμίες τους με σεβασμό και κατανόηση, τότε και αυτά θα ακούν με τον ίδιο σεβασμό και κατανόηση τις συμβουλές και τις οδηγίες μας. Αν τα αγαπάμε δίχως να μετατρέπουμε αυτήν την αγάπη σε δεσμά, πάντοτε θα μας αγκαλιάζουν με την ίδια αγάπη.

Ότι ισχύει για μας ως γονείς , το ίδιο ισχύει και όντας πολίτες αυτού του κόσμου. Όλοι έχουμε υποστεί θηριωδίες της κοινωνικής διαμόρφωσης και πρέπει να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν θύματα.

Πηγή: Βιβλίο ΤΟΛΤΕΚΟΙ «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ» του Ηeun Mares

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Σκέπασέ τον

Αποτέλεσμα εικόνας για δρόμος γκρεμός

Αν βλέπεις τον αδελφό σου στον δρόμο της αμαρτίας, 

ρίξε στους ώμους του τον μανδύα της αγάπης σου.


(Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών: Δελτίο Τύπου για το συντελούμενο ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ της εκχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας

makedonikos hlios 02


Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών αναλογιζόμενα το βάρος της ιστορικής ευθύνης και το μέγεθος του ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ που έχει συντελεσθεί εις βάρος της ιστορίας της Πατρίδας μας επισημαίνουν τα εξής:

1. Η υπεύθυνη Κυβέρνηση του τόπου δια του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζιά και του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα αψήφησαν με τον πιο αναίσχυντο τρόπο τα εκατομμύρια των Ελλήνων οι οποίοι στα μεγαλειώδη συλλαλητηρία διατράνωσαν την αντίθεση τους στην εκχώρηση του ονόματος «Μακεδονία» στο γειτονικό κράτος των Σκοπίων. Αυτό συνιστά μέγιστη προσβολή και ωμή παραβίαση θεμελιωδών αρχών του δημοκρατικού μας πολιτεύματος! Οι λειτουργοί της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης οφείλουν να διερευνήσουν βάσει των πραγματικών περιστατικών την πλήρωση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ (134 παρ. 2 περίπτ. α ΠΚ) το οποίο απειλεί με ισόβια κάθειρξη όποιον με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους καταλύει ή αλλοιώνει ή καθιστά ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού!

2. Πέραν τούτου, δια της εκχώρησης του ιερού ονόματος της Μακεδονίας συντελέσθηκε μια ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ που όμοιά της ο τόπος μας δεν έχει υποστεί! Ιστορία τριών χιλιάδων (3000) και πλέον ετών «ξεπουλήθηκε» ξεδιάντροπα και μάλιστα από θεσμούς και πρόσωπα που είναι ταγμένα βάσει του ελληνικού Συντάγματος να την φυλάττουν και να την προασπίζονται!

3. Οι ευθύνες του συντελούμενου ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ αγγίζουν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος οφείλει ως ρυθμιστής του πολιτεύματος και θεματοφύλακας της συνταγματικής νομιμότητας να υψώσει την ύστατη στιγμή ανάστημα και να μην συναινέσει στο ανοσιούργημα! Άλλως, θα βρεθεί ιστορικά και νομικά υπόλογος και θα αντιμετωπίσει την ιερή οργή του ελληνικού λαού! Ας παραδειγματιστεί από τον Πρόεδρο των Σκοπίων κ. Ιβάνοφ ο οποίος ύψωσε ανάστημα στην κυβέρνηση καθότι δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως δια της παρούσας συμφωνίας τα αλυτρωτικά του οράματα.

10/6/18

Ανταπόκριση από Άγκυρα - Αίτημα


Με τη βοήθεια του Θεού και 15 φίλων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, άρχισε η διαδικασία της αποψίλωσης στην κατασκήνωσή μας ΑΓΚΥΡΑ. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν το επόμενο Σάββατο το πρωί. Ας βοηθήσουμε όλοι!

Και μία παράκληση: Τα ξύλα στα παγκάκια της κατασκήνωσης θέλουν άμεσα αντικατάσταση. Όποιος μπορεί να βοηθήσει αναλαμβάνοντας το κόστος ή μέρος του παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας. 
(6936.986141 - gexapatrwn@yahoo.gr).


Ο Σπόρος του Αυτοκράτορα


Ένας αυτοκράτορας, στην Άπω Ανατολή, γερνούσε και καταλάβαινε ότι είχε φτάσει η ώρα να διαλέξει το διάδοχό του. Αντί να διαλέξει έναν από τους βοηθούς του ή ένα από τα παιδιά του, αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Προσκάλεσε μια μέρα πολλούς νέους του βασιλείου του και τους είπε. «Έφτασε η ώρα μου να παραιτηθώ και να διαλέξω τον επόμενο αυτοκράτορα. Έχω αποφασίσει να διαλέξω έναν από σας».

Οι νέοι ξαφνιάστηκαν!

Αλλά ο αυτοκράτορας συνέχισε. «Θα δώσω σήμερα στον καθένα σας ένα σπόρο, έναν πολύ ειδικό σπόρο. Θέλω να τον φυτέψετε, να τον ποτίζετε και να ξανάρθετε εδώ μετά από ένα χρόνο από σήμερα με ό,τι έχει φυτρώσει απ’ αυτόν τον ένα σπόρο. Εγώ θα κρίνω τότε τα φυτά που θα φέρετε, κι αυτός, το φυτό του οποίου θα διαλέξω, θα είναι ο επόμενος αυτοκράτορας!»

Ένα αγόρι που λεγόταν Λίνγκ, ήταν κι αυτός εκεί εκείνη τη μέρα και, όπως όλοι οι άλλοι, πήρε ένα σπόρο.

Πήγε σπίτι του και γεμάτος ενθουσιασμό διηγήθηκε στη μητέρα του τι συνέβη. Η μητέρα του τον βοήθησε να βρει μια γλάστρα και χώμα, κι αυτός φύτεψε το σπόρο του και τον πότισε προσεχτικά. Και κάθε μέρα του άρεσε να τον ποτίζει και να παρακολουθεί αν είχε φυτρώσει.

Ύστερα από τρεις εβδομάδες περίπου, μερικοί από τους άλλους νέους άρχισαν να μιλούν για τους σπόρους τους και τα φυτά τους, που είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν.

Ο Λίνγκ παρακολουθούσε το σπόρο του, αλλά τίποτα δεν φύτρωνε. Πέρασαν τρεις εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, πέντε βδομάδες, κι ακόμα τίποτα. Τώρα όλοι οι άλλοι μιλούσαν μ’ ενθουσιασμό για τα φυτά τους, ο Λίνγκ όμως δεν είχε φυτό και αισθανόταν αποτυχημένος.

Πέρασαν έξι μήνες κι ακόμα δεν είχε φυτρώσει τίποτα στη γλάστρα του. Άρχισε να πιστεύει ότι είχε σκοτώσει το σπόρο του. Όλοι οι άλλοι είχαν δέντρα και ψηλά φυτά, αλλά αυτός τίποτα. Όμως ο Λίνγκ δεν έλεγε τίποτα στους φίλους του. Απλά περίμενε να φυτρώσει ο σπόρος του.

Τελικά ο χρόνος πέρασε και ήρθε η μέρα που όλοι οι νέοι του βασιλείου θα πήγαιναν τα φυτά τους στον αυτοκράτορα για επιθεώρηση.

Ο Λίνγκ είπε στη μητέρα του ότι δεν ήθελε να πάει με μια άδεια γλάστρα, αλλά αυτή τον συμβούλεψε να πάει.

4/6/18

Κομποσκοίνι

Αποτέλεσμα εικόνας για μοναχός κομποσκοίνι


Ήταν στο Μοναστήρι του Αγίου Παύλου ένα γεροντάκι ονόματι Κωνστάντιος από την Κεφαλλονιά· ήταν κι ένα άλλο Γεροντάκι, Κεφαλλονίτης κι αυτός, από το Πυργί, που λεγόταν Δημήτριος και η μητέρα του Μαρία. Κάποτε έλαβε ένα γράμμα ότι η μητέρα του εκοιμήθη. Δεν είχαν τηλέφωνα τότε.

Πάει λοιπόν στον π. Κωνστάντιο και του λέει:

– Γερο-Κωνστάντιε, σε θερμοπαρακαλώ, κάνε ένα κομποσχοινάκι, ένα σαραντάρι (προσευχή για σαράντα μέρες) για την μητέρα μου.

– Θα κάνω, λέει αυτός, νά ’ναι ευλογημένο!

Αυτός ήταν αγωνιστής, όλη νύχτα τραβούσε κομποσχοίνι. Όταν συμπληρώθηκαν σαράντα μέρες, εκεί που καθόταν και έκανε κομποσχοίνι λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την δούλη Σου Μαρία», βλέπει μια γυναίκα να μπαίνει μέσα στο κελί του (ήταν η κεκοιμημένη Μαρία) και του λέει με ευγένεια πολλή:

– Ευλογείτε, Γέροντα!...

– Ο Κύριος!... Πού βρέθηκες εσύ εδώ πέρα;…

– Μη ταράζεσαι, Γέροντα, γιατί ο Θεός μ’ έστειλε να ’ρθώ.

– Και, τι θέλεις;…

– Δεν θέλω τίποτε· αλλά ήρθα μόνο να σ’ ευχαριστήσω, διότι αυτά τα κομποσχοίνια που μου έκανες, πολύ με ωφέλησαν και βρήκε ανάπαυση η ψυχή μου. Σ’ ευχαριστώ, Γέροντά μου, σ’ ευχαριστώ!...

Αυτά είπε κι εξαφανίστηκε.

Κι αν αύριο το πρωί έκλεινε το Facebook; (Άθως Δημουλάς)


Αποτέλεσμα εικόνας για facebook


Γράφοντας στο Google τη λέξη «delete», η πρώτη επιλογή που προσφέρεται είναι «delete Facebook». Αυτή είναι η μόδα των ημερών. Η καμπάνια #deletefacebook αγκαλιάστηκε από μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έσβησαν το προφίλ τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων από το Facebook στην εταιρεία Cambridge Analytica. Δεν ήταν κάτι που μας εξέπληξε, αλλά αφενός 50 εκατ. προφίλ (τόσα βρέθηκαν στα χέρια της βρετανικής εταιρείας) είναι πάρα πολλά και αφετέρου η υποψία της πολιτικής χειραγώγησης την εποχή του Ντόναλντ Τραμπ και του Brexit χτυπάει αυτόματα πολλά καμπανάκια ανησυχίας. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είδε τη μετοχή της εταιρείας του να κατρακυλάει και ζήτησε συγγνώμη μέσα από μια σειρά αμήχανων συνεντεύξεων.

Βρίσκεται το Facebook σε κίνδυνο; Μάλλον όχι. Η ιστορία πιθανότατα θα ξεχαστεί, θα ξεφουσκώσει, θα καλυφθεί από την επικαιρότητα. Με την ευκαιρία, όμως, μπορούμε να αναρωτηθούμε: τι θα γινόταν αν αυτή η κρίση οδηγούσε στην εξαφάνιση του Facebook, αν οι 2 δισ. χρήστες του αποφάσιζαν να διαγράψουν μαζικά τα προφίλ τους, αν ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ επέλεγε να κλείσει τον διακόπτη; Πώς θα ήταν η μέρα που θα ξημέρωνε χωρίς Facebook; Το ότι θα διαπιστώναμε πως κανείς δεν θυμάται τα γενέθλιά μας είναι μάλλον το λιγότερο σημαντικό.

Μουσουλμάνα καλεί τον Χριστό πάνω στην αυτοκτονία της και γίνεται θαύμαΕντυπωσιακή μαρτυρία από την μουσουλμάνα Παντίνα στο Ιράν. Στο παραπάνω βίντεο γίνεται αναπαράσταση του περιστατικού.

Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε και η τελευταία φορά που ακούμε να γίνονται μοναδικά θαύματα σε μουσουλμάνους. Ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για όλον τον κόσμο χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Ραδιοφωνική συνέντευξη της Παντίνα στα αγγλικά:

΄
Πηγή: Το Ζωντανό ιστολόγιο

1/6/18

Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Δελτίο τύπου γιά τό ἐπικίνδυνο νομοσχέδιο ἀναδοχῆς παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια

omofyla zeygaria anadoxh 02


Ἀθήνα, 24.5.2018.

Μέ θλίψη καὶ ἀγανάκτηση δεχθήκαμε τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν τήν εἴδηση τῆς ὑπερψήφισης τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν ἀναδοχή παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια. Ὁ νόμος αὐτός, πού ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ ἄλλου περί σύναψης συμφώνου συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων καί πρόδρομο τῆς ἀναγνώρισης τοῦ γάμου μεταξύ τους καί τῆς υἱοθεσίας ἐκ μέρους τους, ὄχι μόνο διαλύει κάθε ἔννοια φυσικῆς δομῆς τῆς οἰκογένειας, ἀλλά ἐπιπλέον στρέφεται ἐναντίον τῆς παιδικῆς ἀθωότητος. Ἀποτελεῖ ἐπίσης συνέχεια τῆς προκλητικῆς περιφρόνησης τῆς λαϊκῆς βούλησης ἀπό ὅσους τόν ψήφισαν.

Μέ τόν νόμο αὐτόν ἀθῶες παιδικές ὑπάρξεις γίνονται ἄβουλα ἀθύρματα σέ ἐνδεχόμενες ἄνομες ὀρέξεις ἀνθρώπων πού ἐπιμένουν νά νομιμοποιοῦν τίς διαστροφικές τους τάσεις. Ἐπιπλέον – καί τό κυριότερο – καταδικάζονται νά ζοῦν σέ «οἰκογένειες» πού μόνο πληγές, πόνο και αρνητικά πρότυπα διάλυση μποροῦν νά προσφέρουν στίς παιδικές τους ψυχές, καθώς τούς στεροῦν τό πρωταρχικό δικαίωμα νά ἀπολαμβάνουν ἀπό κοινοῦ τό μητρικό χάδι και μέ τήν πατρική ἀσφάλεια. Ἡ ἔλλειψη ἀνδρικοῦ καί γυναικείου προτύπου στήν οἰκογένεια, πατρικοῦ καί μητρικοῦ, προξενεί συνιστᾶ πνευματική ἀναπηρία γιά στά παιδιά, καθώς κολοβώνει ανατρέπει τήν ἰσόρροπη καί ἁρμονική ψυχοσωματική τους ἀνάπτυξη. Πῶς, ἀλήθεια, θά ἀπευθύνεται τό παιδί πρός τούς γονεῖς του τοῦ ἰδίου φύλου; Μέ τί προσφώνηση; Καί τί σωρεία ψυχολογικῶν τραυμάτων θά ἐπιφέρει στήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ ἡ ἀγωγή του μέσα σέ τέτοιες «οἰκογενειακές» συνθῆκες; Ποιός θά ἀναλάβει ἀργότερα, μετά τήν ἐνηλικίωσή του, νά τό ἀποζημιώσει γιά τή βαρύτατη ἠθική καί ψυχολογική βλάβη πού θά ἔχει ἤδη ὑποστεῖ; Οἱ τραγικές ἐμπειρίες παιδιῶν πού μεγάλωσαν σέ ὁμόφυλα ζευγάρια , κυρίως στίς ΗΠΑ, διαψεύδουν τούς ἀντίθετους ἰσχυρισμούς.

Αθαμάνιο 2018

2017


Οι παλαιοί κατασκηνωτές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται και φέτος στο Αθαμάνιο Άρτης!

Για ένα τετραήμερο ανάπαυλας και πνευματικής τροφοδοσίας!

Η κατασκήνωση θα μας περιμένει όλους από Παρασκευή 29.06 (απόγευμα) έως την Τρίτη 03.07 (μεσημέρι). 

Δηλώσεις συμμετοχής στον κ. Βασ. Ματθαίο 
στο τηλ. 6938.174020


Καλό καλοκαίρι!

Αποτέλεσμα εικόνας για καλοκαίριΑν σιωπάς, Να σιωπάς από αγάπη.

Αν μιλάς, Να μιλάς από αγάπη.

Αν διορθώνεις κάποιον, Να τον διορθώνεις από αγάπη.

Αν συγχωρείς, Να συγχωρείς από αγάπη. 

Στο βάθος της καρδιάς σου, να έχεις τη ρίζα της αγάπης.

Από μια τέτοια ρίζα, Μόνο καλό μπορεί να προέλθει.

Αγάπα το Θεό, Και κάνε ό,τι θέλεις.

Ιερός Αυγουστίνος