21/6/21

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ. Είναι εικόνα της Αγίας Τριάδος; - Υπό π. Δημητρίου Χ. Σαββόπουλου

 


Μια πολυσυζητημένη εικόνα για την οποία διίστανται οι γνώμες για το τη ακριβώς απεικονίζεται, είναι η επιγραφομένη ως: «Η Φιλοξενία του Αβραάμ» ή αλλιώς: «Η Αγία Τριάς».

Η εικόνα αυτή βασίζεται στο Βιβλικό κείμενο της Γενέσεως Κεφ. 18. Διαβάζουμε εκεί τα εξής: «Ὤφθη δὲ αὐτῷ (στον Αβραάμ), ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυΐ τῇ Μαμβρῇ, καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας. ἀναβλέψας δέ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ· καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ εἶπε· Κύριε, εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σου, μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου· ληφθήτω δὴ ὕδωρ, καὶ νιψάτωσαν τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ καταψύξατε ὑπὸ τὸ δένδρον· καὶ λήψομαι ἄρτον, καὶ φάγεσθε, καὶ μετὰ τοῦτο παρελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, οὗ ἕνεκεν ἐξεκλίνατε πρὸς τὸν παῖδα ὑμῶν. καὶ εἶπαν· οὕτω ποίησον, καθὼς εἴρηκας.» (Γεν.18:1-5).

Μετάφραση: Ο Θεός φανερώθηκε στον Αβραάμ που ήταν κοντά στη δρυ του Μαμβρή και καθόταν στην θύρα της σκηνής του κατά τον Νότο. Σήκωσε τα μάτια του ο Αβραάμ και είδε ξαφνικά τρεις άνδρες να στέκονται απέναντί του. 

Αμέσως έτρεξε προς συνάντησή τους από τη θύρα της σκηνής του, και τους προσκύνησε έως στο έδαφος. Και είπε: Κύριε, εάν τυχόν βρήκα χάριν ενώπιόν σου, σε παρακαλώ μη καταφρονήσεις τον δούλο σου· ας μου επιτραπεί, λοιπόν, να φέρω νερό (και οι δούλοι μου) να νίψουν τα πόδια σας, και να δροσισθείτε κάτω από το δένδρο. Εγώ δε θα ετοιμάσω και θα σας φέρω φαγητό, για να φάγετε, έπειτα δε θα συνεχίσετε τον δρόμο σας, από τον οποίον παρεκκλίνατε έως εμένα, τον δούλον σας, δια να μου κάμετε την τιμήν να σας περιποιηθώ. Εκείνοι δε είπαν· κάμε όπως είπες.

Καθαρά λοιπόν μας επισημαίνει το κείμενο, ότι ο Θεός φανερώθηκε στον Αβραάμ σαν τρεις άνδρες, τους οποίους και προσκύνησε έως εδάφους και στη συνέχεια ομιλώντας σαν να ήταν ένας τους προσκαλεί σε γεύμα, παρακαλώντας τους μάλιστα να τους πλύνει τα πόδια. Παραδόξως δε παρατηρούμε ότι οι ενικοί προς τον Θεό εναλλάσσονται με πληθυντικούς. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και πιο κάτω: «Ἐξαναστάντες δὲ ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες κατέβλεψαν ἐπὶ πρόσωπον Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας. Ἁβραὰμ δὲ συνεπορεύετο μετ᾿ αὐτῶν συμπροπέμπων αὐτούς. ὁ δὲ Κύριος εἶπεν· οὐ μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπὸ Ἁβραὰμ τοῦ παιδός μου, ἃ ἐγὼ ποιῶ.» (Γεν.18:16-17)

«εἶπε δὲ Κύριος· κραυγὴ Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας πεπλήθυνται πρός με, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα, καταβὰς οὖν ὄψομαι, εἰ κατὰ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην πρός με συντελοῦνται, εἰ δὲ μή, ἵνα γνῶ. καὶ ἀποστρέψαντες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ἦλθον εἰς Σόδομα. Ἁβραὰμ δὲ ἔτι ἦν ἑστηκὼς ἐναντίον Κυρίου.» (Γεν. 18:20-22)

Βλέπουμε και εδώ ότι ενώ οι άνδρες είναι τρείς φαίνεται σαν να μιλά ένας και ο Αβραάμ ενώ βλέπει τρείς, κατά θεία παρόρμηση απευθύνεται σ΄ αυτούς σαν να ήταν ένας! Μιλά λοιπόν εδώ η Αγία Γραφή για αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού με τρεις υποστάσεις ως μορφές ανδρών.

Επί τροχάδην μόνο για την ιστορία να αναφέρουμε ότι »Η Φιλοξενία του Αβραάμ» ως απεικόνιση εμφανίζεται από αρχαιοτάτων χρόνων 4ο, 5ο και 6ο αιώνα μ.Χ. (α) Σε κατακόμβη της Via Latina (Γ’ ή Δ’ αιώνας). (β) Στη Santa Maria Maggiore της Ρώμης (432–440 μ.Χ.) και (γ) το 547 μ.Χ. στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννα. [1]

Υπάρχουν τρείς διαφορετικές εκδοχές ή ερμηνείες για την συγκεκριμένη εικόνα.

1ον. Ότι οι τρείς εμφανισθέντες άνδρες στον Αβραάμ είναι συμβολική φανέρωση του Τρισυποστάτου Θεού: Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος.

2ον. Ότι οι τρεις άνδρες είναι μία συμβολική φανέρωση τριών αγγέλων που δηλώνει την τριαδικότητα του Ενός Θεού.

3ον. Ότι ο ένας άνδρας είναι ο Λόγος του Θεού και οι άλλοι δύο απλώς άγγελοι.

Ωστόσο, η γενική Παράδοση μέσα από την εκκλησιαστική Υμνολογία και τους αγίους Πατέρες, για πάνω από χίλια χρόνια μιλά για συμβολική φανέρωση του Τρισυπόστατου Θεού.

Α΄ Οι Τριαδικοί Ύμνοι της Κυριακής, υπό του υμνογράφου Μητροφάνη Σμύρνης (μέσα Θ΄αι.), σύγχρονου του Μεγάλου Φωτίου. (Ενδεικτικά μόνο οι κατωτέρω).

»Σύ πάλαι σαφώς τώ Αβραάμ, ώς ώφθης τρισυπόστατος μοναδικός τε φύσει Θεότητος, θεολογίας τό ακραιφνέστατον, τυπικώς ενέφηνας, καί πιστώς υμνούμεν σε, τόν μονάρχην Θεόν και τρισήλιον» [2]

19/6/21

Πώς μπορώ να βοηθήσω στην κατασκήνωση;

 


Αγαπητοί φίλοι,

Σε λίγες ημέρες η κατασκήνωση θα είναι έτοιμη να δεχτεί τα παιδιά μας. Οι ετοιμασίες συνεχίζονται και ζητούμε την βοήθεια όλων. 


Πώς μπορώ να βοηθήσω στην κατασκήνωση;


- Βοηθώντας ενεργά στην προετοιμασία προσφέροντας εθελοντική εργασία (αποψίλωση, βάψιμο, καθαρισμός σπιτιών κ.α.).

- Ενθαρρύνοντας κάποιο παιδί που ξέρουμε να έρθει.

- Πληρώνοντας τα τροφεία ή μέρος τους για κάποιο παιδί που δυσκολεύεται να έρθει γι’ αυτόν τον λόγο.

- Προσφέροντας ένα γεύμα ή ένα γλύκισμα για τους κατασκηνωτές (σε συνεννόηση με την διαχειρίστρια της κουζίνας).

- Καλύπτοντας με δωρεά συγκεκριμένες ανάγκες σε εξοπλισμό (αντικατάσταση σκευών, κρεβατιών κ.τ.λ.).

- Διακονώντας εθελοντικά στην κουζίνα για όσο διάστημα αυτό είναι εφικτό.

- Κάνοντας μια δωρεά προς την Ένωσή μας (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογ. 22529610838). Ειδοποιήστε μας για να εκδοθεί η σχετική απόδειξη.

Και μη ξεχνάμε! Η προσευχή όλων μας για την κατασκήνωση και όλους όσους διακονούν εκεί δίνει δύναμη και φωτισμό.


ΓΕΧΑ ΠΑΤΡΩΝ


12/6/21

Επιθυμία Ελευθερίας - δείτε τις προβολές για το 1821 σε ιστορικά κτίρια

 

Σήμερα και αύριο το βράδυ, η Ελληνική Επανάσταση «ζωντανεύει» σε όλη την Ελλάδα, μέσα από την τεχνική του projection mapping, στο πλαίσιο της εμβληματικής δράσης της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» για τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, με τίτλο «ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».

Η δράση αφορά στην ταυτόχρονη προβολή σε επιλεγμένα κτήρια 18 πόλεων της Ελλάδας, με προεξάρχον το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων, μιας οπτικοποιημένης αφήγησης του Αγώνα του 1821, μέσα από έργα τέχνης που αναφέρονται σε αυτόν.

Εκτός από την ιστορία της Επανάστασης, οι προβολές συνδέονται και με στοιχεία της νεότερης ιστορίας κάθε πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εγχείρημα projection mapping που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, ενώ η παραγωγή του υλικού και η προσαρμογή του πάνω στα κτίρια έγινε από το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι πόλεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η δράση είναι: Αθήνα (κτήριο της Βουλής των Ελλήνων), Αλεξανδρούπολη (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία), Ηράκλειο (κτήριο Περιφέρειας Κρήτης), Θεσσαλονίκη (Βασιλικό Θέατρο), Ιωάννινα (Δικαστικό Μέγαρο), Καλαμάτα (Εικαστικό Εργαστήρι - Κέντρο Τέχνης), Κέρκυρα (Παλαιό Δημαρχείο), Λαμία (Δημοτικό Θέατρο), Λάρισα (Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς), Μεσολόγγι (Δημοτική Πινακοθήκη), Νάουσα (Δημαρχείο), Ναύπλιο (Δημαρχείο), Πειραιάς (Δημοτικό Θέατρο Πειραιά), Ρόδος (Δημαρχείο), Σύρος (Θέατρο Απόλλων), Τρίπολη (Δικαστικό Μέγαρο), Χανιά (Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης) και Χίος (Τείχος του Κάστρου).

Πώς βλέπουμε τις προβολές της επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Μπορείτε να δείτε και με live streaming τις προβολές στο σχετικό σύνδεσμο στον ιστότοπο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», το περιεχόμενο του οποίου θα ενεργοποιηθεί το Σάββατο, στις 21.30 ΕΔΩ

Οι προβολές θα έχουν διάρκεια 18 λεπτά και θα επαναλαμβάνονται διαρκώς από τις 21.30 μέχρι τις 23.30. Εκτός από την προβολή επάνω στο επιλεγμένο κτίριο, θα υπάρχει και show με φώτα στον περιβάλλοντα χώρο, το οποίο θα συνδέεται με την προβολή στο κτίριο. 

Πηγή: iefimerida.gr 


Ζητώντας από το Θεό

 


Ζήτησα από το Θεό να μου πάρει τις κακές μου συνήθειες.

Ο Θεός είπε ΟΧΙ.

Δεν είμαι εγώ που θα το κάνω αυτό, εσύ πρέπει να τις παρατήσεις!


Ζήτησα από το Θεό να μου δώσει υπομονή.

Ο Θεός είπε ΟΧΙ.

Η υπομονή είναι υποπροϊόν των δοκιμασιών, δεν δίνεται, μαθαίνεται!


Ζήτησα από το Θεό να μου δώσει ευτυχία.

Ο Θεός είπε ΟΧΙ.

Εγώ σου δίνω ευλογίες, η ευτυχία είναι δικό σου θέμα!


Ζήτησα από το Θεό να με απαλλάξει από τους πόνους.

Ο Θεός είπε ΟΧΙ.

Οι θλίψεις σε απομακρύνουν από τις κοσμικές μέριμνες και σε φέρνουν πιο κοντά σε μένα!


Ζήτησα από το Θεό να με αυξήσει πνευματικά.

Ο Θεός είπε ΟΧΙ.

Πρέπει μόνος σου να αυξηθείς.

Εγώ θα σε κλαδέψω για να σε κάνω καρποφόρο.


Ζήτησα από το Θεό να μου δώσει ό,τι χρειάζομαι για να απολαύσω τη ζωή.

Ο Θεός είπε ΟΧΙ.

Θα σου δώσω ζωή για να μπορέσεις να τα απολαύσεις όλα.


Ζήτησα από το Θεό να με βοηθήσει να αγαπάω τους άλλους όπως Αυτός με αγαπάει.

Ο Θεός είπε: επιτέλους κατάλαβες!!!


Παγκρατίου  Ιερομονάχου

Στον Ουρανό η Ουρανία Σπηλιοπούλου

 


Στον Ουρανό η Ουρανία Σπηλιοπούλου, 

το γένος Παρπαρούση.

Την ημέρα που οι καμπάνες των εκκλησιών σε κάθε γειτονιά χτυπούσαν αναστάσιμα, γιατί ήταν η απόδοση της εορτής του Πάσχα (9.6.21), η ψυχή της αγαπημένης μας φίλης Ουρανίας Σπηλιοπούλου-Παρπαρούση άφηνε τους επίγειους δεσμούς της για να συναντήσει τον Αναστάντα και να ασφαλιστεί για πάντα κοντά Του.

«Στους αιθέρες κινάμε να πάμε, μ’ ανοιχτά της ψυχής τα φτερά, νέους όμορφους κόσμους ζητάμε, στα γαλάζια ουράνια ψηλά» σιγόψελνε η μακαρία ψυχή της.

Ναι, αγαπημένη μου φίλη, ακούω τη βροντερή με παλμό φωνή σου, βλέπω το ολόλαμπρο καθάριο βλέμμα σου να νοσταλγεί, να ποθεί και να τραγουδά: «Μαζί με τον Χριστό λαχτάρησα να ζήσω…»

Αυτό ήταν το σύνθημα της επί γης ζωής σου. Σε έβλεπα μικρό παιδάκι του δημοτικού πρώτα στην αυλή του Αρσακείου, μετά στη χριστιανική ομάδα και την κατασκήνωση να παίζεις, να τρέχεις, να χαίρεσαι, να προσεύχεσαι… κι αργότερα να πορεύεσαι με το ίδιο σύνθημα, με το ίδιο παιδικό χαμόγελο, με το ίδιο καθαρό βλέμμα.

Αυτό μετέδωσες και στην ευλογημένη οικογένειά σου αλλά και στις κυρίες του κύκλου σαν κυκλάρχισσα αλλά και σε όλες εμάς τις παιδικές σου φίλες.

Ήλθε όμως και η αρρώστια, πολύχρονη και βασανιστική. Και σ’ αυτές τις εξετάσεις μάς άφησες παράδειγμα υπομονής, καρτερίας και αξιοπρέπειας! Θαρραλέα και αγόγγυστα υπέμεινες με το βλέμμα της ψυχής προσηλωμένο στο στόχο σου, έζησες τα πολλά χρόνια της δύσκολης δοκιμασίας πάντα «Συντροφιά με τον Χριστό…».   

Και τώρα αγαπημένη μας φίλη, «Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω».

Απερίσπαστη από τα γήινα, νικήτρια στους αγώνες της ζωής, με γεμάτες τις αποσκευές με τα καλά σου έργα και τις φιλανθρωπίες σου, την έμπρακτη αγάπη και την τιμή που απέδιδες σε «ιδιαίτερα» άτομα, θα δοξάζεσαι στους ουράνιους κόσμους!

Θα χαίρεσαι, θα δοξολογείς αλλά και θα προσεύχεσαι για τον αγαπημένο σου σύζυγο που με αυταπάρνηση στάθηκε δίπλα σου και ήταν το στήριγμά σου σε κάθε δυσκολία. Θα προσεύχεσαι για τα εκλεκτά παιδιά σου που σε διηκόνησαν με ιδιαίτερη λαχτάρα και στοργή την περίοδο της αρρώστιας σου, θα προσεύχεσαι για τους συγγενείς σου και για όλους εμάς να έχουμε και εμείς χριστιανά τέλη.

Αγαπημένη μου φίλη, Ράνια, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Καλό σου ταξίδι! Θα σε θυμόμαστε πάντα με πολλή αγάπη. Ας είναι αιωνία σου η μνήμη!

 Β.Π.

Πατρῶν Χρυσόστομος: « Πυρπόλησε καρδιές καί πάλι Ἐθνεγέρτα Γερμανέ…»

 


Μέ ρίγη συγκινήσεως καί ἐνθουσιασμό μεγάλο, ἡ πόλις τῶν Πατρῶν, ὑποδέχτηκε, τά Ὀστᾶ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, προκειμένου νά τιμηθῇ ὁ λαμπρός Ἐθνεγέρτης Ἱεράρχης πού ὓψωσε τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Ἁγία Λαύρα καί τήν Σημαία τοῦ Ἀγῶνος στήν Πάτρα τόν Μάρτιο τοῦ 1821, ὁρκίζοντας τούς Ὁπλαχηργούς καί Καπεταναίους μέ τό σύνθημα «Ἐλευθερία ἢ θάνατος».

Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ἐκοιμήθη στό Ναύπλιο τό ἒτος 1826, ὃπου καί ἐτάφη. Τά Ὀστᾶ του φυλάσσονται στήν ἰδιαιτέρα του Πατρίδα τήν Δημητσάνα.

Οἱ ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ἐντάσσονται στό πλαίσιο τῶν λαμπρῶν ἑορτασμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, γιά τήν συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Ἡ λάρνακα μέ τά Ὀστᾶ τοῦ Ἐθνεγέρτου Ἱεράρχου, μετεφέρθη ἀπό τήν Δημητσάνα στήν Πάτρα, μέ στρατιωτικό ὂχημα καί μέ τήν τιμητική συνοδεία Στρατοῦ καί Ἀστυνομίας καί ἡ ὑποδοχή ἒγινε πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου μέ λαμπρότητα καί συγκίνηση καί τίς δέουσες τιμές, ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική, Πολιτική, Στρατιωτική Ἡγεσία, Ἐκπροσώπους Ἀρχῶν καί Φορέων, τμήματα Συλλόγων μέ παραδοσιακές στολές καί πλῆθος κόσμου.

Τήν λάρνακα μέ τά Ὀστᾶ τοῦ γενναιόψυχου Ἱεράρχη τῶν Πατρῶν, ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μετά τήν Δοξολογία ἡ ὁποία ἐτελέσθη στόν νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐξεφώνησε λόγον συγκινητικόν γιά τόν ἀοίδιμο Γερμανό.

Στήν ὑποδοχή συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται: πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος (Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Ἀπό τήν Δημητσάνα συνόδευσαν τά Ὀστᾶ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως π. Ἰάκωβος Κανάκης, ὡς Ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου, ὁ Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Εὐστάθιος   Κούλης, ἡ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Δημητσάνης, ἡ Ὑπεύθυνη τῆς Ἱστορικῆς Βιβλιοθήκης Δημητσάνης κ. Δέσποινα Τσαφαρᾶ, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Δημητσανιτῶν κ. Ἀθανάσιος Μαγουλιανίτης, νέοι καί νέες μέ Ἐθνικές ἐνδυμασίες καί πολλοί Δημητσανίτες.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στήν ὁμιλία του, εἶπε μεταξύ τῶν ἂλλων:

6/6/21

Οι θλίψεις και η δόξα

 «Το βάρος των θλίψεων που υπομένουμε για τον Κύριο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το βάρος της δόξας που μας αναμένει».


Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης


Συμβουλές από τον Άγιο Λουκά της Κριμαίας

 


Θυμήσου, θυμήσου αγαπημένο μου παιδί όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού.

Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε. Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λοιδορούμενοι. Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος: τον ταπεινό λογισμό.

Εσύ τώρα να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς με τη προσευχή και τη άσκηση. Τήρησε το κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό.

Κάνε οτιδήποτε για να Τον ζήσεις να Τον βάλεις στη καρδιά σου. Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης, κάθε στιγμή όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από το ψυχικό θάνατο, προστατεύοντας σε από τις βρωμιές που φέρνουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων…

Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα στις σκέψεις σου, να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά …

Επίσης μη διστάσεις να καλείς τη Παναγία σε βοήθεια όποτε έχεις ανάγκη και όχι μόνο.

Να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος με πολύ θάρρος. Χάρισε τη καρδιά σου στο Κύριο και Εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη τη ενέργεια που χρειάζεται για να μη καταρρεύσει. Τίποτε να μη σου φαίνεται δύσκολο.

Κάποιος Άλλος αδερφέ κυβερνάει το σύμπαν και όχι οι μεγάλοι του κόσμου τούτου…

Θάρρος, θάρρος, το βλέμμα ψηλά και θα δεις τον Κύριο, όταν θα κλάψεις, όταν θα ψάξεις με λαχτάρα, όταν θα ματώσεις, ίσως θα Τον δεις πως σου απλώνει το στέφανο με το Αγαπητικό και Παρηγορητικό χέρι Του.

Μην θλίβεσαι, μη λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη…

Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο, κάλεσε εκεί για αγρυπνία, θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυτα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου … «

(Απόσπασμα από ανέκδοτες επιστολές 

Αγίου Λουκά Κριμαίας προς πνευματικό του παιδί)

Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος: Η Γερόντισσα Γαλακτία, κατά κόσμον Γαλάτεια Κανακάκη

 


πατήστε πάνω στην εικόνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΕΓΕΡΤΟΥ.

 


Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς σᾶς ἀναγγέλομεν, ὅτι  στίς 11 Ἰουνίου ἐ.ἔ, ἡ πόλις τῶν Πατρῶν θά ὑποδεχθῇ τά Ὀστᾶ τοῦ θρυλικοῦ Ἱεράρχου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τά ὁποῖα φυλάσσονται στήν ἰδιαιτέρα πατρίδα του, τήν Δημητσάνα.

Τά Ὀστᾶ τοῦ μεγάλου καί ἀοιδίμου Ἱεράρχου, θά παραμείνουν στήν πόλη μας, τήν ὁποία ἱεροπρεπῶς, ἡρωϊκῶς καί θαυμασίως ἐποίμανε ὁ Γερμανός, ἕως τήν Δευτέρα 14ην τοῦ μηνός Ἰουνίου.

Οἱ Ἐκδηλώσεις αὐτές ἐντάσσονται στό Πρόγραμμα τῶν ἑορτασμῶν τόσον τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεώς μας, ὅσον καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Ἡ ὑποδοχή τῶν Ὀστῶν τοῦ Ἐθνεγέρτου Γερμανοῦ, θά πραγματοποιηθῇ ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν Παρασκευή 11ην Ἰουνίου 2021 καί περί ὥραν 7μ.μ.

Χρέος ὅλων μας, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν εἶναι ἡ ἀπότισις φόρου τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, πρός τόν λεοντόκαρδον καί ἀοίδιμον Ποιμενάρχην τῶν Πατρῶν, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἡ Ἱστορία, ἔγραψε, μέ χρυσᾶ γράμματα.

Ἡ βαθειά πίστη στόν Θεό, ἡ μέχρι θυσίας ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, ὁ θερμουργός ζῆλος καί οἱ πολλοί καί μεγάλοι ἀγῶνες γιά τήν Ἐλευθερία τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, συνθέτουν τόν ἀδαμάντινο στέφανο πού κοσμεῖ τήν, μακαρία τοῦ Ἱεράρχου Γερμανοῦ καί ἔνδοξον, κεφαλήν.

Ὁ Γερμανός εἶναι τῆς Δημητσάνης ὁ γόνος καί τῶν Πατρῶν τό καύχημα καί κλέος.

Γνωστόν τυγχάνει, ὅτι ὁ ἀοίδιμος δέν ἐκοιμήθη, οὔτε ἐτάφη στήν ἱερά καθέδρα του, στήν πόλη δηλαδή τῶν Πατρῶν, ἀλλ’ ἐτελειώθη ἐν Κυρίῳ εἰς Ναύπλιον τό 1826, πολλά ἀγωνισθείς καί πλεῖστα ὑπομείνας διά τήν Πίστιν καί τό Γένος.

Ἐφέτος, λοιπόν, διακόσια ἔτη μετά τήν ἔκρηξιν τῆς, μεγάλης διά τήν Ἑλευθερίαν τῆς Πατρίδος, Ἐπαναστάσεως, τήν ὁποίαν ὁ Γερμανός πρῶτος ἐπυροδότησε μέ τῆς καρδιᾶς του τήν ζέση καί τήν φλόγα, ἡ Πάτρα τόν ὑποδέχεται, τόν μακαρίζει, τόν ραίνει μέ τά μύρα τῆς εὐγνωμοσύνης της καί τόν προσκυνάει γιά ὅ,τι ἔπραξε γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα. Τά Ὀστᾶ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, θά παραμείνουν στήν Πάτρα καί στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἕως τήν Δευτέρα 14ην Ἰουνίου ἐ.ἔ.

Ἤδη ἔχει καταρτισθῆ τό Πρόγραμμα τῶν Ἐκδηλώσεων καί ἔχει κυκλοφορηθῆ πρός γνῶσιν ἁπάντων τῶν πνευματικῶν ἐκγόνων τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

Σᾶς προσκαλοῦμε τόσον στήν ὑποδοχή, στίς 11 Ἰουνίου, Παρασκευή καί ὥρα 7μ.μ., ὅσο καί στίς ἄλλες Ἐκδηλώσεις μέ κέντρο τήν Θεία Λειτουργία καί τό Ἱερό Μνημόσυνο πού θά τελεσθοῦν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τήν Κυριακή 13ην Ἰουνίου ἐ.ἔ.

Αὐτονόητον τυγχάνει, ὅτι θά τηρηθοῦν ἅπαντα τά προβλεπόμενα, ἕνεκα τῆς πανδημίας, μέτρα καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ καί ἐκτός αὐτοῦ, καθ’ ὅλας τάς ἡμέρας τῆς παραμονῆς τῶν Ὀστῶν τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου Γερμανοῦ, ἐν Πάτραις.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἀδελφοί μου καί ὁ μεγάλος αὔλειος χῶρος, θά ἐξυπηρετήσουν ἄριστα καί αὐτή τήν φορά, μέ τήν προβλεπομένη τάξη καί τά ἀπαραίτητα μέτρα, τήν συμμετοχή μας στίς τιμητικές, διά τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, Ἐκδηλώσεις.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, παρακαλοῦμε διά μίαν εἰσέτι φοράν, νά προστατεύσωμε ἅπαντες τό πολύτιμον ἀγαθόν τῆς ὑγιείας μας, δῶρον τοῦ πανοικτίρμονος Κυρίου μας, ἀπό τήν λοιμική νόσο, ἀφορῶντες πρωτίστως εἰς τόν Κύριον μας καί ὑψώνοντας χεῖρας ἱκέτιδας πρός Αὐτόν, ἀλλά καί τηροῦντες τάς, ὑπό τῶν ἁρμοδίων ἰατρῶν καί εἰδημόνων, σχετικάς ὁδηγίας, οἱ ὁποῖοι μέ τήν δωρεάν τοῦ Κυρίου διακονοῦν τούς ἀνθρώπους.

Ἀναμένοντες ἐν χαρᾷ τήν παρουσία σας στίς Ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Παλαιοῦ Πατρῶν Γερμανοῦ,

 
Διατελοῦμε μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

     Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

†  Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Μαγνησία 1821-2021


 Η Μαγνησία στον αγώνα για την ελευθερία!