7/12/22

Κονίτσης Ανδρέας: Έχει μήπως αναγνωρισθεί «μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα;

 


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ανδρέας, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:


«Μια πρωτάκουστη εἴδηση μᾶς ἦλθε τελευταίως ἀπό τήν Φλώρινα.

Ἡ εἴδηση ἀναφέρει: ʺΜέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 27/28-07-2022 Διάταξη Ἀναγνώρισης Σωματείου τοῦ Εἰρηνοδικείου Φλώρινας, ἀναγνωρίστηκε σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑʺ, πού ἱδρύθηκε καί ἑδρεύει στό Δ.Δ. Φλώρινας, τοῦ Δήμου Φλώρινας, μέ σκοπούς τούς ἀναφερόμενους στό καταστατικό του”.

Ἡ ἀπόφαση ἀνακοινώθηκε στό Δελτίο Δικαστικῶν Ἐκδόσεων στίς 7 Νοεμβρίου 2022.

Σκοποί τοῦ ἐν λόγῳ Συλλόγου – σύμφωνα μέ τό καταστατικό του – εἶναι: α) Ἡ διατήρηση καί καλλιέργεια τῆς ʺμακεδονικῆς” γλώσσας στήν Ἑλλάδα, καί β) Ἡ ὑποστήριξη τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ʺμακεδονικῆς” γλώσσας ὡς προαιρετικοῦ μαθήματος σέ δημόσια σχολεῖα καί πανεπιστήμια στήν Ἑλλάδα, ἰδίως στίς Περιφέρειες τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης.

Ὅπως εἶναι φυσικό, ὁ πρώην πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ καί ὁ πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νικολά Ντιμιτρώφ, “πανηγυρίζουνʺ γιά τήν ἀπόφαση αὐτή, ἐκθειάζοντας – ἐννοεῖται – τήν ʺΣυμφωνία τῶν Πρεσπῶν” …

Ἐδῶ, ὅμως, τίθεται ἕνα ἐρώτημα: Διαβάζοντας κανείς τούς στόχους, πού φιλοδοξεῖ νά ἀναπτύξῃ τό παραπάνω σωματεῖο, ὅπως ἀναφέρονται στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα του, ρωτᾶμε τήν Κυβέρνηση ἀλλά καί ὅλη τήν Ἀντιπολίτευση: Ἔχει μήπως ἀναγνωρισθῆ “μακεδονικήʺ μειονότητα στήν Ἑλλάδα καί δέν τό γνωρίζουμε; 

Γιατί ἀπό τούς στόχους τοῦ ἐν λόγῳ σωματείου εἶναι φανερή ἡ προσπάθεια ἀναγνωρίσεως τέτοιας ʺμειονότητας” στήν Χώρα μας! …

Ἀλλά κάτι τέτοιο εἶναι αὐτόχρημα ἐξωφρενικό καί παντελῶς ἀπαράδεκτο. Διότι δῆθεν “μακεδονική μειονότηταʺ δέν ὑπῆρξε ποτέ καί δέν ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα, οὔτε, φυσικά, στήν Μακεδονία μας, ἡ ὁποία εἶναι μία καί Ἑλληνική. 

Γιά τήν δημιουργία τοῦ σωματείου, πού προωθεῖ τήν δῆθεν … “μακεδονικήʺ γλῶσσα στήν Ἑλλάδα, διαμαρτύρομαι ἐντόνως. 

Ἀπό τήν μιά ἡ Ἀλβανία πού κινεῖται δραστήρια γιά νά ὑπάρξῃ στήν Ἑλλάδα … “ἀλβανικήʺ μειονότητα, κι’ ἀπό τήν ἄλλη τά Σκόπια περί δῆθεν …   “μακεδονικῆςʺ μειονότητας στήν Ἑλλάδα, ἡ Χώρα μας θά βρεθῆ ξαφνικά νά ἔχῃ ἀνύπαρκτες οὐσιαστικά “μειονότητεςʺ.

Ἐκτός ἄν οἱ δύο, ὡς ἄνω, χῶρες ἐννοοῦν τήν ἐγκληματική μαφία πού ἔχουν ἐξαπολύσει στήν Ἑλλάδα καί πού διαπράττει ἀνήκουστα ἐγκλήματα.

Ἀλλά τέτοιες … “μειονότητεςʺ δέν ἔχουν θέση στήν ἁγιασμένη μέ αἵματα ἡρώων ἑλληνική μας Πατρίδα.

Καλοῦμε τήν ὑπεύθυνη ἡγεσία τῆς Πατρίδος μας νά λάβῃ τά μέτρα της προτοῦ νά εἶναι ἀργά, μιᾶς καί οἱ γείτονές μας ἐργάζονται δραστήρια γιά τά ἀνθελληνικά σχέδιά τους.

Οἱ καιροί τρέχουν καί δέν μᾶς περιμένουν. Κι’ ἄν τυχόν ἀμελήσουμε τό ἐθνικό μας χρέος, ἡ Ἱστορία θά εἶναι ἀμείλικτη γιά ὅλους μας».


6/12/22

Στιχηρὰ τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων

 


Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ  

γεννηθέντος, Παρθένος καθέζεται, τὰ Χερουβὶμ μιμουμένη, βαστάζουσα ἐν 

κόλποις, Θεόν Λόγον σαρκωθέντα. Ποιμένες τὸν τεχθέντα δοξάζουσι. Μάγοι 

τῷ Δεσπότῃ δῶρα προσφέρουσιν. Ἄγγελοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν· Ἀκατάληπτε 

Κύριε, δόξα σοι.


Ὁ Πατὴρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν 

ἐνανθρωπήσαντα, Ἀστὴρ μηνύει· Μάγοι προσκυνοῦσι· Ποιμένες θαυμάζουσι, 

καὶ ἡ κτίσις ἀγάλλεται.


Θεοτόκε Παρθένε, ἡ τεκοῦσα τὸν Σωτῆρα, ἀνέτρεψας τὴν πρώτην κατάραν 

τῆς Εὔας, ὅτι Μήτηρ γέγονας, τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός, βαστάζουσα ἐν 

κόλποις, Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα. Οὐ φέρει το μυστήριον ἔρευναν· πίστει 

μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν, κράζοντες μετὰ σοῦ καὶ λέγοντες· 

Ἀνερμήνευτε Κύριε, Δόξα σοι.


Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, τὴν Μητέρα τοῦ Σωτῆρος, τὴν μετὰ τόκον πάλιν 

ὀφθεῖσαν Παρθένον· Χαίροις Πόλις ἔμψυχε, τοῦ Βασιλέως καὶ Θεοῦ, ἐν ᾗ 

Χριστὸς οἰκήσας, σωτηρίαν εἰργάσατο. Μετὰ τοῦ Γαβριὴλ ἀνυμνοῦμέν σε, 

μετὰ τῶν Ποιμένων δοξάζομεν κράζοντες· Θεοτόκε πρέσβευε, τῷ ἐκ σοῦ 

σαρκωθέντι, σωθῆναι ἡμᾶς.

4/12/22

Ο νυχτοφύλακας

 Το αφεντικό μου οδηγούσε κάθε μέρα ένα πολυτελές αυτοκίνητο και εγώ είχα το καθήκον να του ανοίγω την πόρτα της βίλας του καθώς δούλευα σαν νυχτοφύλακας εκεί. Πάντα τον χαιρετούσα αλλά αυτός ποτέ δεν ανταπέδιδε τον χαιρετισμό μου.

Μια μέρα με είδε που άνοιγα μια σακούλα με σκουπίδια για να βρω φαγητό. Αλλά και πάλι δεν είπε τίποτα. Ήταν σαν να μην υπήρχα.

Την άλλη μέρα βρήκα στο ίδιο σημείο μια σακούλα με φρέσκο φαγητό, λες και κάποιος το είχε μόλις αγοράσει από το σούπερ μάρκετ. Χαρούμενος το πήρα και δεν έδωσα μεγάλη σημασία για το πως βρέθηκε εκεί.

Κάθε μέρα έβρισκα μια χάρτινη τσάντα με φρέσκο φαγητό και άλλα απαραίτητα για το σπίτι. Είχε γίνει πλέον ρουτίνα. Τρώγαμε στο σπίτι όλοι και αναρωτιόμουν ποιος ήταν αυτός ο ανόητος που ξεχνούσε την τσάντα με το φαγητό!

Μια μέρα πέθανε το αφεντικό και στην βίλα ήρθαν πολλοί άνθρωποι. Εκείνη την ημέρα δεν βρήκα την σακούλα με το φαγητό και υπέθεσα ότι κάποιος από τους ανθρώπους που είχαν έρθει θα την πήρε. Αλλά το ίδιο έγινε και την δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη μέρα.

Αυτό συνεχίστηκε για κάμποσες εβδομάδες και υπήρχε πρόβλημα αφού δεν μπορούσα να συντηρήσω την οικογένεια μου. Αποφάσισα τότε να ζητήσω από την γυναίκα του αφεντικού μου αύξηση διαφορετικά έπρεπε να παραιτηθώ από νυχτοφύλακας και να βρω αλλού δουλειά.

Της μίλησα αλλά αυτή έπαθε σοκ. Με ρώτησε πως και δεν ζήτησα εδώ και δυο χρόνια αύξηση και γιατί ζητάω τώρα. Της έδωσα πολλές εξηγήσεις αλλά δεν πείστηκε!

Στο τέλος αναγκάστηκα να της πω την αλήθεια. Της είπα για τα ψώνια που έβρισκα κάθε μέρα. Τότε αυτή με ρώτησε πότε σταμάτησε αυτό και τότε κατάλαβα. Αυτό σταμάτησε την ημέρα που πέθανε το αφεντικό.

Τουρνουά ποδοσφαίρου 7 Χ 7

 


Η χριστουγεννιάτικη έκθεση παιδικού βιβλίου ξεκινά

 


Η χριστουγεννιάτικη έκθεση παιδικού βιβλίου ξεκινά αύριο στην Χριστιανική Εστία, αγαπητοί φίλοι.

Το πρωί θα είναι ανοικτή για ομαδικές επισκέψεις σχολείων όπου οι μικροί μαθητές θα παίρνουν μέρος σε πολιτιστικό πρόγραμμα με κεντρικό θέμα: "Παρέα με τ΄ Άστρο". 

Το απόγευμα η έκθεση θα λειτουργεί για το κοινό της πόλης μας.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Σήμερα το απόγευμα έγινε ο αγιασμός από τον π. Χριστοφόρο Μυτιλήνη, ο οποίος ευχήθηκε στους διοργανωτές καλή επιτυχία και καλή δύναμη!

3/12/22

Στο μνημόσυνο ενός αγίου Δεσπότη 2022

 
"Παρέα με το άστρο" - πολιτιστική εκδήλωση για παιδιά στην Χριστιανική Εστία

 


Εξοργίστηκε η Τουρκία: "Δώστε μας πίσω την Αλεξανδρέττα", λέει το κοινοβούλιο της Συρίας

 Τη Δευτέρα, η Λαϊκή Συνέλευση, ήτοι το κοινοβούλιο της Συρίας, κάλεσε την Τουρκία να επιστρέψει την επαρχία Χατάι, την οποίο "έκλεψε" αλά Κριμαία, το 1938 και δήλωσε ότι "η Τουρκία συνέχισε τις επιθέσεις της στη Συρία και διέπραξε βίαιες σφαγές εναντίον Σύριων τα τελευταία 11 χρόνια".

Το κοινοβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση, όπως είχε κάνει και πέρσι, με αφορμή την ημέρα μνήμης για την 83η επέτειο (29 Νοεμβρίου 1939) από την προσάρτηση της επαρχίας της Αλεξανδρέττας από την Τουρκία. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τουρκία από την αρχή εργάστηκε τότε για να εδραιώσει τις πολιτικές κατοχής και εκτουρκισμού στην περιοχή, παραβιάζοντας τους τότε νόμους της Κοινωνίας των Εθνών".

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι αυτές ακριβώς οι τουρκικές πολιτικές εφαρμόζονται ξανά τα τελευταία 11 χρόνια.

Στη δήλωση επισημαίνεται ότι η Τουρκία έχει διαπράξει βάναυσες σφαγές εναντίον Σύριων, παρείχε υποστήριξη σε τρομοκρατικές ομάδες, έκλεψε συριακούς πόρους και βομβάρδισε αμάχους. Επίσης, έχει επανειλημμένα διακόψει το νερό στην πόλη Χασάκα, στερώντας το πόσιμο νερό από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Η δήλωση ανέφερε ότι οι τουρκικές πρακτικές συνιστούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Όλα αυτά, την ώρα που οι φωνές και οι προειδοποιήσεις για μία νέα επικείμενη εισβολή της Τουρκίας στη συριακή επικράτεια, ίσως να είναι θέμα ωρών.

Πέτρος Κράνιας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Αγώνες ποδοσφαίρου για τις ομάδες μας


 Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου και ώρα 15.30 - 17.30 

θα διοργανωθεί mini πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 

για αγόρια γυμνασίου και λυκείου  

στα γήπεδα 5Χ5 στο "ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ" 

(Εγλυκάδα, πάρ. Ηρακλέους 153).

Έλα να παίξουμε στο δικό μας Mundial !!!


Το 63ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" στην Αθήνα (28.12.2022)

 


Ὁ τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος»

σᾶς προσκαλεῖ

νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας

τό 63ο Παιδαγωγικό Συνέδριο μέ θέμα:


ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 

ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Τό Συνέδριο θά πραγματοποιηθεῖ τήν

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

ὥρα 10 π.μ.

στήν αἴθουσα ΓΕΧΑ Ἀμπελοκήπων,

Μ. Σπηλαίου 4, Ἀθήνα.1/12/22

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ-ΦΩΤΩΝ

 


Μετράμε τις μέρες μία-μία και προετοιμάζουμε την καρδιά μας για να γίνει φάτνη του μικρού Χριστού!

Με ιστορίες, συνταγές, παιχνίδια και κατασκευές περνάμε δημιουργικά όλες τις γιορτές!

Μαθαίνουμε, διασκεδάζουμε και προετοιμαζόμαστε για τις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων με:

όμορφες ιστορίες
λαχταριστές συνταγές
πρωτότυπα παιχνίδια
απίθανες κατασκευές

Ένα ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης όλων των εορτών του Δωδεκαημέρου με 37 δραστηριότητες!

Συγγραφέας: Νουβάκη-Κωνσταντίνου Μαρία

Εικονογράφος: Σκαρπέτα Μαριλίνα

Ηλικία: Για μικρά και μεγάλα παιδιά και… όσους νιώθουν παιδιά!

Κωδ. Βιβλίου: 05-133

Εκδόσεις Έαρ