30/11/22

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΑΡΑ: ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΒΟ ΠΟΔΑΡΑΚΙ

 


Το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι δεν μπορούσε να τρέξει όπως τα άλλα πρόβατα, αλλά δεν στενοχωριόταν. Δόξαζε τον Θεό για την όμορφη ζωή του στο μαντρί! Προσπαθούσε να βοηθάει όλους, γιατί όλους τους αγαπούσε!

Μια μέρα, όμως, το όμορφο υπερήφανο πρόβατο έκανε μια μεγάλη ζημιά. Τι έγινε όταν το προβατάκι με το στραβό πο­δαράκι κατηγορήθηκε άδικα ότι την έκανε αυτό;

Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά!

Περιέχει audiobook (με QRcode) με αφήγηση της συγγραφέως!


Συγγραφέας: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΑΡΑ

Εκδόσεις: ΕΑΡ

Σελίδες: 32

Κωδικός: 05-132

Ο Ι. Ν. Αγ. Ανδρέου από ψηλά

 Οι φωτογραφίες με drone του Θανάση Τζέλλου

Λαμπρό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τον Πολιούχο της Πάτρας

 


Πόλις Πατρέων εὐφραίνεται, ἐν Κυρίῳ, σήμερον.

Μέ αὐτά τά λόγια ἐχαιρέτησε τά πλήθη τῶν Προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στό τέλος τῆς λαμπρᾶς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στόν Νέο, περικαλλῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐπί τῇ πανσεβασμίῳ μνήμῃ αὐτοῦ.

Σημειωτέον ὃτι κατά τήν διάρκεια τῆς νυκτός ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, κατά τήν ὁποία τούς Ὓμνους ἀπέδωσε ὁ βυζαντινός χορός «Εὒφωνον», τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης, μέ χοράρχην τόν κ. Στυλιανόν Ζαχαρίου.

Τῆς νυκτερινῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Εἰρηναῖος Βογιατζῆς, τοῦ ὡς ἂνω Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Συμπρωτευούσης.

Τῆς πρωινῆς Πολυαρχιερατικῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, προσφέροντας πνευματική τροφή καί εὐφραίνοντας τάς καρδίας ἐν Κυρίῳ, μέσα ἀπό τήν λύρα τῆς θεολογικῆς του γλώσσης.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλητής ἐτόνισε ὃτι δοξάζουμε τόν Θεό ὁ Ὁποῖος πάλι μᾶς ἀξίωσε νά ἑορ­τά­σουμε τόν ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, τόν Πρωτόκλητο, σέ αὐτόν τόν μεγαλόπρεπο Ναό, ὅπου ὑπάρχουν τά ἱερά θη­σαυ­ρίσματα, ὁ τάφος του, μέλη τοῦ σώματός του, ἡ ἁγία κάρα του καί ὁ Σταυρός τοῦ Μαρ­τυρίου του, ὕστερα ἀπό πρό­σκληση τοῦ φιλό­θεου καί φιλάγιου Μητροπολίτου Πα­τρῶν κ. Χρυσο­στό­μου.

Ἡ προσέλευση τοῦ λαοῦ μέ τά μυστικά αἰτήματά του δείχ­νει τήν δί­ψα τῆς ἀθα­νασίας. Ὁ Θεός εἶναι κατά φύσιν ἀθάνατος καί ὁ ἄνθρωπος κατά Χάριν ἀθάνατος, ποθεῖ τήν αἰώνια ζωή, εἶναι ἕνα θεοδιψασμένο ὄν. Αὐτό μᾶς δείχνει ὁ ἅγιος Ἀπό­στο­λος Ἀνδρέας.

Ἡ δίψα τῆς ἀθανασίας φαίνεται ἀπό τήν ἐπιθυμία νά ζήση ὁ ἄνθρω­πος πολλά χρόνια, ἀπό τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ἀπό τά ἔργα τέχνης, ἀπό τήν δη­μιουργία οἰκο­δομημάτων, ἀπό τήν συγγραφή βιβλίων.

Ὑπάρχουν τέσσερα εἴδη ἀθανασίας, ὅπως τό γράφει καί ὁ ἅγιος Σωφρόνιος ὁ Ἁγιορείτης, δηλαδή ἡ ὑλιστική ἀθανασία, ὅτι τά ἄτομα εἶναι ἀμετά­βλητα, ἡ ἱστορική ἀθανασία, κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ζεῖ στήν μνήμη τῶν γενεῶν στούς αἰῶνες, ἡ πανθεϊστική ἀθανασία, πού δέχεται ὅτι ὁ κόσμος προέρχεται ἀπό κάποια ἀπόλυτη πηγή καί πρέπει νά ἐπιστρέψει καί νά ἀφανισθῆ μέσα σέ αὐτήν, καί ἡ κατά Χριστόν ἀθα­νασία, ἡ αἰώνια ζωή ἐν Χριστῷ.

Αὐτή ἡ κατά Χριστόν ἀθανασία ἔχει νόημα καί εἶναι ἀλη­θινή. Ζοῦμε σέ μιά κοινωνία πού τά πάντα μᾶς δημιουργοῦν ἀσφυξία, ἐπει­δή ποθοῦμε τήν αἰώνια ζωή, ἀλλά ἔχουμε τό θνητό καί παθητό σῶμα.

Ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος ὁ νέος (Πόποβιτς) λέγει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χωρίς Χριστό «εἶναι ζευγμένος εἰς τόν ζυγόν τοῦ χρόνου καί τοῦ χώρου», αἰσθάνεται «μιά παράξενη φιλοξενία σέ αὐτόν τόν κόσμον» καί ζῆ ὡς «μελλοθάνατος χωρίς ἐλπίδα», εἶναι «σάν μιά πυγολαμπίδα μέσα στήν νύκτα» καί «ἡ ἐπίγεια ζωή του εἶναι μιά ἀδιάκοπη πάλη μέ τόν θάνατο».

Οἱ ἅγιοι, ὅπως ὁ ἅγιος Ἀνδρέας, μᾶς δίδαξε ὅτι ὁ Χριστός ἀναστή­θηκε ἐκ νεκρῶν καί ζῆ στούς αἰῶνες. Αὐτός εἶναι ἡ αἰώνια ζωή καί μέ τόν Χριστό ἐν τῇ Ἐκκλη­σίᾳ μποροῦμε νά ἱκανοποιήσουμε τήν δίψα τῆς ἀθανασίας καί τῆς αἰώ­νιας ζωῆς.

Λαμπρός ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα

 


Μέ κάθε λαμπρότητα, ἀλλά καί ἱερά κατάνυξη ἐτελέσθη ὁ μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, στό ἱερό Ἀποστολεῖο, στόν περικλεῆ καί περίλαμπρο Ναό του, στήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν.

Χιλιάδες εὐσεβῶν Χριστιανῶν προσέτρεξαν καθ’ ὃλον αὐτό τόν μῆνα, κυρίως ὃμως στήν ἱερά ἑσπερινή ἑόρτια καί πανηγυρική Ἀκολουθία, προκειμένου νά συμμετάσχουν προσευχητικά καί νά προσκυνήσουν τήν χαριτόβρυτο καί τιμία κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του, πού προτίθενται στό μέσον τοῦ πανυπερλάμπρου Ναοῦ, ἀλλά καί τόν Τάφο του, ὁ ὁποῖος πού εὑρίσκεται στόν Παλαιό, λεγόμενο, Ναό του.

Στήν ἱερά Ἀκολουθία ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Πατρῶν γιά τήν ἀγάπη, τήν ὁλόθυμο στήριξη, ἀλλά καί τήν πρόσκληση νά μετάσχῃ τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀναφέρθηκε στούς τρεῖς σημαντικότερους σταθμούς τῆς ζωῆς τοῦ Ἀποστόλου.

Ὁ πρῶτος σταθμός εἶναι τά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ὅπου ἑλκύεται ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί ἐντάσσεται στόν κύκλο τῶν στενότερων μαθητῶν του. Ἐκεῖ διδάσκεται ὅτι ἡ μετάνοια καί ἡ θεογνωσία εἶναι καρποί τῆς ἀσκήσεως καί τῆς ταπεινώσεως. Μέ προτροπή τοῦ Προδρόμου ἀκολουθεῖ τόν Χριστό. Συγκλονίζεται ἀπό τήν συνάντηση μαζί Του καί σπεύδει νά μεταδώσῃ τήν χαρά του καί στόν ἀδελφό του, τόν Πέτρο, γενόμενος ὁ Πρωτόκλητος Μαθητής τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Νυμφαγωγός τοῦ Πρωτοκορυφαίου.

Ὁ δεύτερος σταθμός εἶναι ἡ θάλασσα τῆς Τιβεριάδος, ἡ λίμνη Γεννησαρέτ, ὅπου ὁ Ἀνδρέας ἔζησε, ἐργάστηκε καί δέχθηκε τήν κλήση νά γίνῃ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Πρῶτος ἀποδέχεται τήν πρόσκληση, γιατί φλέγεται ἡ καρδιά του ἀπό εἰλικρινῆ ἀγάπη γιά τόν Θεό. Μετά τήν Πεντηκοστή περιοδεύει καί κηρύττει τό Εὐαγγέλιο σέ πολλές περιοχές. Ἱδρύει Ἐκκλησίες, νουθετεῖ, στηρίζει, προσφέρει τήν ἴαση, χειροτονεῖ Ἐπισκόπους.

Ὁ τρίτος σταθμός τῆς ζωῆς του εἶναι ἡ θάλασσα τῶν Παλαιῶν Πατρῶν, ἡ θάλασσα τῆς Ἀχαϊκῆς γῆς. Ἐδῶ συλλαμβάνεται καί ὁδηγεῖται στό μαρτύριο. Καταδικάζεται σέ σταυρικό θάνατο, τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει μέ γενναιότητα, ἐνθουσιασμό καί σταυρικό ἦθος. Διδάσκει τούς Χριστιανούς, ὅτι ἡ ὁδός πού ὁδηγεῖ στόν Θεό εἶναι ἕνας καθημερινός σταυρός. Συσταυρώνεται μαζί μέ τόν Χριστό γιά νά συναναστηθῇ μαζί Του.

Ὁλοκληρώνοντας τήν ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός ἐπεσήμανε, ὅτι ὀφείλουμε νά λάβουμε ὡς μηνύματα ἀπό τόν πρῶτο σταθμό τήν βεβαιότητα, ὅτι μόνο μέσα ἀπό τήν θεοποιό ταπείνωση μποροῦμε νά προετοιμαστοῦμε γιά νά ἀποδεχθοῦμε τό μυστήριο τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τήν θάλασσα τῆς Τιβεριάδος ὀφείλουμε νά διδαχθοῦμε ὅτι ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ τήν ἀποδοχή. Ὁ Θεός πάντα κρούει τήν θύρα τῆς καρδιᾶς μας, ἀρκεῖ ἐμεῖς μέ θέρμη νά ἀποδεχθοῦμε τήν πρόσκληση. Ἀπό τόν τρίτο σταθμό διδασκόμαστε ὅτι τό σταυρικό βίωμα δέν εἶναι μία στείρα καί ἀπαρχαιωμένη ἰδεολογία, ἀλλά ἕνα βίωμα πού εὐφραίνει τίς καρδιές μας καί καλούμαστε νά βιώσουμε στή ζωή μας. Ἄν θέλουμε νά εἴμαστε γνήσια τέκνα τοῦ Πρωτοκλήτου μία ἐπιλογή ἔχουμε! τήν ὁδό τοῦ Σταυροῦ, τῆς θυσίας καί τῆς κένωσης. Νά ἀσκηθοῦμε στήν συγχώρεση καί τήν ἀγάπη πού ἑνώνει καί στήν ταπείνωση πού παραδειγματίζει.

Συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:

πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος,

Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος,

Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος,

Ἠλείας καί Ὡλένης κ. Ἀθανάσιος,

Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος,

Κινσάσας κ. Θεοδόσιος,

Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος

ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  Κερνίτσης κ. Χρύσανθος

καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.


Περισσότερα εδώΗ θεατρική παράσταση «Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης: ο μαρτυρικός Επίσκοπος» στην Χριστιανική Ένωση Αγρινίου

 

"Στις 27.11.22 το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Δαμασκηνός επισκέφθηκε την Χριστιανική Ένωση Αγρινίου και παρακολούθησε εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στη Μικρασιατική Καταστροφή. Η εκδήλωση περιλάμβανε θεατρική παράσταση με τίτλο «Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης: ο μαρτυρικός Επίσκοπος», ύμνους και τραγούδια που ερμήνευσαν τα αγόρια και τα κορίτσια των κατηχητικών της Χ.Ε.Α. Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους συντελεστές και όσους ετοίμασαν την πολύ ωραία εκδήλωση και τόνισε ότι οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας την θυσία του ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης και τη σπουδαία και λαμπρή ιστορία και παράδοση της Μικράς Ασίας."Η θεατρική παράσταση «Μητροπολίτης Χρυσόστομος: Ο μαρτυρικός Επίσκοπος» στην αίθουσα της ΓΕΧΑ Λευκάδος

 


Το πρωί της Κυριακής, 27 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου στην αίθουσα του Τμήματος της Ένωσης Γονέων «Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ) Λευκάδος η θεατρική παράσταση ¨Μητροπολίτης Χρυσόστομος: Ο μαρτυρικός Επίσκοπος¨. Συν Θεώ η Νεότητα της Χριστιανικής Ενώσεως Πατρών με επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Θεολόγο – Ιεροκήρυκα ανέβασε στο νησί μας ένα ακόμη εορταστικό θεατρικό, αφορμώμενο από την επέτειο συμπληρώσεως των 100 ετών μνήμης από την Μικρασιατική καταστροφή, κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για τις σπουδαίες υποκριτικές ερμηνείες των μελών της.

Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Μπούρης, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο εξέφρασε ευχαριστίες προς τον κ. Κωνσταντινίδη και την νεανική ομάδα για την άρτια διοργάνωση της θεατρικής παράστασης μεταφέροντας παράλληλα τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Πηγή: Ι. Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης

24/11/22

"Η χαρά ως πνευματικό γεγονός"

 Εσπερινή Λατρευτική Σύναξη προς τιμήν των εκπαιδευτικών

 


† Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κυρὸς Χρυσόστομος Β΄

 Μὲ αἰσθήματα ὀδύνης καὶ ἀπορφανισμοῦ προέπεμψε τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Μεγαλονήσου στὴν τελευταία του κατοικία τὸν ἀοίδιμο πλέον Ἀρχιεπίσκοπο Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κυρὸ Χρυσόστομο Β΄.

Ὁ μεταστὰς ὑπῆρξε – κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νικ. Ἀναστασιάδη – «ἐμβληματικὴ μορφὴ» γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ ἔθνος. Δυναμικός, ἀγωνιστὴς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς δράσεώς του, προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς πατρίδος καὶ τῆς κοινωνίας. Ὑπέρτατη ἔνδειξη τιμῆς καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸ πρόσωπό του ἡ παρουσία στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου (τοῦ ὁποίου γιὰ πρώτη φορὰ ἐπετράπη ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση ἡ ἐπίσκεψη στὴν Κύπρο), τῆς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκ. Σακελλαροπούλου, τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, πλειάδος ἀρχιερέων ἐκπροσώπων τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν, πρέσβεων ξένων χωρῶν, καθὼς καὶ σύσσωμης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ ὅλης τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Μεγαλονήσου.

Νίκη Κατσιάπη: Ξημερώνει Βlack Friday

 


Αύριο το πρωί θα βάλω μια ώρα νωρίτερα το ξυπνητήρι. Πρέπει να βιαστώ, να στηθώ στην ουρά του καταστήματος της αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών, για να προλάβω το πιο εξελιγμένο iphone σε εξευτελιστική τιμή. Πρέπει να προλάβω! «Η μοναδική προσφορά θα είναι μόνο για λίγες ώρες» έλεγε στη διαφήμιση.

Έξω από το μαγαζί συνθήκες καταναλωτικής ζούγκλας. Συνωστισμός, εκνευρισμός, ποδοπατήματα, τραυματισμοί, θάνατοι. 11 άνθρωποι έχουν χαθεί στην Αμερική, o πιο τραγικός ήταν εκείνος του άτυχου υπαλλήλου της Walmart στη ΝΥ που καταπλακώθηκε από 2.000 περίπου καταναλωτές, οι οποίοι συνέχισαν να τρέχουν πάνω από το σώμα του, ενώ εκείνος βρισκόταν στο πάτωμα. Black, πολύ black!

Μέσα στα μαγαζιά πάλι συνθήκες ζούγκλας, εργασιακής. Φόρτος πολύς, πόνος σωματικός, ψυχικός και συναισθηματικός. Όλοι και όλα θυσία στον βωμό του καταναλωτή. Όπως έγινε και με την αργία της Κυριακής. Black, πολύ black!

Ποιος είναι ο θύτης και ποιο είναι το θύμα σε αυτή την καταναλωτική αρένα; Ποιος θα φάει και ποιος θα φαγωθεί σε αυτό το κανιβαλικό φαινόμενο;

Και εγώ, ο έφηβος μαθητής, ο πιο ευάλωτος στόχος. Το κεφάλι μου βουίζει από τις διαφημίσεις για κινητά, γκατζετάκια, games, αθλητικά, καλλυντικά. Στόχος τους το πορτοφόλι των γονιών μου, οι οικονομίες μου, η παιδεία μου (άδεια θα είναι τα δημόσια σχολεία τις δύο πρώτες ώρες), η νοοτροπία μου, η καταναλωτική μου συνείδηση, το μυαλό μου. Ειδικά το μυαλό μου είναι ο μεγάλος στόχος τους. Το θέλουν κι αυτό στο χρώμα της αυριανής μέρας. Black, πολύ black.

Διάβασα κάπου: «Αν στην εφηβεία ποδοπατήσεις τον διπλανό σου για να αποκτήσεις ένα φθηνό κινητό, αργότερα θα “σπρώξεις” τον συνάδελφο για μια επίσης φθηνή θέση εργασίας». Τώρα δεν το καταλαβαίνω. Θα το καταλάβω χρόνια μετά. Και θα είναι αργά, πολύ αργά.

Πρέπει να κάνω κάτι!

Τώρα!

Πρέπει να προλάβω.

Να φρενάρω -μέσα μου και γύρω μου- αυτή τη συμπεριφορά της αγέλης. Πριν μπει η ψυχή μου στο γρανάζι της μηχανής τους.

Πριν γίνουν όλα total black!


Νίκη Κατσιάπη

Ἐκδήλωση στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν μέ θέμα τήν ἐνδοοικογενειακή βία

 


Στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2022, πραγματοποιήθηκε στήν Πάτρα καί στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Πατρῶν, ἐκδήλωση μέ θέμα: «Ἐνδοοικογενειακή βία, ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας».

Ὁμιλητής ἦτο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος ἒχει ἰδιαιτέρως ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα αὐτό.

Πρό τῆς ὁμιλίας ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρου καί συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Τόν Σεβασμιώτατο Ἰλίου προσεφώνησε ὁ Ποιμενάρχης τῶν Πατρῶν καί τόν παρουσίασε μέ θερμά  λόγια στό πολυπληθές Ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖτο κυρίως ἀπό νέους καί νέα ζευγάρια.

Mέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον παρηκολούθησε τό πυκνό ἀκροατήριο τόν Σεβασμιώτατο Ἰλίου, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ἀνδρός καί γυναικός, ὃπως δημιουργήθηκαν, ἰσότιμοι ἀπό τόν Θεό, στή θέση τῆς γυναικός στήν κοινωνία παλαιότερα καί σήμερα καί γενικῶς στήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου καί στή θέση τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας στό συγκεκριμένο ζήτημα. Ἐπίσης ἀνεφέρθη στά σύγχρονα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ κοινωνία μας, σχέσιν ἒχοντα μέ τήν οἰκογένεια καί τή σχέση τῶν προσώπων μέσα σέ αὐτή. Ἐπίσης μίλησε καί γιά τή θέση διαφόρων θρησκειῶν ὡς πρός τήν θέση καί τήν ἀξία τῆς γυναικός.

Ἐνδιαφέρουσες ἦτο οἱ  ἀναφορές τοῦ Ὁμιλητοῦ στήν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας σήμερα πού ὑπάρχουν τόσα προβλήματα καί τόσες δυσκολίες καί πού οἱ ἂνθρωποι κυρίως οἱ νέοι ἒχουν τήν ἀνάγκη ἐπιστηριγμοῦ πνευματικοῦ, ὣστε νά ἀνταπεξέλθουν στίς ποικίλες δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν καί ἑστίασε σέ σημαντικά σημεία θεολογικῆς καί πρακτικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ θέματος.

Τόν Σεβασμιώτατο  εὐχαρίστησε ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ κοινωνία παλαιότερα, ὡς πρός τό θέμα αὐτό, ἀλλά καί σήμερα καί στόν ἀγῶνα, ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖται ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ φαινομένου μέ τήν ὁποιαδήποτε μορφή του, μέσα στήν οἰκογένεια.

23/11/22

Αθωωτική απόφαση για τον Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ

 


Αθώος κρίθηκε ο επίσκοπος Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, ο οποίος δικάστηκε από το Β’ Τριμελές Πλημμελιοδικείο Πειραιώς για παράβαση απαγόρευσης πάσης Θείας Ιερουργίας κατά τον Μάρτιο 2020, λόγω των μέτρων της πανδημίας ύστερα από εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου. 

Εορτή Αγ. Στυλιανού

 


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(προστάτης των νηπίων και παίδων)

Οδός Γηροκομείου 61

 (Δίπλα στα Εκπαιδευτήρια Αναγέννησις)

Θρησκευτική Πανήγυρις

Σάββατο 26 Νοεμβρίου

             

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

1) Παρασκευή 25/11: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, υπό του πρωτ. π. Ιωάννου Μπαρούση, ώρα 5.30 μ.μ.

2) Σάββατο 26/11: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ΄αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, υπό του πρωτ. π. Ιωάννη Μπαρούση, ώρα 7.30-10.00 π.μ.

Ο Ι. Ναός θα παραμείνει ανοικτός για προσκύνημα την 25η/11 από ώρα 11 π.μ. έως 8 μ.μ. και την 26η/11 από 7.30 π.μ. έως 7 μ.μ.

 

Εκ του Ι. Ναού

Συγκοινωνία με λεωφορείο Νο 1

22/11/22

Αφιερωμένο στον Αγ. Ιάκωβο Τσαλίκη το νέο ημερολόγιο της ΓΕΧΑ (2023)

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023 (ΤΣΕΠΗΣ)

Εκδόσεις:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Μόνο ἒτσι θά σταθῇ ὂρθιο τό Ἒθνος μας»

 


Στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2022 μέσα ἀπό τρόπο συγκλονιστικό, παραστατικό καί συγκινητικό, τά παδιά τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, μέ τήν παράσταση «Χρυσόστομος Σμύρνης» μᾶς μετέφεραν νοερά καί ὁλόψυχα, στήν μαρτυρική καί αἱματοβαμμένη Σμύρνη, μάλιστα στίς ὧρες τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης, τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Σφαγίου ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, ὁ ὁποῖος πιστός στίς ὑποσχέσεις πού ἒδωσε κατά τήν, εἰς Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην Δράμας, χειροτονία του, ἐθυσίασε τήν ζωή του γιά τό ποίμνιό του, γιά τήν πίστη τήν Ὀρθόδοξη καί τήν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος .

Παρουσίασαν τούς ἀγῶνες τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου, τήν δράση του, τήν αὐταπάρνησή του, τόν ἡρωισμό του, τήν ἀπόφασή του νά δώσῃ, τήν ζωή του γιά τήν ὑπόθεση τῆς Πατρίδος μας, σέ καιρούς δύσκολους.

Μίλησαν μέσα ἀπό τά δρώμενα, γιά τήν ἀρετή καί τό ἦθος του, γιά τήν ἀνδρεία καί τό ἀδούλωτο φρόνημά του.

Καί τέλος, μέ τρόπο ὂντως συγκλονιστικό, παρουσίασαν τήν μαρτυρική ἂνοδό του στόν οὐρανό, ὃπου προσμένει τήν κοινή Ἀνάσταση ἒχοντας ἐπιτελέσει  τό χρέος του γιά τήν Πίστη καί τό Γένος.

Ἡ παράσταση δόθηκε δύο φορές, λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι τήν παρηκολούθησαν.

Στήν πρώτη παρέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί συνεχάρη τά παιδιά, ἀλλά καί ὃλους ὃσοι συνείργησαν γιά τήν λαμπρή ἐπιτυχία τους.

Στή δεύτερη παράσταση μέσα στήν κατάμεστη ἀπό κόσμο αἲθουσα, παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ παλμό ψυχῆς καί ζέση καρδίας γιά τήν μαρτυρική Μικρασία καί τόν Ἃγιο Χρυσόστομο Σμύρνης καί τούς ἂλλους Μάρτυρες Κληρικούς καί Λαϊκούς καί ἐπήνεσε καί συνεχάρη τά παιδιά καί τά στελέχη τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, γιά τήν μεγάλη προσφορά τους στήν Ἐκκλησία μας καί τήν Πατρίδα μας. Ἰδιαιτέρως ἐστάθη στήν μεγάλη προσπάθεια γιά τήν διατήρηση τῆς ἱστορικῆς μνήμης, ἡ ὁποία δρᾶ λυτρωτικά γιά τό Ἒθνος μας.

Μόνο ἒτσι θά σταθῇ ὂρθιο τό Ἒθνος μας καί θά προχωρήσῃ, παρά τίς ὃποιες ἐπιβουλές καί καταιγίδες, ἒξωθεν καί ἒσωθεν προερχόμενες, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.

Τήν παρουσίαση τῆς ἑορτῆς ἒκαμε ὁ κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ἐνῶ ὓμνους καί ἂσματα, ἀπέδωσε ἡ θαυμάσια χορωδία τῶν νεανίδων τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν.