31/3/11

Τα Θρησκευτικά υποχρεωτικά στην Α' και Β' τάξη και επιλογής στη Γ΄ Λυκείου

Ανακοινώθηκαν χθες από την ηγεσία του Υπουργεία Παιδείας οι αλλαγές που θα ισχύσουν στο Λύκειο από τη νέα σχολική χρονιά.

Τελικά μετά από μήνες διαβουλεύσεων αλλά και διαρροών σχετικά με την τύχη κάποιων μαθημάτων, η Ιστορία θα είναι υποχρεωτικό μάθημα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. 

Επίσης, τα Θρησκευτικά θα είναι υποχρεωτικά στην Α' τάξη (2 ώρες) και Β' τάξη (1 ώρα) και επιλογής στη Γ΄ Λυκείου (2 ώρες).

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και φέτος τα Θρησκευτικά είναι μάθημα υποχρεωτικό σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και διδάσκεται συνολικά για 5 ώρες εβδομαδιαίως (2 στην Α', 2 στην Β', 1 στη Γ').

Κι έχουμε τις εξής απορίες:

1. Η προσφορά του μαθήματος των Θρησκευτικών ως επιλογής στην Γ' Λυκείου δεν συμβάλλει στην υποβάθμισή του; Την ίδια στιγμή που το μάθημα της Γυμναστικής από μονόωρο στη Γ΄ Λυκείου γίνεται δίωρο...


2.
Η Υπουργός ανέφερε ότι  «Στο Νέο Λύκειο δεν υφίσταται η έννοια του μονόωρου μαθήματος, κάτι που συμβαίνει και σήμερα στην πράξη». Γιατί όμως στη Β' Λυκείου ειδικά το μάθημα των Θρησκευτικών είναι μονόωρο; Τι ισχύει τελικά;
30/3/11

Προεγγραφές για το νέο σχολικό έτος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
Γηροκομείου 61 – Πάτρα – Τ.Κ. 26500
Τηλ. 2610-224.260, Fax: 2610-242.625
Ε-mail: ell_anag@otenet.gr
http://www.ellinikianagennisi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2011-2012

Τα Εκπαιδευτήρια «Ελληνική Αναγέννηση» γνωστοποιούν στους ενδιαφερόμενους Γονείς και Κηδεμόνες ότι για το σχολικό έτος 2011-2012 δέχονται αιτήσεις  για εγγραφή νέων μαθητών και μαθητριών στα τμήματα:
 

Νηπιαγωγείο – Τάξη Προνηπίων και Νηπίων
Δημοτικό – Για όλες τις τάξεις
Γυμνάσιο – Για όλες τις τάξεις
Λύκειο – Για όλες τις τάξεις

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων καθημερινώς στα γραφεία των Σχολείων μας τις ώρες 8.30π.μ -14.00μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Νηπιαγωγείου: 2610-275.995  

                   Δημοτικού: 2610-275.992


Στιγμιότυπα απ΄ τους αγώνες μας - 2η αγωνιστικήΗ ομάδα του Λάγγουρα

Η ομάδα της Παραλίας29/3/11

Η αλήθεια για το 1821 - Μητρ. Πατρών Χρυσόστομος

Παραθέτομε τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου μέ θέμα: «Ἡ ἀλήθεια γιά τό 1821» (ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ, 26.3.2011)

Κάθε χρόνο ὅταν πλησιάζῃ ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἡ Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὅλοι μας αἰσθανόμεθα, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὡς Ἕλληνες, δέος ἱερό καί ἐσωτερικό πνευματικό συγκλονισμό.

Εὐχαριστοῦμε τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ἡμῶν διά τήν οἰκονομία καί τήν δωρεά Του πρός τό ἀνθρώπινο γένος, ἀφοῦ «κλίνας οὐρανούς κατῆλθε καί ἐσαρκώθη εἰς τά πάναγνα αἵματα τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης τοῦ κόσμου, τῆς ἡτοιμασμένης, ἵνα θρόνος τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης γένηται καί προσφερθῇ ὡς ἡ νέα Εὔα, ἡ Εὔα τῆς ὑπακοῆς πρός τόν Θεόν καί καταστῇ ἡ κλῖμαξ ἡ ἑνώσασα τόν Οὐρανόν μέ τήν γῆν».

 Ὀλίγα θά ἀναφέρω περί τοῦ κοσμοσωτηρίου γεγονότος τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ πανάγνῳ μήτρᾳ τῆς Πανακηράτου Κόρης, ἀφοῦ λόγος ἐγένετο κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας ἀπ’ ἄμβωνος, περί τῆς λαμπρᾶς ἑορτῆς.

 «Ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας καί υἱός ὑψίστου κληθήσεται καί δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός τόν θρόνον Δαυίδ τοῦ Πατρός αὐτοῦ καί βασιλεύσει ἐπί τόν οἶκον Ἰακώβ εἰς τούς αἰῶνας καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. Α΄, 31-33), εἶπε ὁ Ἄγγελος στήν Παναγία, ἀποκαλύπτων τήν προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ.

 «Ἡ δέ μακαρία Παρθένος, οὔτε τι τῶν εἰωθότων, οὔτε φύσει προσῆκον ἐναγομένη, πᾶσαν δέ νῦν δύναμιν ὑπερβαῖνον...». «Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, φησίν, ἐπεί ἄνδρα οὐ γινώσκω; Ἐγώ μέν Θεοῦ πρός ὑποδοχήν ἕτοιμος καί ἱκανῶς ἔχω παρασκευῆς. εἰ δέ καί ἡ φύσις ἀκολουθήσει, διδάσκοις ἄν». (Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας).

Καί ὁ Ἄγγελος ἀπαντᾶ: «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι»(Λουκ. Α΄, 35).

Ἔτσι συντελεῖται τό μέγιστο θαῦμα καί ἐπέρχεται ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, διά τῆς Σαρκώσεως δηλαδή τοῦ Θεοῦ καί Λόγου, τοῦ Νέου Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος διά Σταυροῦ καί θανάτου καί ταφῆς καί τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεώς Του, θά ἀναστήσῃ τό ἀνθρώπινο γένος καί θά ἀνακαινίσῃ τήν σύμπασα κτίση.

 «Σήμερον, λοιπόν, τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, υἱός τῆς Παρθένου γίνεται καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται...».

Ανταπόκριση από Ανθούπολη

Τα παιδιά του κατηχητικού της Ανθούπολης στη τελευταία συγκέντρωσή τους συζήτησαν για τους Νεομάρτυρες. Κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτά στην εξής ερώτηση:


«Θα έδινες τη ζωή σου σήμερα για τον Χριστό και γιατί;»

 - Εννοείται πως ναι, γιατί αυτό θα με οδηγήσει κατ΄ευθείαν δίπλα στο Θεό.

- Θα έδινα τη ζωή μου για το Χριστό, γιατί ο Χριστός μάς αγαπάει πολύ και μας έχει προσφέρει πολλά αγαθά υλικά κ πνευματικά, μα πάνω από όλα την αγάπη Του.

- Δεν ξέρω... θα αποφάσιζα εκείνη την ώρα!

- Θα έδινα τη ζωή μου για το Χριστό, γιατί τον έχω στην καρδιά μου.

- Θα έδινα τη ζωή μου για το Χριστό, γιατί εκείνος θα την έδινε για μένα.

- Δεν θα έδινα τη ζωή μου για το Χριστό, γιατί η ζωή είναι το μεγαλύτερο δώρο, που έχω λάβει και δεν θέλω να το χάσω.

- Ναι, γιατί Χριστιανός γεννήθηκα και Χριστιανός θα΄θελα να πεθάνω, έτσι και εγώ όπως και ο Θεοχάρης (Νεομάρτυρας)

- Θα έδινα τη ζωή μου και αυτό γιατί πιστεύω ότι με βοηθάει στη ζωή μου και πιστεύω και προσεύχομαι σ΄Αυτόν.

- Θα την έδινα, γιατί εδώ είμαστε προσωρινοί και θα την έδινα, για να κερδίσω την αιώνια ζωή κοντά στον Χριστό.

- Ναι, γιατί όταν θα έρθει η ώρα της τελικής κρίσης, ο Θεός θα θυμηθεί το θάρρος μου.

- Πιστεύω, πως δεν θα έδινα τη ζωή μου για το Χριστό, τώρα που είμαι μικρός, άμα ήμουν πιο μεγάλος περίπου πενήντα χρονών, θα την έδινα...

- Ναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ασπάστηκα την Ορθοδοξία και προχωρούσα σε όλη μου τη ζωή μ΄αυτή και θα έδινα την ζωή μου για το Χριστό.Είδα τον Άγγελό σου!!!

Παπαζάχος Γεώργιος (Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών)


ΚΛΕΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Παπαζάχο, σεις πώς τον γνωρίσατε;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ: Είχε έρθει στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών για τα προβλήματα, πού είχε με την καρδιά του. Μόλις έμαθα ότι ήταν εκεί, πήγα να τον δω. Ήταν η μέρα, που τον είχαν μετακινήσει από τη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης σ’ ένα δωμάτιο με τρία κρεβάτια κι ένα ράντζο, πάνω στο οποίο είχαν βάλει τον Γέροντα Ιάκωβο. Η πρώτη εντύπωση μου μόλις τον είδα είναι κάτι πού δεν περιγράφεται. Αν σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός ακτινοβολούσε, θα είναι λίγο. Η μορφή του ήταν το κάτι άλλο, πράγματι ακτινοβολούσε. Την ώρα πού μπήκα στο δωμάτιό του, ήταν εκεί οι γιατροί, πού έκαναν την καθημερινή επίσκεψη τους στους θαλάμους των ασθενών. Κατά σύμπτωση οι γιατροί εκείνοι ήταν πρώην φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο. Έτσι, μόλις με είδαν, ήρθαν κοντά μου και με ενημέρωσαν για την κατάσταση της υγείας του Γέροντα. Όταν τελείωσαν κι έφυγαν οι γιατροί, πήγα και κάθισα δίπλα στο Γέροντα Ιάκωβο, ο οποίος, μόλις με είδε, μου είπε το εξής, το όποιο μ’ έκανε πραγματικά ν’ ανατριχιάσω,γιατί ήταν κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ.

- Δεν σε ξέρω. Πρώτη φορά σε βλέπω. Άλλα βλέπω ότι πίσω σου στέκεται ο άγγελός σου.

Με συγκλόνισε κυριολεκτικά αυτό που μου είπε. Δεν το λέω για υπερηφάνεια. Και πρόσθεσε:
 

- Όλοι οι άνθρωποι έχουν άγγελο. Αλλά τον δικό σου τον είδα. Πρόσεξε να μη τον διώξεις από κοντά σου. Ανατριχιάζω ολόκληρος κάθε φορά, που το σκέφτομαι, το ίδιο όπως την ώρα εκείνη. 

Κι ολοκλήρωσε ο Γέρων Ιάκωβος: 
- Αυτός ο άγγελος έχει κατονομασθεί την ημέρα της βαπτίσεώς σου. Από την ημέρα της βαπτίσεώς σου σε συνοδεύει και δεν πρέπει να φεύγει από κοντά σου. Είναι αυτός, ο οποίος τελικά θα πάρει την ψυχή σου στα χέρια του και θα την οδηγήσει την ημέρα της Κρίσεως. Κι όταν θα έρχονται οι δαίμονες και θα λένε «αυτός έκανε εκείνο, έκανε το άλλο, διέπραξε αυτή την αμαρτία και την άλλη», τότε ο άγγελός σου θα λέει «ναι, τα έκανε αυτά, αλλά ταυτόχρονα έκανε κι αυτό το καλό, έκανε και το άλλο καλό». Αυτός είναι ο δικηγόρος, που θα σε υποστηρίξει. Πρόσεξε, λοιπόν, να μη τον απομακρύνεις. Τον είδα να είναι κοντά σου. Από εκείνη την ώρα, ουδέποτε σταμάτησα να έχω την αίσθηση ότι δίπλα μου υπάρχει ένας άγγελος, ο δικός μου, προσωπικός άγγελος. Αυτό είναι ένα μέγα μήνυμα χαράς προς όλους όσους βαπτιστήκαμε Ορθόδοξοι χριστιανοί.

ΚΛΕΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Αληθινά εντυπωσιακή εμπειρία αυτή, κύριε Παπαζάχο να δει ο Γέρων Ιάκωβος το φύλακα άγγελό σας.
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ: Όταν έβλεπες τον Γέροντα Ιάκωβο είχες την αίσθηση ότι ήταν άλλου κόσμου, ότι μιλούσε μεν για τα προβλήματά σου, αλλά με μια άλλη προοπτική. Καταλάβαινες ότι, όντας δίπλα σου, ζούσε κάπου αλλού. Κι αυτό σε γέμιζε μ’ ένα αίσθημα πανηγύρεως.
 

ΚΛΕΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ήταν απ’ αλλού φερμένος.
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ: Και σου μετέδιδε ότι κι εσύ είσαι για αλλού πλασμένος, ότι δεν είσαι για εδώ.

Από το βιβλίο του ΚΛΕΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, «Σύγχρονοι Άγιοι Γέροντες», έκδ. Ι.Μ. Αγ. Μαρίνας και Αγ. Ραφαήλ Ξυλοτύμπου, Λευκωσία 1994.

ΠΗΓΗ

28/3/11

Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου - 2η αγωνιστική


Εγλυκάδα – Α’ γυμν. Εστίας 12 – 4

Γυμνάσιο Παραλίας -Β' γυμνασίου Εστίας 9-7

Γ' γυμνασίου Εστίας - Ανάληψη 18-1

Ανθούπολη – Παραλία 7-1
Η ομάδα της ΑνθούποληςΈρχονται και άλλες φωτο...

26/3/11

Κόβεται το Αρχονταρίκι...


Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε να διακόψει οριστικά και αμετάκλητα την εκπομπή ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, η οποία επί 19 έτη κοσμούσε το κυριακάτικο πρόγραμμα της κρατικής Τηλεόρασης, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική τηλεθέαση. 

Στην εκπομπή ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Ιγνάτιος παρουσίαζε με νηφαλιότητα θεολογικά, ιστορικά, κοινωνικά και παιδαγωγικά θέματα. Στη θέση της η ΕΡΤ θα προβάλλει ντοκιμαντέρ με οικολογικό περιεχόμενο. Με αυτό τον τρόπο χάνεται μία φωνή που μιλούσε για Ορθοδοξία και Ελληνισμό και την παρακολουθούσαν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού.

Η διαμαρτυρία μας πρέπει να κατατεθεί. Άλλωστε για τα κρατικά κανάλια πληρώνουμε όλοι συνδρομή και γι' αυτό έχουμε λόγο. 

Αύριο, Κυριακή 27 Μαρτίου (σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα) ΔΕΝ θα προβληθεί το ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ. 

Τρόποι διαμαρτυρίας:

τηλ. ΕΡΤ: 210-7407070 ή 6066000 (Δευτέρα ως Παρασκευή 8 π.μ.-10 μ.μ.) 

ηλεκτρ. ταχυδρομείο: http://www.ert.gr/keep/

επιστολή με παραλήπτη τον κ. Λάμπη Ταγματάρχη (πρόεδρο της ΕΡΤ) στη διεύθυνση: Μουρούζη & Ρηγίλλης 4, Αθήνα 10674 ή Ραδιομέγαρο ΕΡΤ, Λ. Μεσογείων 432, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υ.Γ. Από το Σεπτέμβριο του 2010 η ΕΡΤ δεν πλήρωνε χρήματα για την εκπομπή διότι παίζονταν επαναλήψεις και όχι καινούριες εκπομπές. Άρα δεν είναι το θέμα του κόστους που επηρέασε την απόφαση. 


Η περσινή παράσταση σε dvdΗ περσινή παράσταση "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ: Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ" κυκλοφόρησε σε ψηφιακό δίσκο. Διατίθεται σε συμβολική τιμή. Αναζητήστε το στη ΓΕΧΑ (Μιαούλη 57) ή ζητήστε να σας το στείλουμε αντικαταβολή. 

Παναγία μου, βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν.


«Έκατσα που εσκαπέτισαν (διέφυγαν) με τα μπαϊράκια τους απέ κατέβηκα κάτω. Ήταν μια εκκλησία, εις τον δρόμον, η Παναγία στο Χρυσοβίτσι, και το καθησιό μου ήτο όπου έκλαιγα την Ελλάς... Σίμωσα, έδεσα το άλογο μου σ' ένα δένδρο, μπήκα μέσα και γονάτισα. Παναγία μου, είπα από τα βάθη της καρδιάς μου και τα μάτια μου δάκρυσαν. Παναγία μου, βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. "Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο άλογό μου και έφυγα. Σε λίγο μπροστά μου πετάγονταν οχτώ αρματωμένοι, ο εξάδελφος μου ο Αντώνης Κολοκοτρώνης και επτά ανήψια του.

- Κανείς δεν είναι στην Πιάνα, μου είπε ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι φευγάτοι.

- Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. Ο τόπος σε λίγο θα γιομίση παλληκάρια... Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρη πίσω την υπογραφή του».

Θ. Κολοκοτρώνης, "Απομνημονεύματα"


25/3/11

Στιγμιότυπα απ' το θεατρικό έργο ΙΩΑΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Απ' την Πινακοθήκη του '21


Liparrini Ludovico
Ο όρκος του λόρδου Βύρωνα

Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη
Διονύσιος Τσόκος

Η πυρπόληση της τουρκικής
ναυαρχίδας από τον Κανάρη (1881)
Ivan Aivasowsky

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός


......
Πολλοί Έλληνες και ξένοι ιστορικοί μίλησαν και μι­λούν με θαυμασμό για τον Εθνεγέρτη του Μωρηά. Ο ιστορικός Γόρδων έγραψε για τον Παλαιών Πατρών Γερ­μανό «ότι τα υψηλά του εκκλησιαστικά καθήκοντα και η δραστηριότης του ενέπνεαν τον ελληνικόν λαόν». Ο Γάλ­λος ιστορικός και Πρόξενος στην Πάτρα Πουκεβίλ ότι «ο Αρχιεπίσκοπος Γερμανός ήταν πολύ μορφωμένος, Ικα­νός και ενάρετος. Η φαντασία του ήταν ζωηρή. Η πίστις του ακράδαντος».

Ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία: Αγνός στη ζωή του, πιστός στο εθνικό χρέος, μεγαλόκαρδος στην ψυχή, με­γαλοπρεπής και επιβλητικός στο παράστημα, αλύγιστος κι όμως προσηνέστατος, πολύπειρος κι ωστόσο αδιάφθο­ρος, εύγλωττος, αλλά εχέμυθος, στάθηκε μια μορφή από τις πιο σημαντικές στο μεγάλο αγώνα».

Αντί για άλλο μήνυμά του, να λίγες γραμμές από τη «διακήρυξη» προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, που Αυτός πρώτος υπέγραψε και «εστάλη» λίγο πριν την έκρηξη της Εθνεγερσίας.

«Ημείς, το ελληνικόν Έθνος των Χριστιανών, βλέ­ποντας ότι μας καταφρονεί το οθωμανικόν γένος, και σκο­πεύει τον όλεθρον εναντίον μας, πότε μ' έναν και πότε μ' άλλον τρόπον, απεφασίσαμεν σταθερώς ή να αποθάνωμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν. Και τούτου ένεκα, βαστούμεν τα όπλα εις χείρας, ζητούντες τα δικαιώματα μας...»

Δεσπόζουσα μορφή αναδείχθηκε ο Επίσκοπος Πα­λαιών Πατρών Γερμανός, που κλείνει την «αυλαία» της οθωμανικής κυριαρχίας και ανοίγει την πύλη της απελευ­θερώσεως των Ελλήνων. Ηγέτης συνετός και άντρας γεν­ναίος ο Επίσκοπος Γερμανός, ορθώνεται μπροστά και στο κάθε ορθόδοξο κληρικό της εποχής μας και του ζητάει τον ίδιο ζήλο και την ίδια αγωνιστικότητα να δείχνει στους σημερινούς πνευματικούς αγώνες!...
 
Μιλούν τα γεγονότα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ -ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - 21
ΤΙΜΟΘΕΟΥ Κ. ΚΑΛΙΦΗ
Α' ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

 

24/3/11

Η αλήθεια για το 1821

Ιωάννης Καποδίστριας


Εθνική εορτή

με το θεατρικό έργο «ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

Παρασκευή   25/3/2011

Α΄παράσταση  5 μ.μ.
Β΄παράσταση  7.30 μ.μ.

Ώρα 6.30 μ.μ. θα ψαλούν  
οι Γ΄ Χαιρετισμοί στο παρεκκλήσιο
 του Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου. (Μιαούλη 57)


 

23/3/11

Κωνσταντής, ο Γενίτσαρος που δεν ξέχασε

Δέκα χρόνια Τούρκος εξωτερικά, Έλληνας όμως στην καρδιά και στην ψυχή, ο Κωνσταντής κράτησε ζωντανή μέσα του τη φλόγα της ορθόδοξης πίστης. Μια φλόγα, που οδήγησε το ελληνικό έθνος στον αγώνα για την ελευθερία του. Μια ιστορία που διδάσκει στα παιδιά την πίστη, την παλληκαριά, την αγάπη για την ελευθερία και την αξία της φιλίας.

ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
Σελίδες: 79
Εκδότης: ΑΘΩΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου - 2η αγωνιστική

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΓΛΥΚΑΔΑ - Α΄ ΓΥΜΝ. ΕΣΤΙΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1 - ΑΓ.ΒΑΡΒ & ΑΓ.ΕΛΕΥΘ.

 
2ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 - Ι.Ν.ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

Β΄ ΓΥΜΝ. ΕΣΤΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ

 
3ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γ΄ ΓΥΜΝ. ΕΣΤΙΑΣ – ΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ – ΠΡΟΑΣΤΙΟ


 

ΛΥΚΕΙΟ

1ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ – ΟΒΡΥΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ – ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

 
2ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ – ΑΝΑΛΗΨΗΑποτελέσματα - 1η Αγωνιστική


ΠΑΡΑΛΙΑ - Ι.Ν.ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 23-7
ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 - Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡ. ΕΣΤΙΑΣ 1-14
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ & ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Α΄ ΓΥΜΝ. ΧΡ. ΕΣΤΙΑΣ 7-10
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡ. ΕΣΤΙΑΣ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8-11
ΕΓΛΥΚΑΔΑ - ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1  6-4
ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ 5-3
 

22/3/11

Προσευχηθείτε για την Ιαπωνία - Ο ιεραπόστολος π. Ιωνάς γράφει από ΤαϊβάνΑγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Δεν βρίσκω λόγια να εκφράσω την οδύνη τον πόνο και την αγωνία για τα όσα συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Την πιο όμορφη χώρα του κόσμου -κατ’ εμέ-, που τώρα κινδυνεύει να γίνει τόπος ζωντανών-νεκρών από τη ραδιενέργεια.

Ίσως είναι τραγικά συμβολικό, που συνέβη τώρα, την εποχή που ανθίζουν οι κερασιές, το σύμβολο της Ιαπωνίας. Μαζεύονται το βράδυ, κάθονται κάτω από τις κερασιές, που είναι παντού, στα πάρκα κυρίως, και βλέπουν τα υπέροχα άνθη να πέφτουν λουσμένα από το φως του φεγγαριού.

Για τους Ιάπωνες είναι η πιο βαθιά εικόνα της ομορφιάς της ζωής και του θανάτου, ναι του θανάτου, του εφήμερου της ζωής που σβήνει σαν τα άνθη της κερασιάς.

Υπάρχουν τόσα υπέροχα χαϊκού, ποιήματα με 3 στίχους, που είναι πνευματικός στοχασμός. Διαβάστε ένα:

Χιονίζει άνθη.
Θ' ασκείται η άνοιξη 

για το χειμώνα...

Δυστυχώς, μάλλον πρόκειται για τον πυρηνικό χειμώνα. Και τώρα... Ο θάνατος έρχεται, αργά και σταθερά.

Εκδήλωση από τα Εκπαιδευτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

 
Τα Εκπαιδευτήρια «Ελληνική Αναγέννηση»
διοργανώνουν εορταστική εκδήλωση για την
25η Μαρτίου 1821 με θέμα:

«Να διώξουμε όλοι τον εχθρό ή να χαθούμε ούλοι – 
Το Δημοτικό Τραγούδι ως μέσο αφύπνισης της Εθνικής συνείδησης στον αγώνα του ‘21»
 
Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 και ώρα 7:00 μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Χριστ. Εστίας Πατρών, (Κανάρη 58)
 

21/3/11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από τη Χριστ. Ένωση Αγρινίου


Σ' εκείνους πού προσβάλλουν τήν πατρίδα μας, σέ κείνους πού στραγγαλίζουν βάναυσα τήν ἱστορική ἀλήθεια, σέ κείνους πού χωρίς φόβο καί ντροπή γκρεμίζουν τούς ἥρωές μας, οἱ νέοι τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου ἀπαντοῦν δυναμικά. 

Τήν Παρασκευή 25 Μαρτίου στίς 5 μ.μ. καί τό Σάββατο 26 Μαρτίου στίς 7 μ.μ. θά παρουσιάσουν τό θεατρικό ἔργο ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης στήν αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς  Ἑνώσεως, Χαριλάου Τρικούπη 35. 

Στίς δύσκολες καί ἐπικίνδυνες ὥρες πού ζεῖ ἡ πατρίδα μας ὅλοι ὅσοι πονοῦν γι’ αὐτήν προσκαλοῦνται σ’αὐτή τήν ἑορτή γιά νά ἀναθερμάνουν τήν ἀγάπη τους πρός τήν γλυκειά μας πατρίδα. Νά ἀφυπνισθοῦν ἀπό τίς ἀλήθειες πού εἶπε ὁ ἥρωάς μας καί τίς ὁποῖες θά δραματοποιήσουν οἱ νέοι μας. Γιατί «...ἐμεῖς ἀγωνιστήκαμε γιά νά ζήσουνε τά παιδιά μας λεύτερα. Νά προσκυνᾶνε Θεό καί πατρίδα... Χωρίς Αὐτόν οὔτε λευτεριά, οὔτε δικαιοσύνη, οὔτε πατρίδα δέ θά ΄χαμε...»   


"ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" - από τη θεατρική ομάδα της Χριστιανικής Εστίας
20/3/11

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΔΩΡΟ


Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι «πάνω απ' όλα είναι η υγεία». Κι εννοούμε συνήθως την υγεία του σώματος. Ωστόσο ο Κύριος στο σημερινό ιερό Ευαγγέλιο μάς καλεί να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στην υγεία της ψυχής μας πρωτίστως. Γι΄ αυτό και όταν με πολλούς κόπους έφεραν μπροστά του έναν παράλυτο για να τον θεραπεύσει, αφού τον κοίταξε με συμπάθεια, του είπε: «Τέκνον, αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου». Θέλησε δηλαδή να χτυπήσει πρώτα την αιτία, την αμαρτία, κι έπειτα να θεραπεύσει το αποτέλεσμα, την παράλυση του σώματος. Με τον τρόπο αυτό μας δίδαξε ότι η συγχώρηση των αμαρτιών είναι πολυτιμότερη ακόμη και από τη σωματική υγεία. Διότι η αμαρτία είναι η χειρότερη ασθένεια, και αυτήν πρέπει πρωτίστως να καταπολεμήσουμε...

15.3.2011 
 

19/3/11

Δεν κατεβαίνει ο σταυρός από τις σχολικές τάξεις


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε την Παρασκευή ότι είναι αποδεκτή η παρουσία των σταυρών στις σχολικές αίθουσες. Η απόφαση ήρθε μετά από έφεση που άσκησε η ιταλική κυβέρνηση σε προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου που απαγόρευε τη χρήση του σταυρού.

Οι δικαστές στο Στρασβούργο είχαν κρίνει το 2009 ότι ο σταυρός μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί από τους μαθητές όλων των ηλικιών ως θρησκευτικό σύμβολο, σύμβολο που μπορεί να ενοχλήσει μαθητές άλλων θρησκευμάτων ή άθεους.


Με δεκαπέντε ψήφους υπέρ και δύο κατά η Ολομέλεια του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι η παρουσία του σταυρού στις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση.


Στην ακροαματική διαδικασία, παρενέβησαν, ως τρίτοι, 33 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι, Ευρωπαϊκό Κέντρο του Νόμου και της Δικαιοσύνη, η Διεθνής Επιτροπή Νομικών, η Interights και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και οι κυβερνήσεις Αρμενίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Ρωσίας, Ελλάδας, Λιθουανίας, Μάλτας, Μονακό, Ρουμανίας και Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.


Στο σκεπτικό της απόφασης διευκρινίζεται ότι ναι μεν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν την υποχρέωση να σέβονται, κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων αλλά, στην προκειμένη περίπτωση, η παρουσία του σταυρού στις σχολικές αίθουσες δεν αντιστρατεύεται το δικαίωμα των γονέων να ανατρέφουν τα παιδιά τους, ανάλογα με τις δικές τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις.


Το Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε ότι η παρουσία του σταυρού ή άλλων θρησκευτικών συμβόλων στις σχολικές αίθουσες συνιστούν επιρροή στους μαθητές, ενώ διευκρίνισε ότι η απόφαση για τοποθέτηση θρησκευτικών συμβόλων στα σχολεία εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Αποφάνθηκε, μάλιστα, ότι αυτό δεν αποτελεί κάποια μορφή κατήχησης.


Το 2009 το ΕΔΑΔ είχε κρίνει ότι ο σταυρός είναι ενάντια στο δικαίωμα των γονέων να ανατρέφουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους και στο δικαίωμα των μαθητών στην ελευθερία θρησκεύματος.


Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες -ανάμεσά τους και η Ιταλία- άσκησαν έφεση στην απόφαση. Η τελική ετυμηγορία ήρθε την Παρασκευή.


Η Ιταλία δήλωνε ότι ο σταυρός αποτελεί και σύμβολο της χώρας. 


 ΠΗΓΗ: Ρομφέα

Τα κύρια κινήματα και εξεγέρσεις από το 1453 ως το 1821 - Σχόλια στην εκπομπή 1821


Η ιστοσελίδα ΑΝΤΙΒΑΡΟ καταγράφει τις ανακρίβειες της εκμπομπής 1821 του Σκάι και παραθέτει ντοκουμέντα και αποδείξεις σχετικά με τα κύρια κινήματα και τις εξεγέρσεις από το 1453 ως το 1821

Ανταπόκριση από Ανθούπολη

Τα παιδιά από την κατηχητική συντροφιά του Ι.Ν. Προφ. Ηλία Ανθουπόλεως συζήτησαν το περασμένο Σάββατο για την αρετή της ελεημοσύνης με αφορμή το παράδειγμα του Αγ. Φιλάρετου. Μας έστειλαν και τις απαντήσεις τους σε σχετικό ερώτημα που τους τέθηκε. Με χαρά τα δημοσιεύουμε:

Με ποιο τρόπο μπορούμε και εμείς, όπως ο Αγ. Φιλάρετος, να κάνουμε πράξη την αρετή της ελεημοσύνης;

- Να συμπαρασταθούμε σε κάποιον φίλο μας, που είναι άρρωστος, να μην πετάμε τα ρούχα μας ή το φαγητό μας και να τα δώσουμε σε κάποιον, που τα έχει πραγματικά ανάγκη.

- Ένας φίλος μας μπορεί, να μην έχει τα ρούχα, που έχουμε εμείς και μπορούμε να τον βοηθήσουμε, δίνοντας εμείς κάποιο ρούχο ή όταν πεινάει κάποιος φίλος μας να του δώσουμε το κολατσιό μας…

- Μπορούμε να χαρίσουμε τα ρούχα, που δεν μας κάνουν πια και όχι να τα πετάξουμε, σε παιδιά που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

- Μπορούμε να τους δώσουμε χρήματα, που μας περισσεύουν από τα χαρτζιλίκι μας. Μπορούμε επίσης να τους συμπαρασταθούμε σε μια δύσκολη στιγμή, που περνάνε.

- Με το να ακούμε τα προβλήματά τους και να τους βοηθάμε.

- Μπορούμε να δώσουμε λεφτά ή φαγητό σε άπορους και φτωχούς, ρούχα που δεν χρειαζόμαστε και μας περισσεύουν.

- Να δωρίσουμε σε ιδρύματα χρήματα, ρούχα ή οτιδήποτε άλλο.

- Δίνοντας χρήματα, ρούχα, παπούτσια και άλλα αγαθά σε ανθρώπους, που τα έχουν περισσότερη ανάγκη από εμάς. Φιλοξενώντας παιδιά από ορφανοτροφεία, να μείνουν στο σπίτι μας για να νοιώσουν και αυτά λίγο την οικογενειακή θαλπωρή.18/3/11

«Θεολογικές προσωπογραφίες»


Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος εγκαινιάζει από φέτος σειρά Θεολογικών Συνεδρίων αφιερωμένων σε σημαντικές προσωπικότητες της νεοελληνικής Θεολογίας, με γενικό τίτλο «Θεολογικές προσωπογραφίες»

Το πρώτο Συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών Παναγιώτη Τρεμπέλα, σπουδαίο ερμηνευτή των Θείων και Ιερών Γραφών.

Το θέμα του Συνεδρίου θα είναι «Παναγιώτης Τρεμπέλας: Μεταξύ παράδοσης και ανανέωσης, μεταξύ επιστήμης και ιεραποστολής»

Το Συνέδριο, στο οποίο θα παραβρεθεί ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου, στις 9 π.μ. στο αμφιθέατρο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α. – Ακαδημίας 20 στην Αθήνα)

17/3/11

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου - 1η αγωνιστική

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΕΓΛΥΚΑΔΑ- ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ & ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣ

 
2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΤΙΑΣ κ.ΡΑΥΤΟΓ.

ΠΑΡΑΛΙΑ - Ι.Ν.ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

 
3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΤΙΑΣ κ.ΙΑΤΡΟΥ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΑΣΤΙΟ


1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΛΥΚΕΙΟΥ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

Οι αγώνες θα γίνουν το Σαββατοκύριακο

Έρευνα για την ψυχική υγεία στην Αμερική

Η είδηση είναι αποκαλυπτική και διδακτική.

«Σχεδόν ένας στους πέντε Αμερικανούς (περίπου 46 εκατομμύρια άτομα) δηλώνουν πως είχαν κάποια ψυχική νόσο τούς τελευταίους 12 μήνες, ενώ 4,4 από τα 11 εκατομμύρια Αμερικανών με «σοβαρή ψυχική νόσο» (δηλαδή νόσο που δυσκολεύει ή απαγορεύει τουλάχιστον μια σημαντική καθημερινή δραστηριότητα) δεν υποβάλλονται σε καμία θεραπεία.

Αυτά είναι τα ευρήματα της πρόσφατης έκθεσης της Αρχής για την Κατάχρηση Ουσιών και τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (SAMHSA) των ΗΠΑ, που φέρνει ακόμη μια φορά στο προσκήνιο το ζήτημα του ψυχολογικού τμήματος της ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Συγκλονιστικοί είναι εν γένει οι αριθμοί. Ενδεικτικά: 8,4 εκατομμύρια ενήλικοι Αμερικανοί σκέφτηκαν πέρυσι την αυτοκτονία, ενώ ένα εκατομμύριο ανάμεσα τους επιπλέον την επιχείρησαν ή σοβαρή ψυχική νόσος βαραίνει ιδίως τους νέους: 30% των ατόμων έως 25 ετών πάσχει από συμπτώματα, σε αντίθεση με το 13,7% των άνω των 50 ετών. Περισσότερο κινδυνεύουν οι άνεργοι (27%) από τούς εργαζομένους (17,1%) και οι γυναίκες (23,8%) από τούς άνδρες (15,6%). Το 19% των ανθρώπων με κάποια ψυχική νόσο βρέθηκε να κάνει κατάχρηση ουσιών». («Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», 5.12.10).

Δεν θέλουμε να πούμε, σχολιάζοντας την είδηση αυτή, τίποτε άλλο, παρά ότι όλα αυτά ήταν αναμενόμενα. Είναι επόμενο σε μια χώρα πού στόχο της έχει μόνο την υλική ευμάρεια να παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Η ζωή του πλούτου και των ανέσεων δε χαρίζει ψυχική ειρήνη και ευτυχία. Και επί πλέον σε μια χώρα, που είναι η κοιτίδα των σατανοκίνητων νεοφανών αιρέσεων ήταν αδύνατον να μην υπάρχουν ψυχικές διαταραχές και ασθένειες. Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν πιστεύουν και δε λατρεύουν ορθά τον Θεό, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Μυστήριο Ιεράς Εξομολογήσεως, ούτε κοινωνούν Σώμα και Αίμα Χριστού. Πώς λοιπόν να είναι ήρε­μοι ψυχικά και να μη ταλαιπωρούνται μ' όλες αυτές τις ψυχικές ασθένειες;


Μακάρι να τους φωτίσει ο Θεός, ώστε να διδαχθούν από τη θλιβερή ψυχική κατάστασή τους και να καταφύγουν στον μόνο Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, που χαρίζει την αληθινή ευτυχία.

Μάρτιος 2011