14/5/20

Ἀποκλεισμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία στὴν Ι.Μ. Γερμανίας


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοί της Γερμανίας, Χριστὸς ἄνεστη! 

Η Α. Θ. Παναγιότης, o Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀπαντώντας σὲ ἐπίκαιρο ἐρώτημα γράφει τὰ ἑξῆς. 

«Ἢ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑπακούοντας στὴν προτροπὴ τοΰ Ἵδρυτή της «ἀποδοτὲ οὒν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοΰ Θεοῦ τῷ Θεῶ» (Μάτθ. κβ', 21), ἀναγνώριζε ἀνέκαθεν τὴν ὕψηλη εὔθυνή του Κράτους νὰ διαχειρίζεται τὰ τοῦ οἴκου του, διατηροῦσε δὲ καὶ γιὰ τὸν ἕαυτό της τὸ ἵερο καὶ ἀπαράγραπτο δικαίωμα νὰ διαφυλάσσει ἀμετακίνητα ὅσα παρέλαβε, νὰ ὀργανώνει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ νὰ τελεῖ τὰ ἅγια μυστήρια σύμφωνα μὲ τὴν κανονικὴ καὶ ἔκκλησιολογική της παράδοση καὶ αὐτοσυνειδησία. 

Στὸ πνεῦμα αὖτο, η Ἐκκλησία δέχθηκε πρὸς καιρὸν τὰ περιοριστικὰ μέτρα, τὰ ὅποια ἐπιβλήθηκαν ἀπὸ τὰ ἐπὶ μέρους κράτη λόγω τῆς σοβούσης πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοΰ COVID - 19. 

Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι ἢ Ἐκκλησία μᾶς ἀποδέχθηκε τὴν προσωρινὴ ἀπαγόρευση τῆς τελέσεως τῶν ἵερων ἀκολουθιῶν στοὺς ναοὺς μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν, δὲν σημαίνει ὅτι μπορεῖ καὶ... ἐπιθυμεϊ νὰ διαπραγματεύεται γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη εὐσέβεια καὶ ἰδίως γιὰ τὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων τῆς ζωῆς της, τὴν Θεία Εὐχαριστία, καὶ γιὰ τὸν τρόπο μεταδόσεώς της. 

Η Ἅγιά του Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἔμμενει ἀκλόνητα στὴν θεοσδοτη Ὀρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὴν Θεία Εὐχαριστία». 

O λόγος τοῦ Πατριάρχου μᾶς εἶναι ξεκάθαρος καὶ ἔκφραζει τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὅλων τῶν μελῶν τῆς ἁπανταχοῦ της γής. 

Παρ' ὅλα αὖτα, ἓν ὄψει τοῦ ἀνοίγματος τῶν ἵερων ναῶν στὴν γερμανικὴ ἐπικράτεια, ἐκδόθηκαν Νομοθετικὰ Διατάγματα, τὰ ὅποια, ἐκτὸς τῶν ὑπόλοιπων μέτρων ἀσφάλειας ποῦ αὐτονοήτως ἤδη υἱοθετήσαμε, φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ρυθμίζουν καὶ τὸν τρόπο τῆς Θείας Μεταλήψεως, νὰ ἀπαγορεύουν δηλαδὴ τὴν Θεία Κοινωνία ἀπὸ τὸ ἅγιο Ποτήριο μὲ τὴν χρήση τῆς ἅγιας Λαβίδος. 
'Ὡς ἐκ τούτου, μὲ βαθὺ πόνο σᾶς ἐνημερώνω ὅτι, μέχρι τὴν παύση τῆς ἴσχυος τῶν ἀνωτέρω Νομοθετικῶν Διαταγμάτων, ἐνῶ μποροῦμε ὅλοι νὰ ἐκκλησιαζόμαστε, δὲν μποροῦμε ὅμως ὅλοι νὰ μεταλαμβάνουμε, παρὰ μόνον οἳ λειτουργοὶ ἵερεις. 

Ἐξυπακούεται ὅτι ἴσχυουν στὸ ἀκέραιο καὶ μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως τὰ Μέτρα γιὰ τὴν Ἀποφυγὴ Διαδόσεως τοΰ Κορωνοϊοϋ τῆς 30ής Ἀπριλίου 2020, οi πρακτικὲς ὁδηγίες πρὸς τοὺς Πιστούς μας τῆς 1ης Μαίου 2020 καὶ τὰ συμπληρωματικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ διαδόσεως τοϋ Κορωνοϊοΰ τῆς 13ης Μαΐου 2020. 

Ο ἀναγκαστικὸς ἀποκλεισμὸς τῶν πιστῶν μας ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία εἶναι τὸ πιὸ θλιβερὸ καὶ ὀδυνηρὸ μέτρο πού ἀναγκάστηκα ποτὲ νὰ λάβω στὴν σαραντάχρονη ἐκκλησιαστικὴ διακονία μου ὡς Μητροπολίτης Γερμανίας. 

Προσεύχομαι θερμὰ στὸν Κύριό της δόξης νὰ ἀνακαλέσω τὴν ἀπόφαση αὔτη τὸ συντομώτερο δυνατό. 

Μὲ πατρικὴ ἄγαπη 
ὁ Γερμανίας Αὐγουστίνος

Πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/05/blog-post_555.html?m=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: