31/1/20

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΚΑΙ ΑΘΕΙΑ-ΑΠΙΣΤΙΑ"


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τη Δευ­τέ­ρα 3 Φε­βρου­α­ρί­ου 2020, και ώ­ρα 7-9 μ.μ., στην αί­θου­σα ο­μι­λι­ών του Συλ­λό­γου Ορ­θο­δό­ξου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», (ο­δός Μι­α­ού­λη 68 - Κα­να­κά­ρη Πά­τρα), θα γί­νει η πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλί­ου του κ. Κώ­στα Ελ. Πε­τρόπου­λου, με τίτ­λο:

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΚΑΙ ΑΘΕΪΑ-ΑΠΙΣΤΙΑ».

Θα προ­η­γη­θεί προ­βο­λή φω­το­γρα­φι­ών και βίν­τεο, στην ο­θό­νη.

Θα ε­πα­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τη­ση, με τον συγ­γρα­φέα, και τους συ­νερ­γά­τες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: