9/11/18

Εκδήλωση στον ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟ


Τό Σάβ­βα­το 10 Νο­εμ­βρί­ου 2018 καί ὧ­ρα 5.30 μ.μ. μέ τίς εὐ­χές καί εὐ­λο­γί­ες τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ στήν αἴ­θου­σα ὁ­μι­λι­ῶν τοῦ Συλ­λό­γου Ὀρ­θο­δό­ξου Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μι­α­ού­λη 68, θά ὁ­μι­λή­ση ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της Ἱ­ε­ρο­μό­να­χος π. Θε­ο­λό­γος Χρυ­σαν­θα­κό­που­λος μέ θέ­μα:

«Η συ­νερ­γα­σία μου στήν Ἀ­φρι­κή μέ τόν μα­κα­ρι­στό Μη­τρο­πο­λί­τη Πεν­τα­πό­λε­ως Ἰγνά­τιο, πρώ­ην Κεν­τρώ­ας Ἀ­φρι­κῆς».

Τήν Κυ­ρι­α­κή 11/11/2018 στό Ναό τοῦ Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ Συλ­λό­γου τοῦ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ», Μι­α­ού­λη 68, θά ἱ­ε­ρουρ­γή­ση καί ὁ­μι­λή­ση ὁ π. Θε­ο­λό­γος καί θά τε­λε­σθῆ τό Ἐ­τή­σιο Μνη­μό­συ­νο τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του Πεν­τα­πό­λε­ως κυ­ροῦ Ἰ­γνα­τί­ου.

Ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως Ὄρ­θρου: 7 π.μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: