26/3/18

Θάνατος Μάρκου Μπότσαρη

Αποτέλεσμα εικόνας για Μάρκος Μπότσαρης

Δεν είχε κοπάσει η θύελλα που ενέσκηψε το φθινόπωρο του 1822, όταν ξέσπασε νέα με στόχο το Μεσολόγγι. Στα μέσα του έτους 1823, ο πασάς της Σκόδρας, Μουσταφά, επέδραμε στην Δυτική Ελλάδα μέσω των Αγράφων και του Καρβασαρά επικεφαλής δεκατριών χιλιάδων εμπειροπόλεμων μαχητών από την Αλβανία. Στο πλευρό του τάσσονταν και τρείς χιλιάδες άνδρες υπό τον Ομέρ Βρυώνη. Οι Μεσολογγίτες καλούνταν εκ νέου να απωθήσουν τον εχθρό…..

………….

Τό πεπρωμένο του Μεσολογγίου, ώς «προπυρ­γίου» της ελευθερίας των 'Ελλήνων, είχε πλέον διαγραφεί. "Ηδη, κατά τήν ύπεράσπισή του, είχε πέσει στό πεδίο της μάχης, μετά τόν Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ό Μάρκος Μπό­τσαρης! 'Ενώ κλυδωνιζόταν ό τόπος από εσωτερικές διενέ­ξεις, ό απτόητος Σουλιώτης, είχε κατορθώσει να εκτιμήσει τό μέγεθος της απειλης καί νά εξαρθεί στό ύψος πού απαι­τουσαν οί έκτακτες περιστάσεις. 'Επινόησε, μάλιστα, τό πα­ράτολμο σχέδιο νά πλήξει αίφνιδιαστικά τόν εχθρό στό ευαίσθητο σημείο - τόν αρχηγό του· καί τό εξετέλεσε ό 'ίδιος, ει­σβάλλοντας στό στρατόπεδο του Μουσταφά Πασά της Σκό­δρας, στό Καρπενήσι, επικεφαλής ολίγων έκατοντάδων αν­δρών. Άλλοίμονο, όμως! 'Ενώ εΙχε αγγίξει τή νίκη, πληγώθη­κε θανάσιμα ... (27)

Στίς 10 Αύyούστου, τό πρωί, ό Ραζικότσικας, στό πλευρό του Κωνσταντίνου Μεταξά, θά σπεύσει στίς παρυφές τοϋ Μεσολογγίου yιά νά προϋπαντήσει τόν Μπότσαρη νεκρό. 'Ο «αετός του Σουλίου» στεκόταν ορθός, μέ τό κεφάλι στηριγ­μένο σέ φούρκα πού εlχε προσηλωθεί στό οπίσθιο τμήμα της σέλλας του αλόγου του. «Τό σώμα του, περιβεβλημένον τήν έλληvικήν ενδυμασίαν, τό μέτωπον έστεφανωμένον μέ δάφ­νην, εχον ώς σάβανον τήν κυανήν αύτοϋ χλαμύδα καί ώς πα­ράσημον τήν σπάθην του δι' έχθρικου αϊματος βεμβαμένην» θά αποτεθεί στό Βοϊβοντιλίκι της πόλης yιά δημόσιο προσκύνημα. Η επικήδεια πομπή θά διασχίσει τήν πόλη, ανθοστόλιστη. Οί προεστώτες, ανάμεσά τους ό Ραζικότσι­κας, περιτριγυρισμένοι από μαυροφορεμένες Μεσολογγίτισ­σες, στό μέσο ή αδελφή του ανδρείου Σουλιώτη, συνόδευαν τό σκήνωμα πού φερόταν στούς ωμους δώδεκα συμπολεμι­στών του. Προπορεύονταν δέσμιοι οί Τουρκαλβαvοί αιχμά­λωτοι, οί ίπποι πασάδων καί μπέηδων μέ τά πολυτελη έπι­τάyματα καί, σέ σωρό, οί κατεσχημένες εχθρικές σημαίες ακολουθουσαν οί ίερείς, φέροντας χρυσοποίκιλτα άμφια, καί έπονταν ένστολοι οί άνδρες της φρουράς, κρατώντας ανάστροφα τά όπλα. Τήν πένθιμη συνοδεία έκλειναν χιλιάδες λάφυρα, φορτωμένα σέ περισσότερα από χίλια αλογα καί ήμιόνους ... (28)  

Είκόνα επική, θριάμβου καί θρήνου. «Ποταμοί δακρύων», ψαλμωδίες καί δεήσεις, κωδωνοκρουσίες καί κα­νονιοβολισμοί τριανταεπτά --όσα καί τά χρόνια τοϋ Μάρ­κου-, διασάλπιση λόγων ηρωικών, σπαραγμός καί έξαρση, πέρα καί πάνω από τό κοινό ανθρώπινο ... 'Ιδού, τό Μεσολόγγι!


27 Λεπτομερώς, Π. Βασιλείου, «'Η μάχη τοϋ Κεφαλόβρυσου-Καρπενη­σίου καί ό θάνατος τοϋ Μάρκου Μπότσαρη», Στερεοελλαδική 'Εστία, ετος Α'(1960),σ. 123-129.


28 Σχετική περιγραφή, F.C.H.L. Pouqueville, 'Ιστορία της 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως, ητοι ή 'Αναγέννησις της 'Ελλάδος, μετάφρ. Ξ. Ζουγούρα, Δ', 'Αθήνα, 1891, σ. 246-248 (Histoire de Ια Renegeratίon de la Grece, IV, Παρίσι, 1824, σ. 406-412). Συμπληρωματικά στοιχεία, Κ. Κώνστα, «Βοϊοβοντιλίκι», Αίτωλοακαρνανική καί Εύρυτανική 'Εγκυκλοπαίδεια. τ. 2, σ. 619.


Απόσπασμα από το βιβλίο «ΠΡΟΜΑΧΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΡΑΖΙΚΟΤΣΙΚΑ, 1798-1826» του Κων/νου Σβολόπουλου – Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: