15/12/13

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ’ ( ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ) , Ήχος πλ δ΄, Εωθινό Γ΄


Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει και τροπάρια της ακολουθίας των αγίων προπατόρων, καθώς τροπάρια της ακολουθίας του Αγίου Ελευθερίου ιερομάρτυρος.

Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ ΙΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἄθλησις τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , ἡ Ἁγία Ἀνθία, ἡ μήτηρ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, περιχυθεῖσα τῷ τοῦ υἱοῦ νεκρῷ, ξίφει τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , ὁ Ἅγιος Κορέμμων ὁ Ἔπαρχος, πιστεύσας τῷ Χριστῷ καὶ βαπτισθεὶς ξίφει τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ δύο Δήμιοι οἱ πιστεύσαντες τῷ Χριστῷ ξίφει τελειοῦνται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Ἄθλησις τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Σωσσάνης.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἐλευθερίου τοῦ Κουβικουλαρίου (θαλαμηπόλου).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βάκχου τοῦ νέου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παύλου τοῦ νέου, ἀσκήσαντος ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ Πορφυρογεννήτου, ἐν τῷ ὄρει Λάτρου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων.
Ταῖς τῶν σῶν ἁγίων πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος πλ Δ΄)
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν· ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι. 

Μετάφραση: 
Από ψηλά κατέβηκες εσύ που είσαι Σπλαχνικός, καταδέχτηκες ταφή για τρεις μέρες, για να μας απελευθερώσεις από τα πάθη. Δόξα σε Σένα Κύριε, που είσαι η ζωή και η ανάστασή μας.

Απολυτίκιο Αγίου Ελευθερίου (ήχος πλ Α΄)
Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ  Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν.

Μετάφραση:
Μὲ τὸν μέχρι τὰ πόδια (χιτῶνα) στολισμένος στὸ ἔπακρο, καὶ στάζοντας τὰ αἵματα σε ῥυάκια, ἀνεχώρησες πρὸς τὸ Δεσπότη σου Χριστό, μακάριε, ἐσὺ ποὺ καθαίρεσες τὸ Σατανᾶ. Γι' αὐτὸ μὴ σταματᾶς νὰ πρεσβεύεις γιὰ χάρη αὐτῶν ποὺ τιμοῦν μὲ πίστη τὴ μακάριά σου ἄθληση.

Απολυτίκιο Αγίων Προπατόρων (ήχος Β΄)
Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας ἐδικαίωσας, τὴν ἐξ Ἐθνῶν δι' αὐτῶν προμνηστευσάμενος Ἐκκλησίαν. Καυχῶνται ἐν δόξῃ οἱ Ἅγιοι, ὅτι ἐκ σπέρματος αὐτῶν, ὑπάρχει καρπός εὐκλεής, ἡ ἀσπόρως τεκοῦσά σε. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Μετάφραση:
Μὲ τὴν πίστη τοὺς προπάτορες δικαίωσες, ἔχοντας προμνηστευθεῖ δι' αὐτῶν τὴν Ἐκκλησία ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὰ ἔθνη. Καυχῶνται μὲ δόξα οἱ Ἅγιοι διότι ἀπὸ τὸ σπέρμα τους ὑπάρχει ἔνδοξος καρπός, αὐτὴ ποὺ σὲ γέννησε ἀσπόρως. Μὲ τὶς ἱκεσίες αὐτῶν, Χριστὲ ποὺ εἶσαι ὁ Θεός μας, σῶσε τὶς ψυχές μας.

Εξαποστειλάριο Γ’ (ήχος Β΄)
Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται, μή τις διαπιστείτω, ἐφάνη τῇ Μαρίᾳ γάρ, ἔπειτα καθωράθη, τοῖς εἰς ἀγρὸν ἀπιοῦσι΄ Μύσταις δὲ πάλιν ὤφθη, ἀνακειμένοις ἕνδεκα, οὕς βαπτίζειν ἐκπέμψας, εἰς οὐρανούς, ὅθεν καταβέβηκεν ἀνελήφθη, ἐπικυρῶν τὸ κήρυγμα, πλήθεσι τῶν σημείων. 

Μετάφραση:
 Ότι έχει αναστηθεί ο Χριστός, να μη δυσπιστεί κανένας. Γιατί εμφανίστηκε στη Μαρία, έπειτα παρουσιάστηκε σ΄ αυτούς που βάδιζαν έξω στα χωράφια. Έπειτα έκανε φανερή την παρουσία του πάλι στους έντεκα μαθητές, καθώς έτρωγαν, τους οποίους έστειλε να βαπτίζουν, και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από όπου είχε κατεβεί, προσθέτοντας κύρος στο κήρυγμα, με πλήθος από θαύματα.

Εξαποστειλάριο Αγίων Προπατόρων (ήχος Β΄)
Πατέρων μνήμην σήμερον, σκιρτῶντες φιλοπάτορες, τοῦ Ἀβραὰμ συνελθόντες, καὶ Ἰσαὰκ κατὰ χρέος, καὶ Ἰακὼβ ὑμνήσωμεν, ἐξ ὧν Χριστὸς ὁ Κύριος, τὸ κατὰ σάρκα ὡράθη, διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν. 

Εξαποστειλάριο Αγίου Ελευθερίου (ήχος Γ΄)
Χριστῷ προσήγαγες Πάτερ, πιστῶν ἀγέλας ὡς ποιμήν, σοὶ δὲ προσφύσα τῷ μόσχῳ, ὡς δάμαλις ἡ τεκοῦσα, συνανῃρέθη, μεθ' ἧς σε, νῦν Ἐλευθέριε μέλπω.

Εξαποστειλάριο Θεοτοκίον (ήχος Γ΄)
Καὶ σὲ μεσίτριαν Κόρη, προβάλλομαι Παναγία, πρὸς τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα, ὅπως κολάσεως πάσης, ἀπαλλαγῶ καὶ βασάνων, τῶν αἰωνίων ὁ τάλας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: