11/10/19

Μοίρασε τη νύχτα σε ύπνο και προσευχή

Aγρυπνία

«Η νύχτα πάλι, πόσες αφορμές για προσευχή μπορεί να µας δώσει… Υψώνεις το βλέµµα στον ουρανό και γοητεύεσαι από το κάλλος της αστρικής πληµµυρίδας που ατενίζεις· πες ένα λόγο δοξολογίας στον Κύριο των όλων, στον άριστο τεχνίτη όλης αυτής της σοφίας που αποκαλύπτεται στη δημιουργία. Κοιτάζεις ένα γύρω και βλέπεις να ησυχάζουν όλα τα όντα· δόξασε Αυτόν που με τον ύπνο µάς αναπαύει από τους κόπους της ημέρας, και με νέες δυνάμεις μετά µάς επαναφέρει στις υποχρεώσεις της επομένης.

Ακόμα, μη θεωρήσεις ότι ολόκληρη η νύχτα έγινε αποκλειστικά για τον ύπνο. Μην το δεχτείς αυτό και αχρηστέψεις το μισό χρόνο της ζωής σου παραδίνοντάς τον σ’ αυτή την ιδιότυπη αναισθησία, μοίρασε τη νύχτα σου ανάμεσα σε ύπνο και προσευχή».

Μέγας Βασίλειος

Ασκητές μέσα στον κόσμο: Η Παναγία έδιωξε την θανατηφόρο γρίπη


Αποτέλεσμα εικόνας για Παναγία η Προυσιώτισσα


ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ – ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Δι­η­γή­θη­κε ἡ Με­σο­λογ­γί­τισ­σα Γε­ωρ­γί­α Μω­ρα­ΐ­του: «Τό ἔ­τος 1918 ἔ­πε­σε θα­να­τη­φό­ρα γρίπ­πη στό Με­σο­λόγ­γι. Παρ᾽ ὅ­λες τίς φι­λό­τι­μες προ­σπά­θει­ες τῶν για­τρῶν, ὁ ἕ­νας με­τά τόν ἄλ­λον κολ­λοῦ­σαν γρίπ­πη καί με­τά ἀ­πό λί­γες μέ­ρες πέ­θαι­ναν ἐ­ξαντλη­μέ­νοι. Κα­θη­με­ρι­νῶς πέ­θαι­ναν 25­30 ἄτο­μα, τά ὁποῖα με­τέ­φε­ραν μέ κάρα καί τά ἔθα­πταν χω­ρίς συ­νο­δεία ἱε­ρέ­ως. Εἶ­χε γί­νει ἐ­πι­δη­μί­α φο­βε­ρή. Τό ἴδιο συ­νέ­βαι­νε στό Ἀγρί­νιο, ὅπου πέ­θαι­ναν κά­θε μέ­ρα 40­50 ἄτο­μα, στό Αἰ­τω­λι­κό καί στά γύρω χωριά. Ὅ­ταν εἶ­δαν οἱ ἰθύ­νο­ντες τῆς πό­λε­ως τά πολ­λά θύ­μα­τα καί τήν γρή­γο­ρη ἐ­ξά­πλω­ση τῆς νό­σου συ­νεν­νο­ή­θη­καν μέ τόν Ἐ­πί­σκο­πο καί ἔ­στει­λαν ἀν­θρώ­πους στό μο­να­στή­ρι τῆς Πα­να­γί­ας τῆς Πρου­σσι­ώ­τισ­σας. Πα­ρε­κά­λε­σαν τόν Ἡ­γού­με­νο νά κα­τε­βά­ση τήν θαυ­μα­τουρ­γή Εἰ­κό­να στό Με­σο­λόγ­γι γιά νά στα­μα­τή­ση τό θα­να­τι­κό. Ἡ εἰ­κό­να πέ­ρα­σε πρῶ­τα ἀπό τό Ἀγρί­νιο, ὅπου ἀπό τίς πρῶ­τες ὧρες τῆς ἀφί­ξε­ώς της στα­μά­τη­σαν νά πε­θαί­νουν οἱ ἄν­θρω­ποι καί οἱ ἄρ­ρω­στοι ἔγι­ναν ὑγι­εῖς. Ἤθε­λαν τήν εἰ­κό­να νά τήν κρα­τή­σουν μέ­ρες στό Ἀγρί­νιο, ἀλ­λά ἦρ­θαν ἐπι­τρο­πές ἀπό τά γύρω χω­ριά καί τήν ζη­τοῦ­σαν για­τί πέ­θαι­ναν καί ἐκεῖ οἱ ἄν­θρω­ποι.

»Πράγ­μα­τι, τήν 1η Νο­εμ­βρί­ου 1918 ἔφθα­σε ἡ εἰ­κό­να διά τοῦ σι­δη­ρο­δρό­μου, ἐνῶ οἱ Με­σο­λογ­γῖ­τες ἀνέ­με­ναν ἀπό τή νύ­χτα στήν θέ­ση Φοι­νί­κια. Ἔ­βρε­χε ὅ­μως κα­ταρ­ρα­κτω­δῶς καί οἱ για­τροί συ­νέ­στη­σαν νά μήν πάη κα­νείς στήν ὑ­πο­δο­χή. Ὑ­πῆρ­χε ὁ κίν­δυ­νος μέ τόν συ­νω­στι­σμό νά κολ­λή­σουν εὔ­κο­λα γρίπ­πη ὁ ἕ­νας ἀ­πό τόν ἄλ­λον, ἡ βρο­χή δέ θά ἐ­πι­δεί­νω­νε τήν κα­τά­στα­ση καί θά εἶ­χαν γι᾿ αὐ­τό πολ­λά θύ­μα­τα. Ἀλ­λά οἱ ἁ­πλοῖ καί πι­στοί ἄν­θρω­ποι ἔ­δει­ξαν πιό πο­λύ ἐμ­πι­στο­σύ­νη στήν Πα­να­γί­α ἀπ᾽ ὅ­,τι στούς για­τρούς καί δέν δι­α­ψεύ­στη­καν.

»Ὑ­πο­δέ­χθη­καν λοι­πόν τήν Πα­να­γί­α, τήν ἔ­φε­ραν μέ τά πό­δια μέ­σα στό Με­σο­λόγ­γι καί τήν λι­τά­νευ­σαν στούς δρό­μους τῆς πό­λε­ως ψάλ­λοντας καί κά­νοντας αἰ­τή­σεις γιά τήν σω­τη­ρί­α τους. Τό ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἦ­ταν νά μήν κολ­λή­ση κα­νείς γρίπ­πη ἀλ­λά καί ὅ­σοι ἦ­ταν ἄρ­ρω­στοι ἔ­γι­ναν κα­λά. Ἀ­πό τήν ἡ­μέ­ρα πού ἦρ­θε ἡ Πα­να­γί­α στό Με­σο­λόγ­γι κα­νείς πλέ­ον δέν πέ­θα­νε ἀ­πό γρίπ­πη.

»Εἰς ἀ­νά­μνη­σιν τοῦ θαύ­μα­τος καί εἰς ἔν­δει­ξιν εὐ­γνω­μο­σύ­νης ἔκα­ναν ἔρα­νο, ἔφτεια­ξαν μιά ἑπτά­φω­τη λυ­χνία, θαυ­μα­σί­ας τέ­χνης, καί τήν ἀφι­έ­ρω­σαν στήν Μο­νή Πρου­σσοῦ. Ἔ­κα­ναν καί ἕ­να ἀντί­γρα­φο τῆς Πα­να­γί­ας τῆς Προυσ­σι­ώ­τισ­σας, τό ὁ­ποῖ­ο μέ­χρι σή­με­ρα φυ­λάσ­σε­ται στήν Ἐκ­κλη­σί­α τῆς ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς».

(Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», Κεντρική διάθεση βιβλίου: Ιερόν Ησυχαστήριον «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», Μεταμόρφωσις Χαλκιδικής)

10/10/19

Η' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

1821

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προανακοινώνει ότι το διήμερο 18 και 19 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί το Η΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο εντάσσεται στη σειρά των δέκα (10) Επιστημονικών Συνεδρίων για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως (1821-2021).

Το Συνέδριο εφέτος έχει ως κεντρικό θέμα «Οι μεγάλες Προσωπικότητες της Ελληνικής Επαναστάσεως - Ομοψυχία και διχόνοια κατά την Επανάσταση». Ειδικοί επιστήμονες και ιστορικοί ερευνητές θα παρουσιάσουν σχετικές εισηγήσεις.

Η επίσημη έναρξη θα λάβει χώρα την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ώρα 5 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συνοδικού Μεγάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιασίου 1, κατά την οποία θα χαιρετήσει και θα κηρύξει την έναρξη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Οι εισηγήσεις των προηγουμένων επτά (7) Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων έχουν ήδη εκδοθεί σε τόμους από τις εκδόσεις «Αρχονταρίκι» και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.


Σαν το μολύβι


Ένα αγόρι παρακολουθούσε τη γιαγιά του, καθώς έγραφε κάτι σαν επιστολή και σε κάποια στιγμή τη ρώτησε:

-Γιαγιά, τι γράφεις; Είναι κάτι για μένα;

Η γιαγιά σταμάτησε το γράψιμο και είπε στον εγγονό της:

-Ναι, γράφω για σένα, αγόρι μου. Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι οι λέξεις, αλλά το μολύβι που χρησιμοποιώ. Ελπίζω να είσαι σαν το μολύβι, που θα χρησιμοποιήσεις και συ, όταν θα μεγαλώσεις.

Το αγόρι κοίταξε πολύ περίεργα το μολύβι. Δεν έδειχνε τίποτε το ιδιαίτερο.

-Τι εννοείς γιαγιά; Είναι σαν όλα τα άλλα μολύβια που έχω δει, είπε.

-Αυτό εξαρτάται από το πώς βλέπεις τα πράγματα, του απάντησε η γιαγιά του και συνέχισε. Το μολύβι έχει πέντε ιδιότητες και, αν καταφέρεις να τις υιοθετήσεις, θα είσαι ένα πρόσωπο που πάντα θα έχει ειρήνη με τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.

Πρώτη ιδιότητα: Το μολύβι πάντοτε καθοδηγείται από ένα χέρι. Είσαι πλασμένος για μεγάλα και υψηλά πράγματα. Όμως, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάς ότι υπάρχει ένα χέρι που καθοδηγεί τα βήματά σου. Αυτό είναι το χέρι του Θεού και μας καθοδηγεί πάντα σύμφωνα με το θέλημά του.

Δεύτερη Ιδιότητα: Μερικές φορές, πρέπει να σταματήσω να γράφω και να χρησιμοποιήσω την ξύστρα. Το μολύβι ξύνοντας το, υποφέρει προς στιγμή αλλά είναι αναγκαίο, γιατί γίνεται πιο οξύ και αποτελεσματικότερο στη δουλειά του. Έτσι κι εσύ πρέπει να μάθεις να υπομένεις ορισμένους πόνους, λύπες και δυσκολίες, διότι σε κάνουν καλύτερο πρόσωπο.

Τρίτη Ιδιότητα: Το μολύβι μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα γομολάστιχα, για να σβήνουμε τα λάθη. Το να διορθώνουμε στη ζωή μας κάτι που κάναμε λάθος δεν είναι αναγκαία κακό∙ μας βοηθάει να παραμείνουμε στο σωστό δρόμο και να συνεχίσουμε την πορεία μας.

Τέταρτη Ιδιότητα: Αυτό που έχει σημασία σε ένα μολύβι δεν είναι το εξωτερικό ξύλινο περίβλημά του αλλά ο γραφίτης, το εσωτερικό του περιεχόμενο. Πάντα πρόσεχε τι συμβαίνει μέσα σου, στον κόσμο της ψυχής σου!

Πέμπτη Ιδιότητα: Το μολύβι πάντοτε αφήνει ένα σημάδι που μαρτυρεί το πέρασμά του. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι όλα, όσα κάνεις στη ζωή σου, θα αφήνουν ένα ανεξίτηλο σημάδι. Γι’ αυτό προσπάθησε κάθε σου πράξη να γίνεται ενσυνείδητα.

ΠΗΓΗ

Ταπεινός vs ὙπερήφανοςΟ ταπεινός ασχολείται με τον εαυτόν του. Ο υπερήφανος ασχολείται με τους άλλους.

– Ο ταπεινός γνωρίζει τον εαυτόν του. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει τον εαυτόν του.

– Ο ταπεινός δέχεται με υπομονή ό,τι δεν μπορεί ν’ αλλάξει και περιμένει. Ο υπερήφανος θέλει να γίνονται όλα όπως τα θέλει και όταν τα θέλει.

– Ο ταπεινός αναπαύεται και αναπαύει. Ο υπερήφανος αναστατώνεται και αναστατώνει.

– Ο ταπεινός παίρνει όλα τα σφάλματα πάνω του. Ο υπερήφανος τα μεταβιβάζει στους άλλους.

– Ο ταπεινός δοξάζει και ευγνωμονεί το Θεό για όλα! Ο υπερήφανος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος και όλα τον ενοχλούν…

– Ο ταπεινός θα υψωθεί από τον Θεό. Ο υπερήφανος θα ταπεινωθεί από τον Θεό.

– Αν αγαπήσεις την ταπεινοφροσύνη, θα γίνεις μερίδα του Χριστού. Αν αγαπήσεις την υπερηφάνεια, θα γίνεις μερίδα των δαιμόνων.

– Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο θεό. Η υπερηφάνεια έκανε τους αγγέλους δαίμονες.

– Η ταπείνωση θα σου ανοίξει τις πόρτες του Ουρανού, ενώ η υπερηφάνεια θα τις κλείσει.

Από τις διδαχές του π. Ευμενίου Σαριδάκη


Πηγή: Ζωντανό ιστολόγιο

Νέα έκδοση - ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ


Παίκτες 2-4 | Ηλικία 10+ | χρόνος 15΄

–Σε ποιες πόλεις της Μακεδονίας πήγε ο Απόστολος Παύλος;
–Τι ήταν η Πηνελόπη Δέλτα;
–Ποιο ψευδώνυμο είχε ο Παύλος Μελάς;

Έχεις 20 δευτερόλεπτα για να γνωρίσεις και να κάνεις «δικούς σου» τους πραγματικούς, τους Αληθινούς Ήρωες της Μακεδονίας μας.

Η συσκευασία περιέχει 60 κάρτες με Αληθινούς Ήρωες, 4 κάρτες Βοήθειας, 1 κλεψύδρα, 1 ζάρι, φυλλάδιο οδηγιών.

12 €

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ: Εθελοντική Αιμοδοσία


Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν ἐπιθυμοῦσα, νά ἀνταποκριθῇ, κατά τό δυνατόν, στίς ἀνάγκες γιά αἷμα ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας, διοργανώνει ἐθελοντική αἱμοληψία σέ συνεργασία μέ τά Κέντρα Αἱμοδοσίας, τοῦ Περιφερειακοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Παναγία ἡ Βοήθεια» καί τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Ἅγιος Ἀνδρέας», 

ἀπό 14 ἕως καί 26 Ὀκτωβρίου 2019, πλήν Κυριακῶν, 
στήν Πλατεῖα Γεωργίου καί τίς ὧρες 
ἀπό 9:30 τό πρωΐ ἕως 1:30 μετά τό μεσημέρι 
καί ἀπό 5:30 ἕως 8:30μ.μ. τό ἀπόγευμα.

Ξεκινούν οι συναντήσεις της Χ.Φ.Δ. Πατρών4/10/19

6η Συνάντηση νέων οἰκογενειῶν στήν «ΑΓΚΥΡΑ» Πατρῶν


Τήν Κυριακή 13.10.19 θά πραγματοποιηθεῖ στήν κατασκήνωση «ΑΓΚΥΡΑ», Παναγοπούλα Πατρῶν, 

 ἡ 6η συνάντηση νέων οἰκογενειῶν. 

Τὀ πρωΐ θά τελεστεῖ Θεία Λειτουργία (7.45 – 10.30 π.μ.) στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καί θά ἀκολουθήσει πρόγευμα - προσφορά τῆς κατασκήνωσης.

Στίς 11.30 π.μ. ὁ Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης, θά εἰσηγηθεῖ τό θέμα:

«ΠῼΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ;».

Θά ἀκολουθήσει σχετική συζήτηση.

Στή συνέχεια τό μεσημεριανό γεῦμα θά εἶναι εὐθύνη τῶν ἐπισκεπτῶν καί τῶν οἰκογενειῶν.


Νά ὑπενθυμίσουμε:

α). Μπορεῖτε νά προσκαλέσετε καί ἄλλες οἰκογένειες πού ἴσως δέν λάβουν ἀπό τήν ὀργανωτική ἐπιτροπή πρόσκληση καί

β). Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας καί τῆς συζήτησης θά ὑπάρξει φύλαξη καί ἀπασχόληση ὅλων τῶν παιδιῶν.

Σας περιμένουμε...


ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ, ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΓεννήθηκε ἀρχοντόπουλο, μά δέν ἀγάπησε τά πλούτη. Ἀγάπησε πάνω ἀπ᾿ ὅλα τόν Θεό.


Γιά τήν ἀγάπη Του ἔγινε μοναχός καί ἀφοσιώθηκε στήν κατά Χριστόν ζωή, ζητώντας τήν πνευματική του ἐλευθερία καί τελειότητα…

Είναι Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ο ΝΕΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ, τῆς Κεφαλονιᾶς καί ὅλης της Ἑλλάδας.


Συγγραφέας: ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
Εκδόσεις: ΕΑΡ
Σελίδες: 80
Έκδοση: 1η
Κωδικός: 05-055

3/10/19

Πέτρος ο Ελεήμων

Αποτέλεσμα εικόνας για ελεημοσύνη

Επί βασιλείας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, υπήρχε κάποιος πατρίκιος ονόματι Πέτρος, ο κύριος φοροεισπράκτορας του αυτοκράτορα στην Αφρική, που ήταν πάμπλουτος μεν, αλλά υπερβολικά σκληρός και αδίστακτος άνθρωπος.

Δυσανασχετούσαν λοιπόν αναμεταξύ τους οι επαίτες, λέγοντας πως ποτέ κανείς τους δεν έλαβε ελεημοσύνη από τον φιλάργυρο Πέτρο.

Τότε ένας απ’ αυτούς στοιχημάτισε ότι θα κατάφερνε να τον ελεήσει ο τελώνης Πέτρος. Συστηματικά επαιτούσε απ’ τον τσιγκούνη μέχρι που κάποτε πράγματι ο Πέτρος, έξω φρενών, του πέταξε κατακέφαλα ένα καρβέλι ψωμί, μη βρίσκοντας τίποτε άλλο εκεί κοντά για να του δώσει. Περιχαρής ο ζητιάνος πήρε το ψωμί και έφυγε. Αμέσως μετά από το περιστατικό ο Πέτρος έπεσε βαριά άρρωστος, κλινήρης. Είδε τότε, σε έκσταση, ότι οι δαίμονες τον ανέκριναν στον άλλο κόσμο: υπήρχε μια ζυγαριά και οι δαίμονες είχαν ένα μεγάλο σωρό από τις αμαρτίες του στη μια πλευρά της, με αποτέλεσμα αυτή η πλευρά να γέρνει υπερβολικά.

Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, που ήταν τελείως άδεια, παράστεκαν άγγελοι, περίλυποι που δεν είχαν ούτε ένα έστω καλό έργο στη ζωή του Πέτρου, ώστε να ισοσκελίσουν τη ζυγαριά. Ένας απ’ αυτούς είπε : «Δεν έχουμε τίποτε άλλο να βάλουμε στη ζυγαριά, παρά ένα καρβέλι ψωμί που πέταξε ο Πέτρος στο κεφάλι ενός ζητιάνου μια μέρα πρωτού πεθάνει.»

Οι άγγελοι τοποθέτησαν αυτό το καρβέλι ψωμί στην κενή πλευρά της ζυγαριάς, και τότε ξαφνικά το καρβέλι αυτό βάρυνε περισσότερο απ’ όλες τις αμαρτίες του Πέτρου που είχαν υπερκαλύψει την άλλη πλευρά!

Στο τέλος της οράσεώς του, ο Πέτρος αναλογίστηκε: «Πράγματι αυτό δεν ήταν φαντασία, αλλά η ζωντανή αλήθεια, διότι είδα όλες τις αμαρτίες μου από τη νεότητά μου! Αν λοιπόν τόσο πολύ βοηθούμαι από ένα καρβέλι ψωμί που πέταξα σ’ έναν ζητιάνο, πόσο μάλλον θα μπορούσα να βοηθηθώ από πολλές πράξεις ελεημοσύνης, πραγματοποιήσιμες μέσα από την καρδιά μου και με ταπεινοφροσύνη; »

Από εκείνη τη στιγμή, ο Πέτρος έγινε ο πιο συμπονετικός άνθρωπος στην πόλη! Μοίρασε όλη την περιουσία του στους ενδεείς και όταν πια δεν είχε τίποτε δικό του, πούλησε και τον ίδιο τον εαυτό του σκλάβο για τριάντα χρυσά νομίσματα και έδωσε το αντίτιμο της σκλαβιάς του στους φτωχούς, ως ελεημοσύνη, στο όνομα του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που επονομάστηκε Πέτρος ο Ελεήμων.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς - Πρόλογος της Αχρίδος

Τα καλύτερά μας χρόνια

Αποτέλεσμα εικόνας για διασκέδαση


Τα καλύτερά μας χρόνια τα τρώμε σε ξενύχτια και ποτά. Σε καπνούς, σε δρόμους και ουσίες.

Τα καλύτερά μας χρόνια τα τρώμε σε σχέσεις εφήμερες. Σε σχέσεις της μιας βραδιάς. Σε σχέσεις σαρκολατρείας.

Τα καλύτερά μας χρόνια τα τρώμε κυνηγώντας χρήματα. Περισσότερα από αυτά που έχουμε για να ζήσουμε ανάγκη.

Τα καλύτερά μας χρόνια κυνηγάμε καταξίωση. Να γίνουμε κάποιοι. Να δειχτούμε. Να φανούμε. Να θρέψουμε τον εγωισμό μας.

Τα καλύτερά μας χρόνια, χρόνο δεν έχουμε. Ούτε για φίλους. Ούτε για οικογένεια. Ούτε για παιδιά. Ούτε για γονείς. Ούτε για παππούδες. Ούτε για αδέρφια. Δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε ποιοι είμαστε. Τι κάνουμε σε αυτή την ζωή. Δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε από που ερχόμαστε και για που το βάλαμε. Τα καλύτερά μας χρόνια, δεν έχουμε χρόνο ούτε για τον Θεό, ούτε για την ψυχή μας…

Ταλαίπωροι είμαστε οι άνθρωποι. Πάμε σαν πρόβατα επί σφαγής. Λες και ο θάνατος εμάς, δεν πρόκειται να μας αγγίξει…


Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ: Για την κατάργηση της προσευχής στο Βρεφοκομείο


Ποια είναι μια από τις πρώτες αποφάσεις της νεοεκλεγείσας δημοτικής αρχής Πελετίδη; Μήπως το νέο συγκοινωνιακό σχέδιο της πόλης που θα έπρεπε να είναι έτοιμο το 2019; Μήπως οι οριστικές αποφάσεις για τις αντιδρομήσεις (ή μη) Κανακάρη – Κορίνθου; Μήπως το νέο κατεπείγον σχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης ή η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, το οποίο ξέφυγε πάλι από κάθε έλεγχο; 

Ποιος κανονισμός αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί άμεσα; Μήπως ο κανονισμός τραπεζοκαθισμάτων που ψηφίστηκε ομόφωνα από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ή ο παλιότερος κανονισμός καθαριότητας, οι οποίοι συνειδητά δεν εφαρμόζονται και έχουν γίνει κενό γράμμα; Τίποτε από όλα αυτά!

Αντίθετα, αποφασίστηκε ακαριαία η ενεργοποίηση κανονισμού, τον οποίο είχε επιβάλλει η ίδια δημοτική αρχή στο ξεκίνημα της προηγούμενης θητείας της και καταργήθηκε από φέτος η πρωινή προσευχή στον παιδικό σταθμό που λειτουργεί στο Βρεφοκομείο! Για άλλη μια φορά, η δημοτική αρχή έθεσε τις προτεραιότητές της και αυτές έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση ενός μειοψηφικού κομματικού ακροατηρίου. Η ενέργεια αυτή στο Βρεφοκομείο ήταν καθαρά πράξη ιδεολογικής επιβολής που διχάζει, ως μη όφειλε, την τοπική κοινωνία. Οι δικαιολογίες περί ύπαρξης αλλόθρησκων παιδιών αποτελούν εκ των υστέρων απόπειρα αιτιολόγησης, καθώς δεν έχει αναφερθεί ποτέ παράπονο, στο βαθμό που η προσευχή είναι προαιρετική για όσα παιδάκια δεν το επιθυμούν και εκεί λύνεται εύκολα το όποιο πιθανό συνειδησιακό πρόβλημα γονέων. Εξάλλου, κάποτε πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας των γονέων που επιθυμούν τη διατήρηση των σταθερών της ζωής τους, με τις οποίες ανατράφηκαν και αποτελούν συστατικά στοιχεία της ταυτότητάς τους και δεν τους αρέσει να καταργούνται με διατάγματα και ντιρεκτίβες της οποιασδήποτε πρόσκαιρης (και μειοψηφικής) εξουσίας, τοπικής ή εθνικής.

Η ενέργεια αυτή είναι αντικείμενο έντονης κριτικής και για έναν ακόμη λόγο. Στη δομή του Βρεφοκομείου στέλνουν τα παιδιά τους λαϊκές οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, σε συνθήκες όπου οι αιτήσεις είναι πολύ περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις. Επομένως, δημιουργούνται άτυπες σχέσεις εξάρτησης που λειαίνουν το έδαφος για ανέξοδες, χωρίς αντιδράσεις, πράξεις επιβολής από μέρους της διοίκησης του Βρεφοκομείου, στην οποία προΐσταται ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ο κ. Δήμαρχος, σε πολλές τοποθετήσεις του, έχει δηλώσει ότι σκοπός του Δήμου δεν είναι να διχάζει το λαό της πόλης αλλά να τον ενώνει μπροστά στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Του υπενθυμίζουμε τα λόγια του και τον προτρέπουμε να τα κάνει πρώτος πράξη, αποφεύγοντας ανούσιες και επιδεικτικές, κομματικά κατευθυνόμενες, πρακτικές που προκαλούν αυτό που υποτίθεται ότι θέλει να αποφύγει.

Δημοτική Κίνηση ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ

ΚανέναςΠοιος πλησίασε το Χριστό και δεν έγινε καλύτερος; 

ΚΑΝΕΝΑΣ!


Ποιος απομακρύνθηκε απ' το Χριστό και 
δεν έγινε χειρότερος; 

ΚΑΝΕΝΑΣ!

Η.Σ.

30/9/19

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἡ δωρεά καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἡ μεγάλη μας εὐθύνη».Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ 55η ἐπέτειος τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα.

Τήν Κυριακή 29.9.2019, ἐτελέσθη Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ναό τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν Ἁγίου Ἀνδρέου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, συλλειτουργοῦντων καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Μάνης κ. Χρυσοστόμου, Κανάγκας κ. Θεοδοσίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων, Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρ
όμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν μεγάλη ἀξία καί σημασία τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί ἐν προκειμένω τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ ὁποία ἐπανεκομίσθη στήν Πάτρα τό 1964 μετά ἀπό 500 καί πλέον ἒτη ἀπουσίας, κατόπιν συντόνων ἐνεργειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Βατικανοῦ.

●Τό ἀπόγευμα ἐτελέσθη πάνδημος Λιτανεία τῆς σεβασμίας Κάρας καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου διά θαλάσσης καί διά ξηρᾶς.

Στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων, ὃπου πρό 55 ἐτῶν ἐγένετο ἡ ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας, ἐτελέσθη Δοξολογία καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν μεγάλη δωρεά καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό νά κατέχωμε τήν Ἀλήθεια καί νά ἀνήκωμε στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, στήν Πάτρα δέ νά ἒχωμε διδάσκαλό μας τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, τοῦ ὁποίου προσκυνοῦμε τόν τάφο, τήν ἁγία Κάρα του καί τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου του.

Γιά μᾶς, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἡ πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί ἡ Ἐκκλησία, δέν εἶναι ἁπλῶς μιά πολιτιστική ἀξία, ὃπως θά ἢθελαν κάποιοι ὀλίγοι ἢ πολλοί, ἀλλά εἶναι αὐτός οὗτος ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς μας. Εἶναι ἡ ζωή μας, ἀφοῦ εἲμαστε δημιουργημένοι « κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Τί θά ἦταν ἡ Ἑλλάδα χωρίς τήν Ὀρθοδοξία; Τί θά ἢταν ἡ Πάτρα χωρίς τόν Ἃγιο Ἀνδρέα; διερωτήθη ὁ Σεβασμιώτατος.

Αὐτή ἡ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί τῶν ἂλλων Ἀποστόλων, περί τοῦ ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ ἒδωσε νόημα καί ὑπόσταση στό Λαό μας καί τόν διετήρησε ὂρθιο μέσα ἀπό φρικτές δυσκολίες καί βάσανα ὃπως κατά τά πικρά χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Αὐτά θά τονίσωμε καί κατά τούς ἑορτασμούς γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Φύλακας αὐτῆς τῆς Ἀληθείας εἶναι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, στήν ὁποία πρέπει νά δεικνύωμε ἀφοσοίωση γιατί εἶναι ἡ μόνη ὁδός τῆς σωτηρίας.

Ἡ εὐθύνη μας εἶναι νά κρατήσωμε αὐτόν τόν ἀτίμητο θησαυρό ὃπως τόν παραλάβαμε, χωρίς ἀλλοιώσεις καί παραχαράξεις καί νά τόν παραδώσωμε στά παιδιά μας γιά τό καλό τους, γιά τήν σωτηρία τους, γιά τήν σωτηρία τοῦ τόπου μας, τῆς Πατρίδος μας, γιά τό καλό τοῦ κόσμου.