18/3/19

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.


ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
17.3.2019


Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε,

Πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν σήμερα καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων, τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τήν νίκη τῆς ἀληθείας ἐναντίον τοῦ ψεύδους καί τῶν θεοστυγῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες μέ τήν ὃποια μορφή τους εἶναι προσπάθειες ἀνθρωποκεντρικῆς καί ἀποσπασματικῆς κατανοήσεως τῆς Ἀληθείας, μέ τραγικές καί καταστροφικές συνέπειες γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.


Προβάλλει ἰδιαιτέρως σήμερα ἡ Σταυροαναστάσιμη καί μαρτυροστόλιστη Ὀρθοδοξία (μακαριστός Γέρων Μωυσῆς ὁ Ἁγιορείτης), ὡς Ἀποκάλυψις Θεοῦ, κένωσις Οὐρανοῦ, θυσιαστική κάθοδος τῆς ἀγάπης, πού εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Θεός, (κατά τόν Εὐαγγελιστήν τῆς ἀγάπης, Ἰωάννην τόν Θεολόγον), ὡς μία πίστις, ὡς μία καί μόνη Ἐκκλησία, δηλαδή ὡς Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί μοναδική πορεία πρός σωτηρίαν διά τῆς Μυστηριακῆς ζωῆς καί κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ὡς σταυροαναστάσιμη ἐμπειρία, ὡς θησαυρός ἀκένωτος καί πλοῦτος οὐράνιος, μεγαλειώδης, ὡς Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί ὡς θεία Λατρεία, διασώζουσα τήν λυτρωτική σχέση Θεοῦ καί ἀνθρώπου.


Ἐξαστράπτει, σέ καιρούς ταραχῆς καί συγχύσεως, τό μεγαλεῖο καί ἡ πνευματική φωτοφορία τῆς ὑπερλόγου καί ἀφθόρου Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ὡς φορέως σύν τοῖς ἂλλοις, πολιτισμοῦ, ἀναμορφώσεως καί ἀνακαινίσεως τῆς λογικῆς καί ἀλόγου κτίσεως τοῦ Θεοῦ.

Πρός δέ τούτοις, ἀναδύονται, τῆς πίστεως ἡ ὁμολογία, οἱ ἱεροί ἀγῶνες γιά τήν διάσωση τῆς θεοειδείας τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἀνάσταση τῆς πεπτωκυίας φύσεως καί τήν ἀναστήλωση τῆς εἰκόνος τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, μέσα ἀπό μαρτύρια ποικίλα, ἰκριώματα, σταυρούς, θυσίες, ἀλλά καί θαύματα καί σημεῖα τῇ χάριτι τοῦ Παρακλήτου.

Στην παγκόσμια αὐτή χαρά καί πανήγυρη, συμμετέχει πανευφροσύνως, ἡ διά τῆς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας, θαυμαστῆς προνοίας καί μεγίστης εὐεργεσίας, ἀναγεννηθεῖσα καί φωτισθεῖσα, ἡμετέρα Πατρίς, διά τῆς ὁποίας, μέ ὂχημα τήν γλῶσσα της καί τήν φιλοσοφία της, ἐξακτινίστηκε ἡ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια καί ὀρθόδοξη πίστη στίς ἐσχατιές τοῦ σύμπαντος.


Ἐπειδή ἀνάγκη ἐστί, κυρίως στίς ἡμέρες μας, νά ἐπιστρέφωμε πρός ἀναβαπτισμό καί γνώση τῆς σωζούσης ἀληθείας, στίς πνευματικές μας ρίζες καί στίς σωτήριες καί λυτρωτικές πηγές, ἀλλά καί ἐξ’ εὐγνωμοσύνης πρός ὃλους ὃσοι ἀγωνίστηκαν εὐκλεῶς καί ἐτελειώθησαν μαρτυρικῶς διά τήν διάσωση αὐτῆς τῆς παρακαταθήκης τῆς ἀπό τόν Θεό δοθείσης, θά ἐπιχειρήσωμεν ἀδελφοί, νά φωτίσωμεν, πετώντι καλάμῳ, τήν σχέση μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οὐχί μέ τήν στενήν γεωγραφικήν ἒννοιαν τοῦ ὃρου «Ἑλληνισμός», ἀλλά ὑπό τήν ἒποψιν τῆς πνευματικῆς προσφορᾶς παγκοσμίως, ἡ ὁποία ἐπετεύχθη διά τῆς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀναγεννήσεώς του.

"Διέρ­ρη­ξα την στο­λήν μου την πρώ­την ην ε­ξυ­φά­να­τό μοι ο Πλα­στουρ­γός"


"Διέρ­ρη­ξα την στο­λήν μου την πρώ­την ην ε­ξυ­φά­να­τό μοι ο Πλα­στουρ­γός"ΤΟ Α΄ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΣΤΗΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Με την ευ­λο­γί­α του Σε­βα­σμιω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ.κ. Χρυ­σο­στό­μου ε­τε­λέ­σθη το Α΄ Με­γά­λο Α­πό­δει­πνο στην Χρι­στια­νι­κή Ε­στί­α Πα­τρών το α­πό­γευ­μα της Κα­θα­ράς Δευ­τέ­ρας υ­πό του Αρχιμανδρίτου π. Χρι­στο­φό­ρου Μυ­τι­λή­νη, Ιερόκηρυκος της Ι.Μ. Πατρών.

Αρ­κε­τοί συ­μπο­λί­τες μας συμ­με­τεί­χαν στην Ιε­ρά Α­κο­λου­θί­α, ε­νώ συ­μπρο­σευ­χό­με­νος στο Ιε­ρό Βή­μα ή­το ο πνευ­μα­τι­κός υ­πεύ­θυ­νος της Α­δελ­φό­τη­τος της Χρι­στια­νι­κής Ε­στί­ας Πα­τρών, Αρ­χι­μαν­δρί­της π. Σω­τή­ριος Τσά­φος Ιε­ρο­κή­ρυ­κας της Ι.Μ. Πα­τρών.

Ο π. Χρι­στο­φό­ρος στην ο­μι­λί­α του ε­πι­σή­μα­νε τα πα­ρα­κά­τω:

Γνω­ρί­ζου­με α­δελ­φοί μου ό­τι την πρώ­τη ε­βδο­μά­δα των Νη­στειών στο Μ. Α­πό­δει­πνο με­τά την Δο­ξο­λο­γί­α ψά­λου­με έ­να τμή­μα α­πό τον Μ. Κα­νό­να του Αγ. Αν­δρέ­ου ε­πι­σκό­που Κρή­της. Ο ά­γιος Ιε­ράρ­χης με έ­ντο­νο ποι­η­τι­κό λό­γο διε­τρα­γω­δεί την κα­τά­στα­ση του αν­θρώ­που με­τά την πτώ­ση του. Θα μπο­ρού­σα­με να πού­με ό­τι τα τρο­πά­ρια που ψά­λου­με εί­ναι συ­νέ­χεια του θρή­νου του Α­δάμ που α­κού­σα­με χθες στο συ­να­ξά­ριο της Κυ­ρια­κής της Τυ­ρι­νής ό­που «α­νά­μνη­σιν ποιού­με­θα της α­πό του Πα­ρα­δεί­σου της τρυ­φής ε­ξο­ρί­ας του Πρω­το­πλά­στου Α­δάμ».Στους ύ­μνους της Κυ­ρια­κής α­ντη­χού­σε ο θρή­νος του Α­δάμ. Οι πρω­τό­πλα­στοι δο­κι­μά­ζο­ντας τον α­πα­γο­ρευ­μέ­νο καρ­πό, α­ντί­κρυ­σαν τις ο­δυ­νη­ρές συ­νέ­πειες της πα­ρα­βά­σε­ώς τους. Μί­α α­πό τις ο­δυ­νη­ρές συ­νέ­πειες εί­ναι η α­πώ­λεια της θε­ο­ϋ­φα­ντης στο­λής τους.

«Διέρ­ρη­ξα την στο­λήν μου την πρώ­την ην ε­ξυ­φά­να­τό μοι ο Πλα­στουρ­γός».

Ποιά ή­ταν αυ­τή η θε­ο­ϋ­φα­ντη στο­λή που εί­χαν; Ή­ταν η χά­ρις του Θε­ού που τους ε­λά­μπρυ­νε μέ­σα σε μια α­νέκ­φρα­στη θεϊκή δό­ξα. Αυ­τή η δό­ξα τους πε­ριέ­βα­λε κα­λύ­τε­ρα α­πό κά­θε άλ­λο έν­δυ­μα. Η στο­λή αυ­τή τους έ­δι­νε την δυ­να­τό­τη­τα να ζούν ως έν­σαρ­κοι άγ­γε­λοι να βλέ­πουν και να συ­νο­μι­λούν με τον Θε­ό.

“Άκουσε καλό μου παιδί”

ΑΚΟΥΣΕ-ΚΑΛΟ-ΜΟΥ-ΠΑΙΔΙ

Το βιβλίο καταγράφει ερωτήματα νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στον μακαριστό Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλο. Οι απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις διασώζουν την εμπειρία και το χάρισμα του να επικοινωνεί με τους νέους, αλλά και τη φλογερή αγάπη, όπως εκδηλωνόταν κάθε φορά που απευθυνόταν σε εκείνους.

Εκείνοι τον ρωτούν με όλο τον νεανικό τους αυθορμητισμό και εκείνος απαντάει με απλότητα, αμεσότητα και βάθος, που θυμίζει το ύφος και το ήθος φωτισμένων γεροντάδων, παλαιών και σύγχρονων.

Μέσα από συνεντεύξεις που συντόνισε και κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής, μαθητεύουμε κι εμείς στον τρόπο προσέγγισης παιδιών, εφήβων και νέων, που συχνά “τους χάνουμε”, χωρίς να ξέρουμε το “γιατί”.

Ένα βιβλίο συνάντησης των νέων με την Ορθόδοξη πνευματικότητα, με οδηγό έναν μακαριστό Επίσκοπο, που αγάπησε με όλη του την καρδιά τον Θεό και τη νέα γενιά!

Εξώφυλλο: Μαλακό
Σελίδες: 244
Α΄ Έκδοση: 03/2019
Εκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ: “δικαίωμα” για σχίσμα ή καθήκον ενότητας

ΔΙΑΚΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Κανάρη 58 - ΠΑΤΡΑ
ΔΙΑΛΕΞΗ


ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ:

“δικαίωμα” για σχίσμα ή καθήκον ενότητας


Απλές εκκλησιολογικές αλήθειες χωρίς φόβο και πάθος…

Τετάρτη 20 Μαρτίου, 7:00 μ.μ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ :

ΑΙΔΕΣΙMΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


17/3/19

Χ.Φ.Δ. Πατρών: Ένα ξεχωριστό τριήμερο


Κυριακή της Τυρινής και Καθαρά Δευτέρα. Η Πάτρα γεμίζει από κόσμο και κυρίως νέους. Νέους, που ψάχνουν την χαρά στις μάταιες και εφήμερες διασκεδάσεις, αγνοώντας πλήρως το κάλεσμα της εκκλησίας μας για ταπείνωση, κατάνυξη και αγώνα.

Για να ζήσουμε κάτι διαφορετικό, αληθινό, γνήσιο 17 μέλη της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Πατρών, αποφασίσαμε να φύγουμε και φέτος από την πολύβουη πόλη μας και να ανεβούμε πιο ψηλά… Κυριολεκτικά και μεταφορικά!

Και ξεκινήσαμε Σάββατο πρωί. Μια στάση στην αγαπημένη μας "ΑΓΚΥΡΑ". Εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, πανηγυρίζει ο ναός μας και συμμετείχαμε στην Θεία Λειτουργία. Μετά το πρωινό αναχωρήσαμε για τον προορισμό μας στα 830 μέτρα στο χωριό Πυργάκι, όπου βρίσκεται η κατασκήνωση "ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ". Για τρεις μέρες συμμετείχαμε σε μοναδικές πνευματικές ευκαιρίες, συζητήσαμε, ξεκουραστήκαμε, παίξαμε, χαρήκαμε πολύ…

Την Κυριακή το πρωί εκκλησιαστήκαμε στο ναό της κατασκήνωσης, στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο π. Μάρκος Τζανακάκης.

Αργότερα ένας ξεχωριστός περίπατος-ανάβαση στην τοποθεσία «Κολοκοτρώνη», με την αίσθηση του ουρανού πιο κοντά μας.

Την Καθαρά Δευτέρα μετά τον όρθρο υψώσαμε τον χαρταετό, που φτιάξαμε με την καθοδήγηση του πατρός Μάρκου και την απαραίτητη συνεργασία όλων. Ας ευχηθούμε, όπως ο χαρταετός πέταξε και βρέθηκε πολύ ψηλά, έτσι και εμείς να ζήσουμε το στάδιο της μεγάλης Τεσσαρακοστής με στόχο να εγγίσουμε τον Κύριο.

Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή! Καλό αγώνα!Ομιλία στον "Πρωτόκλητο" από τον καθηγητή κ. Χρήστο ΤερέζηΗ αληθινή πίστη δεν έχει τίποτε να φοβηθεί

Η αληθινή πίστη δεν έχει τίποτε να φοβηθεί

Η Εκκλησία μας γιορτάζει στη σημερινή Κυριακή της Ορθοδοξίας τον θρίαμβο της πίστεως «κατά πασών των αιρέσεων». Και μάλιστα όχι όσων ανεφύησαν στο παρελθόν, αλλά και όσων εξακολουθούν να υπάρχουν ή θα αναφανούν στο μέλλον! Είναι κυρίαρχη η πίστη της Εκκλησίας στον λόγο του Κύριου ότι «πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής». Όσοι πολέμιοι και αν αναφανούν, όσες μεθόδους και αν μηχανευθούν, η Εκκλησία θα μένει εις τον αιώνα ως το ασφαλές καταφύγιο των ανθρώπων, λιμάνι σωτηρίας και σκάλα προς τον ουρανό. Κι αυτό το έχει αναδείξει η μέχρι τώρα ιστορία!

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα προβάλλεται η εμπειρία ως ο καλύτερος τρόπος να γευθεί κανείς την πίστη. Παρουσιάζεται το παράδειγμα του αποστόλου Φιλίππου, ο οποίος αν και έτοιμος και επιθυμώντας να συναριθμηθεί στους μαθητές του Χριστού, από συστολή δίσταζε. Τον διευκολύνει λοιπόν ο Χριστός και τον καλεί να γίνει μαθητής του. Κι αυτός, αφού πει το ολοπρόθυμο «ναι», φροντίζει και για τον φίλο του, τον Ναθαναήλ. Μόλις έλαβε πείρα του Χριστού, σπεύδει αμέσως να γίνει κήρυκάς του!

Κι ο Ναθαναήλ όχι από απιστία, αλλά επειδή ήθελε να διασταυρώσει τα όσα του έλεγε ο Φίλιππος με τα όσα γνώριζε διδασκόμενος την πατρική του πίστη, δείχνει καλόπιστα να αμφιβάλλει. Τότε ο Φίλιππος δίνει αμέσως την καλύτερη λύση: «Έρχου και ίδε»! Έλα να δεις μόνος σου. Έλα να ζήσεις. Έλα να ερευνήσεις και θα δεις.

Η αληθινή πίστη δεν έχει τίποτε να κρύψει, δεν έχει τίποτε να φοβηθεί, δεν έχει τίποτε να διστάσει. Επομένως, είναι όλα φανερά, καθώς η μαθητεία στην πίστη είναι η απαρχή της ουσιαστικής πνευματικής ζωής.

16/3/19

κ. Σκόνδρας Ηλίας: “Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ”


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται, ότι την προσεχή Δευτέρα, 18 Μαρτίου, στην αίθουσα ομιλιών του πνευματικού μας κέντρου θα ομιλήσει 

ο κ. ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ, Φιλόλογος

με θέμα: “Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ”

ΏΡΑ: 6 μ. μ.

14/3/19

Σαν σήμερα το 1957 οι Άγγλοι απαγχόνισαν τον Κύπριο αγωνιστή Ευαγόρα Παλληκαρίδη
Παλιοί συμμαθηταί,

Αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που μπορεί να μη τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του, δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του Μαγιού σκορπάτε του στον τάφο. Του φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ.

Θα πάρω μιαν ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια,
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στη Λευτεριά.

Θ’ αφήσω αδέλφια, συγγενείς,
τη μάνα, τον πατέρα,
μες στα λαγκάδια πέρα
και στις βουνοπλαγιές.

Ψάχνοντας για τη Λευτεριά
θα ’χω παρέα μόνη
κατάλευκο το χιόνι,
βουνά και ρεματιές.

Τώρα κι αν είναι χειμωνιά
θα ’ρθει το καλοκαίρι,
τη Λευτεριά να φέρει
σε πόλεις και χωριά.


Θα πάρω μιαν ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια,
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στη Λευτεριά.

Τα σκαλοπάτια θ’ ανεβώ,
θα μπω σ’ ένα παλάτι,
το ξέρω θα ’ν’ απάτη,
δεν θα ’ν’ αληθινό.

Μες στο παλάτι θα γυρνώ
ώσπου να βρω το θρόνο,
βασίλισσα μια μόνο
να κάθεται σ’ αυτό.

«Κόρη πανώρια», θα της πω,
«άνοιξε τα φτερά σου
και πάρε με κοντά σου,
μονάχα αυτό ζητώ».

Γειά σας παλιοί συμμαθηταί. Τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για σας. Κι όποιος θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό, έναν παλιό του φίλο, ας πάρει μιαν ανηφοριά, ας πάρει μονοπάτια, να βρει τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Με την ελευθερία μαζί, μπορεί να βρει και μένα. Αν ζω, θα με βρει εκεί.

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

π. Λίβυος: Η νηστεία ως προσμονή του Θεού, κατά τον Γέροντα Αιμιλιανό ΣιμωνοπετρίτηΟ Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, αυτός ο μεγάλος σύγχρονος θεολόγος και νηπτικός, προσέθετε στην νηστεία και μια άλλη βαθύτερη ερμηνεία πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Η νηστεία γι αυτόν, ήταν μια βαθιά υπαρξιακή προσμονή. Προσμονή του όλου ανθρώπου, ψυχής και σώματος, προς τον Θεό.

Η νηστεία κατά τον Γέροντα Αιμιλιανό, είναι μια κραυγή του πληγωμένου ανθρώπου, που μέσα στο σπίτι ή στο κελί του μοναστηριού, πεσμένος ενίοτε στα ψυχικά του πατώματα, γεμάτος δάκρυα ή πολλάκις στεγνωμένος ακόμη κι απ΄ αυτά, κραυγάζει προς τον Θεό «είμαι εδώ Κύριε και σε προσμένω…». Παρόλα τα κενά, τα λάθη, τα πάθη, τις αμαρτίες και αστοχίες μου, είμαι εδώ, ένα αδύναμο πλάσμα και σε προσμένω, σε ζητώ, ελθέ. Με τη νηστεία, την αίσθηση αυτή κενότητας στο σώμα από την ελάχιστη λήψη τροφής, φωνάζουμε προς τον Θεό, σε πεινώ, σε θέλω σε ζητώ, έλα προς συνάντηση μαζί μου. Έχω μείνει νηστικός και περιμένω να με χορτάσεις. Η νηστεία γίνεται μια θυσιαστική ερωτική αναφορά του πιστού προς τον Χριστό, αφού μειώνει την τροφή στα απλά και απέριττα, ώστε ο χορτασμός να γίνει δια της κοινωνίας μετα του Θεού.

Αναφέρει ο Γέροντας Αιμιλιανός, «Η προσμονή του θεού εκφράζεται με την νηστεία, με την κενή γαστέρα… Η νηστεία έχει μία και μοναδική σημασία την έκφραση της προσμονής του Θεού…. Το ίδιο ισχύει και για την προσευχή. Αν αυτή καθ’ εαυτή η προσευχή είχε σημασία, η ζωή μου θα ήταν η προσευχή, θα ήταν μια ανθρώπινη ενέργεια, μια τάσις και ανάβασις, δεν θα ήταν ο Θεός. Η προσευχή μου έχει σημασία γιατί ακριβώς εκφράζει αυτή την προσμονή μου, « το ελθέ και σκήνωσον…» το πού είσαι Θεέ μου…[1]».

Το ΞύλοΤο βιβλίο μάς οδηγεί στις ημέρες των Παθών και της Ανάστασης του Χριστού με τρόπο 
πρωτότυπο και ευρηματικό.

Διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Ο ΣΩΤΗΡ

Οι Χαιρετισμοί στην Αγία Σκέπη Πατρών

Image result for Αγ. σκέπη, Πάτρα

Η ακολουθία των Χαιρετισμών 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης Πατρών
θα αρχίζει κάθε Παρασκευή στις 5.30 μ.μ.

11/3/19

Α’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΝΩΜΗΣ) ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ.


Μέ κατάνυξη καί μέ τήν συμμετοχή πλειάδος Ἱερέων καί χιλιάδων πιστῶν πού κατέκλυσαν τόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐτελέσθη τήν Κυριακή 10.3.2019 ὁ Α’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγγνώμης) στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

Στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὸν ἱερό καί θεόσδοτο θεσμό τῆς νηστείας, μέ βάση τήν διδασκαλία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος περίμενε ἐπί ὧρες, ὃπως καί ὁ Θεοφιλέστατος, ὣστε νά περάσουν ὃλοι οἱ Ἱερεῖς καί τά πλήθη τῶν πιστῶν γιά νά ἀσπασθοῦν τόν Τίμιο Σταυρό, ἀνταλλάσσοντας τόν ἀσπασμό τῆς συγγνώμης.


Νηστεύουμε για τα δικά μας λάθη!

06182

Γράφει ο π. Ιάσονας Κεσέν

Τώρα που μπαίνει η Σαρακοστή θ' αρχίσουμε εκείνα τα γνωστά: "αα... ευχαριστώ! Δε θα πάρω... Ξέρετε... Νηστεύω"!

Θα ανασηκώνουμε έπειτα το βλέμμα για να δούμε των άλλων την αντίδραση αναζητώντας μιαν επιβράβευση πως τάχα είμαστε ευσεβείς, πως τηρούμε τις παραδόσεις.

Πριν λίγο στο φούρνο συνάντησα μια κυρία που πήρε μια τυρόπιτα. Κοιτάει, βλέπει το ράσο και μου λεει: "έλα πάτερ! Δύο μέρες μείνανε! Μετά; Αυστηρή νηστεία! Έτσι πρέπει να κάνουμε οι χριστιανοί"!

Τίγκα ο φούρνος από κόσμο κι η κυρία με το κλασικό ανασηκωμένο βλέμμα στη "νηστευτική" της ομολογία αναζητούσε τα μπράβο των παρευρισκομένων.

Έπειτα με τη νηστεία -και τα τόσα υποκατάστατα των τροφών- μπαίνουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων: "έχει λάδι; Ξέρετε νηστεύω! Είναι αρτύσιμο; Α πα πα! Είναι Σαρακοστή, δε τρώμε"! 

Βρε ευλογημένε, ευλογημένη, κάνε αυτό που λέει η Εκκλησία κι άσε τη διαφήμιση κατά μέρος... Δε νηστεύεις για τους άλλους, ούτε καν για τον Χριστό! Για τις αμαρτίες σου νηστεύεις!


Μια φορά, Μεγάλη Βδομάδα -αν θυμάμαι καλά- μου λέει ένας "πάτερ, πολύ Τον λυπάμαι τον Χριστό γι' αυτά που πέρασε στον Σταυρό! Ε, τι να κάνω...; Του συμπαραστέκομαι με τη νηστεία"! 

Όχι άνθρωπε. Μη λυπάσαι τον Χριστό. Τον εαυτό σου να λυπάσαι κι ο καθένας τον εαυτό του αντίστοιχα.


Δε νηστεύουμε για να "συμπαρασταθούμε" στον Χριστό. Ο ίδιος άλλωστε -λέει- ότι αν ήθελε, θα κατέβαζε τις Ταξιαρχίες των Αγγέλων για να Tου σταθούνε.

Νηστεύουμε για τα δικά μας λάθη.

O Χριστός δεν έχει ανάγκη κανενός την συμπαράσταση. Εμείς έχουμε ανάγκη την συμπαράσταση του Χριστού. Αυτός να μας στηρίζει την Σαρακοστή που έρχεται και κάθε στιγμή της ζωής μας.

Αυτός είν' ο Νικητής. Η νίκη ανήκει σ' Αυτόν, στο Αρνίον, το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου!

Καλή Σαρακοστή!

9/3/19

Το Μεγάλο Απόδειπνο την Καθαρά ΔευτέραΤην Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ. στη Χριστιανική Εστία Πατρών και στο παρεκκλήσιο 
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Μιαούλη 57) 

θα τελεσθεί η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου 

υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών 
κ.κ. Χρυσοστόμου.

Γρατσουνιές


Ζούμε σε μια απαίσια εποχή.

Φοβόμαστε μήπως γρατσουνίσουμε το iphone
αλλά δεν φοβόμαστε να πληγώσουμε 
τις ψυχές των ανθρώπων!

Α' Κατανυκτικός Εσπερινός

Αποτέλεσμα εικόνας για ναός Αγ. Ανδρέας Πατρών


Ο πρώτος κατανυκτικός εσπερινός θα τελεστεί 
την Κυριακή 10/3 στις 18.00 
στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου Πατρών χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών
κ.κ. Χρυσοστόμου.

Γκανάς Παναγιώτης: Επικίνδυνη σχέση αυτή μεταξύ οθόνης και παιδιού


Η ώρα που τα παιδιά ηλικίας έως δύο ετών, περνούν μπροστά από μία οθόνη, διπλασιάστηκε ανάμεσα στο 1997 και το 2014

Το γεγονός ότι στη σημερινή εποχή, ζούμε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας ανάμεσα σε οθόνες, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστα τα παιδιά, σύμφωνα και με τα στοιχεία νέας έρευνας.

Η ώρα που τα παιδιά ηλικίας έως δύο ετών, περνούν μπροστά από μία οθόνη, διπλασιάστηκε ανάμεσα στο 1997 και το 2014. Το ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι το Μέσο στο οποίο παραμένουν προσηλωμένα τα παιδιά, το οποίο δεν είναι τα τάμπλετ ή τα κινητά των γονιών αλλά η … παραδοσιακή τηλεόραση. Η συγκεκριμένη καταγραφή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αποδεικνύει εμμέσως ότι η αύξηση στην έκθεση των παιδιών στις οθόνες, δεν οφείλεται στην τεχνολογική ανάπτυξη και στα δεκάδες νέα προϊόντα αλλά στον τρόπο ζωής των γονιών.

Το 1997, ο ημερήσιος χρόνος έκθεσης σε οθόνες για τα παιδιά έφτανε την μιάμιση ώρα ενώ το 2014, αυτός ο χρόνος έφτασε κοντά στις τρεις ώρες. Την ίδια στιγμή, το 86% αυτού του διαστήματος αφορά έκθεση στην τηλεόραση.

Η… κακή συνήθεια της τηλεόρασης για τα παιδιά, φαίνεται να οφείλεται στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της οικογένειας και στο κατά πόσο οι γονείς επιλέγουν να περάσουν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά αντί της «εγκατάλειψης» μπροστά στην οθόνη. Μεγάλο ρόλο φυσικά παίζουν και οι φρενήρεις ρυθμοί εργασίας στη σημερινή εποχή που δεν αφήνει μεγάλο περιθώριο στους γονείς ως προς την εύρεση χρόνου για ασχολίες με τα παιδιά.

Μπορεί στο παρελθόν οι έρευνες να μην είχαν τεκμηριώσει τις επιβλαβείς επιπτώσεις της τηλεόρασης στα παιδιά αλλά πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η πολύωρη έκθεση αυξάνει τις πιθανότητες για παιδική παχυσαρκία αλλά και μειώνει την απόδοση στις μετέπειτα σχολικές δραστηριότητες.

Πηγή: tovima.gr

9 Μαρτίου: μνήμη των Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Εορτή Αγίων Σαράντα Μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Σεβαστεία

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες είναι προστάτες της Ι. Μ. Ξηροποτάμου στο Άγιον Όρος, το Καθολικό της οποίας τιμάται στη Μνήμη τους.

Κατά τους Παρισινούς Κώδικες 1575 και 1476 τα ονόματα τους ήταν: 


Κυρίων, Κάνδιδος (ή Κλαύδιος), Δόμνας, Ευτύχιος (ή Ευτυχής), Σεβηριανός, Κύριλλος, Θεόδουλος, Βιβιανός, Αγγίας, Ησύχιος, Ευνοϊκός, Μελίτων, Ηλιάδης (ή Ηλίας), Αλέξανδρος, Σακεδών (ή Σακερδών), Ουάλης, Πρίσκος, Χουδίων, Ηράκλειος, Εκδίκιος, (ή Ευδίκιος), Ιωάννης, Φιλοκτήμων, Φλάβιος, Ξάνθιος, (ή Ξανθιάς), Ουαλέριος, Νικόλαος, Αθανάσιος, Θεόφιλος, Λυσίμαχος, Γάϊος, Κλαύδιος, Σμάραγδος, Σισίνιος, Λεόντιος, Αέτιος, Ακάκιος, Δομετιανός (ή Δομέτιος), δυο Γοργόνιοι, Ιουλιανός, (ή Ελιανός ή Ηλιανός), και Αγλάϊος ο καπικλάριος. 


Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. 

Θείω Πνεύματι, συγκροτηθέντες, δῆμος ὤφθητε, τροπαιοφόρος, Ἀθλοφόροι Χριστοῦ Τεσσαράκοντα, διὰ πυρὸς γὰρ καὶ ὕδατος ἔνδοξοι, δοκιμασθέντες λαμπρῶς ἐδοξάσθητε. Ἀλλ’ αἰτήσασθε, Τριάδα τὴν ὑπερούσιον, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

2/3/19

Η δεύτερη Παρουσία Του θα είναι ασύγκριτα πιο λαμπρή

Η δεύτερη Παρουσία Του θα είναι ασύγκριτα πιο λαμπρή

Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, σας διδάσκουμε και σας πληροφορούμε ότι ο Χριστός θα παρουσιαστεί στους ανθρώπους δυο φορές και όχι μόνο μια. Και ότι η δεύτερη Παρουσία Του θα είναι ασύγκριτα πιο λαμπρή και πιο ένδοξη από την πρώτη. Διότι στην πρώτη φανερώθηκε σε όλη την έκταση της η υπομονή του Χριστού, ενώ στη δεύτερη θα φανερωθεί όλη η δύναμη και η δόξα της Βασιλείας Του.

Κατά την πρώτη Του Παρουσία ο Χριστός σπαργανώθηκε στη φάτνη. Στη δεύτερη όμως, θα είναι ντυμένος με εκτυφλωτικό και εξαιρετικής λαμπρότητας φως. Στην πρώτη «υπέμεινε Σταυρό, περιφρονώντας τη ντροπή και την αισχύνη» (Εβρ. ιβ´ 2). Στη δεύτερη έρχεται δοξασμένος και περιστοιχισμένος από στρατιές Αγγέλων. Λοιπόν, να μη μένουμε στην πρώτη Παρουσία μόνο, αλλά να περιμένουμε και τη δεύτερη.

Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων
Κατήχηση Φωτιζομένων ΙΕ´

Πηγή: proseuxi.gr

1/3/19

Γαλλία: Τέλος στο «μητέρα» και «πατέρας» - Τα παιδιά θα έχουν «γονέα 1» και «γονέα 2»


Μια αλλαγή που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων σχεδιάζει να νομοθετήσει η κυβέρνηση Μακρόν στη Γαλλία. Αντί για «όνομα μητρός» και «όνομα πατρός» στα επίσημα σχολικά έγγραφα, θα αναγράφεται πλέον «γονέας 1» και «γονέας 2».

Οι υποστηρικτές της αλλαγής αυτής δηλώνουν ότι έτσι θα περιοριστούν οι διακρίσεις εις βάρος ομοφυλόφιλων γονέων. Οι πολέμιοι της κίνησης κατηγορούν την κυβέρνηση Μακρόν πως αποδυναμώνει την γονεϊκότητα με πολύ άσχημο τρόπο, την ώρα που πιθανώς οδηγεί σε νέες διακρίσεις σχετικά με το ποιος είναι ο «γονέας 1» και ποιος ο «2».

Η υπουργός Βαλερί Πετί που εισήγαγε την τροπολογία ανέφερε ότι «είναι αναχρονιστική η διάκριση της οικογένειας» με βάση το φύλο των γονέων τους.Το σχετικό διάταγμα αναφέρει ότι «Για την αποφυγή διακρίσεων, οι σχολικές εγγραφές, οι σχολικοί κατάλογοι, οι γονικές εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο που αφορά στα παιδιά, θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τις λέξεις Γονέας 1 και Γονέας 2».

Αντίθετα, ο συντηρητικός βουλευτής Ξαβιέ Μπρετόν δήλωσε: «Όταν ακούω να λένε ότι αυτό είναι ένα αναχρονιστικό μοντέλο οικογένειας, τους θυμίζω πως σήμερα στην κοινωνία μας, με όλες τις αλλαγές στους γάμους που έχουμε ενσωματώσει, γύρω στο 95% των ζευγαριών είναι άντρας με γυναίκα».

Αντιρρήσεις εξέφρασε όμως και η μεγαλύτερη ένωση για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων γονέων της Γαλλίας: «Θα δημιουργήσει γονεϊκή "ιεραρχία". Ποιος θα είναι ο "γονέας 1" και ποιος ο "2";», δήλωσε ο πρόεδρος Αλεξάντρ Ουρβίτς που ζήτησε πιο συγκεκριμένες τροποποιήσεις, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να υπάρχει «πατέρας, μητέρα ή νομικός εκπρόσωπος».

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

26/2/19

Γιορτή Χαράς 2019 στην Χριστιανική Εστία Πατρών (για αγόρια & κορίτσια δημοτικού)

Ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτης Κανάγκας Θεοδόσιος (Romfea.gr)

entronisi kanagas proti 1

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος ο Β΄ λειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέου Κανάγκας με συλλειτουργούντες τους αγίους Αρχιερείς Αμαθούντος Νικόλαο (της Εκκλησίας της Κύπρου), Κατάγκας Μελέτιο, Κινσάσας Νικηφόρο, Βαβυλώνος Θεόδωρο και τον νέο Μητροπολίτη Κανάγκας Θεοδόσιο.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου Κανάγκας κ. Θεοδοσίου κατά την τάξη του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου.

Τον νέο Μητροπολίτη προσήγαγαν στον Μακαριώτατο οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κατάγκας κ. Μελέτιος και Κινσάσας κ. Νικηφόρος.

Ο Μακαριώτατος εκφράστηκε με θερμά λόγια για τον ενθρονιζόμενο Μητροπολίτη Κανάγκας δίδοντάς του συμβουλές, προτροπές και οδηγίες για τη διαποίμανση του λαού του Θεού. Τόνισε ακόμη την τιμή και την ευλογία που του επεφύλαξε ο Θεός να εκλεγεί και να χειροτονηθεί πρώτος Επίσκοπος Κανάγκας του Κογκό.

Του συνέστησε να ακολουθήσει τα βήματα των μεγάλων Ιεραποστόλων που διακόνησαν τους πιστούς της Αφρικής.

Εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ιεραποστολική Αδελφότητα Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» για την αποστολή μελών της Αδελφότητος και των συνεργαζομένων με αυτή γυναικείων Αδελφοτήτων στο έργο της Ιεραποστολής.

Ευχαρίστησε τους ιεραποστολικούς Συλλόγους «Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής», «ο Πρωτόκλητος», «Απόστολος Βαρνάβας» κ.ά.

25/2/19

1η Ημερίδα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού - Εκπαιδευτήρια Ελληνικής Παιδείας

Eνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Κανάγκας κ. Θεοδοσίου - π. Χ.Μ.


Ἕνα γεγονός πρωτόγνωρο ἔλαβε χώρα στή Κανάνγκα τοῦ Κονγκό μέ τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Κανάγκας κ. Θ ε ο δ ο σ ί ο υ τήν Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 ἀπό τήν ΑΘΜ τόν Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρο Β. Μέ ἐκκλησιαστική τάξη καί λαμπρότητα κατά τό ἀλεξανδρινό τυπικό, μετά τήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία ἔγινε ἡ ἀκολουθία τῆς ἐνθρονήσεως τοποθετώντας τόν λύχνον ἐπί τήν λυχνίαν. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ μέ κραύγές, φωνές καί ἐνθουσιασμό πολλές φορές ἐπανάλαβε τό ΑΞΙΟΣ ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔβαλε τήν ἀρχιερατική μήτρα στό κεφάλι τοῦ νέου ἐπισκόπου καί τοῦ ἔδωσε τήν ποιμαντική ράβδο ἀνεβάζοντάς τόν στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο!

Ταπεινά εὐχόμαστε στόν νέο Ἐπίσκοπο Κανάγκας κ. Θεοδόσιο νά τοῦ χαρίζει ὁ ἅγιος Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὑγεία καί δυνάμεις πολλές γιά νά συυνεχίσει τό ἱεραποστολικό ἔργο ὡς Μητροπολίτης σέ μιά ἐπαρχία πού ἅγιοι ἱεραπόστολοι ἐργάστηκαν γιά τήν δόξα του Θεοῦ. ΑΞΙΟΣ!

Τό δεύτερο γεγονός εἶναι ὅτι ὁ Πατριάρχης στό τέλος τῆς ἐνθρονίσεως ἀνακοίνωσε ὅτι διορίζει Πατριαρχικό ἐπίτροπό του στή νεοσύστατη Ἐπισκοπή Γκόμας τόν Ἀρχιμ. π. Χαρίτωνα Μουσουγκάϊ, ἱκανό κληρικό μέ σπουδές στήν Ἑλλάδα καί βασικό στέλεχος τῆς ἱεραποστολῆς τῆς Κανάνγκας. Στόν ἀγαπητό ἀδελφό π. Χαρίτωνα εὐχόμαστε καλή δύναμη, ὑπομονή, ἔμπνευση καί χάρη στό τεράστιο ἔργο πού ἐπομίζεται στήν ὀργάνωση καί ἐπέκταση μιᾶς δύσκολης περιοχῆς πού ἔχει ἐλάχιστες ὑποδομές καί πολλές δυσκολίες.

π. Χ.Μ.

Πηγή: Αναστάσιος

24/2/19

Κυριακή του Ασώτου


Image result for όπου υπάρχουν στοργικοί γονείς οι άσωτοι

Άρχισαν τα όργανα: Το BBC μιλά για την καταπιεσμένη «μακεδονική» μειονότητα της Ελλάδος

alexander_ar

Ένα ρεπορτάζ που τουλάχιστον προκαλεί ερωτήματα, αν όχι οργή, για τη «μακεδονική μειονότητα» της Ελλάδος δημοσιεύει το BBC στην ηλεκτρονική του έκδοση. Το ειδησεογραφικό δίκτυο υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη «μειονότητα», μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν αναγνωριζόταν, καταπιεζόταν, εξοριζόταν από το ελληνικό κράτος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με την επικύρωση συμφωνίας για την «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονία», η Ελλάδα αναγνώρισε σιωπηρά την ύπαρξη «μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας». Κι όμως, αρνήθηκε την ύπαρξη της «μακεδονικής μειονότητας» για δεκαετίες.

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, το BBC συνομίλησε με τον κ. Φωκά, που «η μητρική του γλώσσα είναι “μακεδονική”, μια σλαβική γλώσσα που σχετίζεται με τη βουλγαρική και μιλάει εδώ και αιώνες σε αυτό το τμήμα των Βαλκανίων. Στο σύγχρονο σπίτι του γιου του σε ένα χωριό στη βόρεια Ελλάδα, με οδηγεί στην οδυνηρή ιστορία της μη αναγνωρισμένης σλαβικής μειονότητας της Ελλάδας».

Ο κ. Φωκάς αυτοπροεδιορίζεται ως «Μακεδόνας» και Έλληνας. Όπως υποστηρίζει, για σχεδόν έναν αιώνα, οι «Μακεδόνες» στην Ελλάδα υπήρξαν στο στόχαστρο υποψίας και υπέστησαν διώξεις «ακόμη και επειδή η παρουσία τους δεν γινόταν αποδεκτή σχεδόν από κανέναν».

«Οι περισσότεροι είναι απρόθυμοι να μιλήσουν με τους ξένους για την ταυτότητά τους. Για τους εαυτούς τους και τους άλλους, είναι γνωστοί απλά ως «ντόπιοι», που μιλούν μια γλώσσα που ονομάζεται «τοπική» (dopya). Απουσιάζουν εντελώς από τα εγχειρίδια της σχολικής ιστορίας, δεν έχουν εμφανιστεί στις απογραφές από το 1951 (όταν καταγράφηκαν απλώς ως ομιλούντες την «σλαβική γλώσσα») και η ύπαρξή τους δεν αναφέρεται καθόλου δημοσίως. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους», αναφέρει το ρεπορτάζ.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

π. λίβυος: Μια αγκαλιά


Related image

Ήταν χάλια. Χλωμός, άυπνος μέρες ολόκληρες. Μάτια σε συνεχή δειλινό. Χέρια μαραμένα αδύναμα. Το απόγευμα θα την συναντούσε μετά από τόσο καιρό κι ας ήταν τόσο κουρασμένος.

Έκατσε δίπλα του και άρχισε να του μιλάει, για το πόσο κακό κάνει στον εαυτό του, για το πόσο αυτοκαταστροφικός ήταν και ότι σύντομα θα κατέληγε στον θάνατο. Του είπε εδάφια από το ευαγγέλιο, από πατερικά κείμενα. Ιστορίες από το γεροντικό και το ψαλτήρι. Του έλεγε ασταμάτητα νουθεσίες, προτροπές και όλα αυτά «για το καλό του» για την «σωτηρία» του.

Εκείνος δε μπόρεσε να ακούσει τίποτα από όλα αυτά. Γύρισε και την κοίταξε μες στα μάτια, με ένα βλέμμα ραγισμένο και τόσο βαθιά σιωπηλό. 

- Σε παρακαλώ... μπορείς να σωπάσεις για λίγο και να με πάρεις μια αγκαλιά; 

Ο πονεμένος δεν θέλει αναλύσεις αλλά αγάπη.

π. λίβυος

Ὁ Ἄσωτος υἱός καί ὁ εὐσπλαχνικός Πατέρας


... Ἡ μετάνοια λοιπὸν δὲν εἶναι τὸ συν­αίσθημα τῶν ἀποτυχημένων, δὲν εἶναι ἀπόγνωση, οὔτε κατάθλιψη ἢ ἄρνηση τῆς χαρᾶς τῆς ζωῆς, ἀλλὰ τὸ ἀκριβῶς ἀν­τίθετο: νηφάλια ἀξιολόγηση τῆς ἁμαρ­­τίας, ταπεινὴ παραδοχὴ τῆς ἐνοχῆς μας, ἐπιμονὴ στὴν ἐλπίδα, ἐπιστροφὴ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ· εἶναι τὸ μεγάλο «ναὶ» στὴ θεία ἀγάπη...

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου. Ἡ ἔσχατη κατά­πτωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἄπειρη ἀ­γάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ μετάνοια: ἡ ἀνεκ­τίμητη δυνατότητα ποὺ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς ἔχει δώσει στὸν ἁμαρτωλό, νὰ ἐπιστρέψει στὸ πατρικὸ σπίτι, νὰ ἐγερθεῖ ἀπὸ τὴν πτώση του, νὰ ξαναζήσει, νὰ βρεῖ τὸν ἑαυτό του. Ὁ πανάγαθος Πατέρας ὄρθιος στὸ κατώφλι τῆς πατρικῆς οἰκίας περιμένει τὸν καθένα μας νὰ ἐνεργοποιήσει αὐτὴ τὴ δυνατότητα, νὰ ἐπιστρέψει στὴν πιὸ στοργικὴ ἀγκαλιὰ τοῦ κόσμου.

περ. Ο ΣΩΤΗΡ

π. Χριστόδουλος Μπίθας: Του ασώτου μα όχι του φιλεύσπλαχνου πατέρα...

Image result for αναρχικός εξάρχεια

... Είχε σταματήσει (ο Λευτέρης) να συνοδεύει την μητέρα του στην Εκκλησία, ένοιωθε να πλήττει. Δεν μπορούσε να εννοήσει τί αξία είχαν όλα αυτά που άκουγε, παρ’ ότι τον είχαν στείλει κάποια χρόνια στο κατηχητικό...

Έκανε επανάσταση για να σταματήσει, έβαλε προπόνηση για το μπάσκετ την Κυριακή, δεν καταλάβαινε τί αξία έχει στη ζωή ενός νέου ανθρώπου να του προβάλλουν έναν τρόπο ζωής που ο ίδιος δεν τον έβλεπε ως παράδειγμα πουθενά. Ως έφηβος αποζητούσε κάτι που να μπορεί να το ζει στ’ αληθινά, ήθελε κάποιον να τον καταλαβαίνει αντί να τον κρίνει, να τον σκεπάζει αντί να του κουνάει το δάχτυλο, να του δίνει αγάπη αντί για ψεύτικα λόγια αφοσίωσης...

Ήθελε να βλέπει ισότητα αντί για καταπίεση,να πιστεύει σε μια ιδέα πρωτοποριακή κι όχι συντηρητική, που να αναπαύει αντί να καταπιέζει, να ελευθερώνει αντί να περιορίζει. Δίχως να το καταλαβαίνει, συγκρουόταν με τα πρότυπα των γονιών του.

Όποτε βρισκόταν σε μια συναυλία ροκ συγκροτήματος, εκστασιαζόταν, έβγαινε από τον εαυτό του, μεθούσε από χαρά. "Αυτή είναι πραγματική Λειτουργία", έλεγε με ενθουσιασμό στους φίλους του. "Κοίτα, όλοι ένα σώμα, μια ψυχή, τραγουδάμε όλοι μαζί λόγια αγάπης, ξεδίνουμε, δεν υποκρινόμαστε, διψάμε για αλήθεια. Αυτή είναι πραγματική "μέθεξη" όχι η μουντάδα της Εκκλησίας".

Σιγά-σιγά ό,τι αφορούσε τον Θεό, την πολιτική, τον γάμο, την οικογένεια, γινόταν κόκκινο πανί για τον Λευτέρη.

Όλη η πίεση που ένοιωθε μετατρεπόταν σε αποστροφή κι είχε μια μεγάλη ένταση που δεν ήξερε τι να την κάνει. Το μπάσκετ δεν μπορούσε πια να τον ηρεμήσει, άρχισε να χάνει το ενδιαφέρον του, με δυσκολία τα κατάφερνε να διαβάζει για το φροντιστήριο και το σχολείο.

23/2/19

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ Κ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄ ΚΑΙ Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΝΑΓΚΑΣ κ.κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – π. Χ.Μ.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ!
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΉΣ ΑΘΜ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ Κ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄
ΚΑΙ Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΝΑΓΚΑΣ
κ.κ. Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Ο Υ

«ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΡΓΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ».

Ὅσοι ἐπισκέπτονταν τήν ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή μας στή Κανάνγκα, ἑβδομάδες πρίν την 22α Φεβρουαρίου καταλάβαιναν ὅτι κάτι σπουδαῖο πρόκειται να λάβει χώρα στην Ἱεραποστολή.


Ὅλοι ἐργάζονταν πυρετωδῶς. Ἄσπριζαν, καθάριζαν, ἔπλεναν, τακτοποιοῦσαν τον κῆπο, τά προαύλια τῶν Σχολείων «LUMIERE DESNATIONS». Στις αἴθουσες τῶν Σχολείων ἄκουγες πολλές φορές νά ἐπαναλαμβάνουν ψάλλοντας ἕως ὅτου μάθουν καλά στα ἑλληνικά οἱ μαθητές και οἱ μαθήτριες: «Θεοδώρου, τοῦ Μακαριωτάτου θειοτάτου….» ἤ «Σέ γνωρίζω ἀπό τήν κόψη…». Το νέο διαδιδόταν παντοῦ. Ἔρχεται στην Κανάνγκα, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄.

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’,μέ τόν συνοδό του Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Βαβυλῶνος κ. Θεόδωρο συνέχισαν τήν περιοδεία τους πρός τήν Κανάνγκα. Μαζί τους ἀπό τήν Κνισάσα πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό ἐπιβιβάστηκαν στό ἀεροπλάνο οἱ Σεβασμιώτατοι, Κατάγκας κ. Μελέτιος, Κινσάσας κ. Νικηφόρος, Κανάγκας κ. Θεοδόσιος, καθώς καί οἱ ἐκ Κύπρου Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος, κ. Πέτρος (γραμματέας τῆς Ἱ. Μ. Λεμεσοῦ), οἱ ἐκ Πατρῶν Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Σταματόπουλος, Αἰδεσ/τατος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος καί ἀρκετοί κληρικοί καί λαΐκοί ἀπό Κινσάσα.

Στό ἀεροδρόμιο ἔσπευσαν νά ὑποδεχθοῦν τόν ὑψηλό ἐπισκέπτη μας, οἱ Ἱερεῖς τῆς περιφερείας μας, φοιτητές, μαθητές, ὁ Κυβερνήτης μετά τῆς συζύγου του, ἡ Ὑπουργός Παιδείας, ὁ Δήμαρχος Κανάγκας, στρατιωτικοί, πολιτικοί, πιστοί καί ἄλλοι παράγοντες.

Ἀπό πολύ νωρίς ὅλοι οἱ μαθητές και οἱ μαθήτριες τῶν Σχολείων«LUMIERE DES NATIONS» ἀλλά καί πιστοί εἶχαν παραταχθεῖ ἔξω ἀπό την ἱεραποστολή ἑκατέρωθεν τοῦ δρόμου και ἀνέμεναν «μετά βαΐων καί κλάδων». Οἱ σημαιοῦλες τοῦ Πατριαρχείου μέ τό ἔμβλημα τοῦ λιονταριοῦ δέσποζαν παντοῦ. Ἐπάνω στό καμπαναριό περίμεναν οἱ κωδονοκροῦστες γιά νά δώσουν τό σύνθημα μέ τίς κωδωνοκρουσίες. Σε λίγο ἀπό μακρυά φάνηκαν τά αὐτοκίνητα με τον Πατριάρχη και την συνοδεία Του. Οἱ καμπάνες ἄρχισαν να διαλαλοῦν τήν ἄφιξη τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας. Ἀκολούθησε ἐπίσημη ὑποδοχή στήν Ἱεραποστολή. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ μέ τά ἔθιμά του καλωσόριζε τον Πατριάρχη. Μιά ἀνθοδέσμη καί λίγα λόγια ἀπό μαθήτριες στήν εἴσοδο τῆς Ἱεραποστολῆς ἦταν ἐκ μέρους ὅλων τό καλωσόρισμα καί τό εὐχαριστῶ γιά τήν τιμητική ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου. 

Ἄλλωστε ἔχουν περάσει 7 χρόνια (22.10.2012) ἀπό την ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου ὅταν γεγονός ἱστορικό καί τότε σημάδεψε τήν πόλη καί τήν ἱεραποστολή μέ τά ἐγκαίνια ἀπό τόν Πατριάρχη τοῦ περικαλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Τότε ἐκπληρώθηκε τό «τάμα» τοῦ ἀειμνήστου «Γέροντος», π. Χαρίτωνος. Ἕνα τάμα πού ὁλοκλήρωσαν ὁ ἀείμνηστος πλέον Πενταπόλεως Ἰγνάτιος μαζί μέ τόν Σύλλογο Ἱεραποστολῆς Πατρῶν «Ὁ Πρωτόκλητος».

Δικαιολογημένες λοιπόν οἱ ἐκδηλώσεις χαρᾶς μέ τήν ἄφιξη τοῦ Πατριάρχου.

Παρατετεγμένοι οἱ Ἱερεῖς δεξιά καί ἀριστερά ἔξω ἀπό τήν νέα ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί στήν εἴσοδο ὁ π. Καλλίνικος Kacanda μέ τό ἱερο Εὐαγγέλιο.
Ὅσοι χωροῦσαν μπῆκαν μέσα στόν Ναό καί ἄρχισε ἡ Δοξολογία μέ τίς σχετικές δεήσεις. Στό τέλος ὁ τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάνγκας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσα, προσφώνησε τόν ὑψηλό ἐπισκέπτη.
Μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ.Νικηφόρος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καλωσορίζουμε τόν πνευματικό πατέρα ὅλης τῆς Ἀφρικῆς».

Κατά την αντιφώνησή Του ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή και εξέφρασε τον θαυμασμό για την ἐπέκταση της Ἱεραποστολής στην περιοχή του δυτικοῦ Κασάϊ. Ἀναφέρθηκε στούς ἀειμνήστους Ἱεραποστόλους Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, Χαρίτωνα Πνευματικάκι καί Σεβασμιώτατο πρ. Κεντρώας Ἀφρικῆς καί ὕστερα Πενταπόλεως Ἰγνάτιο, οἱ ὁποίοι ἄρχισαν τήν ἱεραποστολική προσπάθεια από τό ἔτος 1972, ἀλλά καί στή μεγάλη συμβολή τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» καί τῶν ἄλλων Ἀδελφοτήτων μέ τά γυναικεία στελέχη πού ἐπί σειρά ετών διακονοῦν μέ θυσίες τόν λαό τοῦ Θεοῦ στήν Κανάνγκα.

Στή συνέχεια παρουσίασε τόν νέο Μητροπολίτη Κανάγκας κ.κ. Θ ε ο δ ό σ ι ο, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἀποδεκτός μέσα σέ χειροκροτήματα, ἐπεφυμίες, εὐχές καί προσευχές. Κάλεσε ὅλους τήν Κυριακή 24/2 νά εἶναι ὅλοι παρόντες στήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου.

Ἀρχιμ. Χ. Μ.