7/12/13

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ’ ( Ι’ ΛΟΥΚΑ) , Ήχος Βαρύς, Εωθινό Β΄


Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει και τροπάρια της ακολουθίας των προεορτίων της συλλήψεως της Αγίας Άννης καθώς τροπάρια της ακολουθίας του Οσίου Παταπίου.

Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ Η' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα, Σωσθένους, Ἀπολλώ, Κηφᾶ, Τυχικοῦ, Ἐπαφροδίτου, Καίσαρος, καὶ Ὀνησιφόρου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σωφρονίου, Ἐπισκόπου Κύπρου.
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείας, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος Βαρύς)
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας· ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁΘεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Μετάφραση: 
Κατήργησες με τον Σταυρό σου το θάνατο. Άνοιξες στον Ληστή τον Παράδεισο. Μετέβαλες τον θρήνο των Μυροφόρων, και στους Αποστόλους έδωσες εντολή να κηρύττουν, διότι αναστήθηκες Χριστέ ο Θεός, παρέχοντας στον κόσμο το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο  Θεοτοκίον  (ήχος Βαρύς)
Ὡς τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως θησαύρισμα, τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας Πανύμνητε, ἐκ λάκκου καὶ βυθοῦ πταισμάτων ἀνάγαγε∙ σὺ γὰρ τοὺς ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τεκοῦσα τὴν σωτηρίαν, ἡ πρὸ τόκου Παρθένος, καὶ ἐν τόκῳ Παρθένος, καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα Παρθένος.

Μετάφραση:
Ως θησαυρός της δικής μας αναστάσεως, βγάλε Πανύμνητε πάνω από το λάκκο και το βυθό των αμαρτημάτων αυτούς που έχουν εμπιστοσύνη σε σένα. Γιατί εσύ τους υπεύθυνους για την αμαρτία έσωσες, αφού γέννησες τη σωτηρία, εσύ που πριν απο τον τοκετό ήσουν παρθένος, και κατά τον τοκετό παρθένος, και μετά τον τοκετό πάλι παρέμεινες παρθένος. Εξαποστειλάριο Εωθινόν Β' (ήχος Β΄)
Τὸν λίθον θεωρήσασαι, ἀποκεκυλισμένον, αἱ Μυροφόροι ἔχαιρον· εἶδον γὰρ Νεανίσκον, καθήμενον ἐν τῷ τάφῳ, καὶ αὐτὸς ταύταις ἔφη· Ἰδοὺ Χριστὸς ἐγήγερται, εἴπατε σὺν τῷ Πέτρῳ, τοῖς Μαθηταῖς· Ἐν τῷ ὄρει φθάσατε Γαλιλαίας, ἐκεῖ ὑμῖν ὀφθήσεται, ὡς προεῖπε τοῖς φίλοις.

Μετάφραση:
 Όταν οι Μυροφόρες παρατήρησαν ότι η πέτρα από την είσοδο του τάφου είχε μετατοπιστεί από τη θέση της, χαίρονταν. Γιατί είδαν έναν Νεαρό να κάθεται στον τάφο και αυτός είπε σ΄αυτές: Να, ο Χριστός έχει σηκωθεί. Να πείτε στους μαθητές και στον Πέτρο μαζί: ελάτε πρώτοι στο όρος της Γαλιλαίας, εκεί θα εμφανισθεί σε σας τους φίλους του, όπως είπε από πριν. 


Εξαποστειλάριο Θεοτοκίον (ήχος Β΄)
Ἄγγελος μὲν ἐκόμισε, τῇ Παρθένῳ τό, Χαῖρε, πρὸ σῆς Χριστὲ συλλήψεως, Ἄγγελος δὲ τὸν λίθον, ἐκύλισέ σου τοῦ τάφου· ἀντὶ λύπης ὁ μὲν γάρ, χαρᾶς ἀφράστου σύμβολα, ὁ δὲ ἀντὶ θανάτου, σὲ χορηγόν, τῆς ζωῆς κηρύττων καὶ μεγαλύνων, καὶ λέγων τὴν Ἀνάστασιν, Γυναιξὶ καὶ τοῖς Μύσταις.

Μετάφραση:
Άγγελος μεν έφερε στην Παρθένο το χαίρε, πριν από τη δική σου σύλληψη Χριστέ. Και Άγγελος τον λίθο κύλισε από τον τάφο σου. Ο μεν πρώτος λοιπόν έφερε τα σύμβολα της ανέκφραστης χαράς αντί της λύπης, ο δε δεύτερος διακήρυσσε εσένα ως χορηγό της ζωής αντί του θανάτου 
και εδόξαζε, και έλεγε για την Ανάσταση στις Μυροφόρες Γυναίκες και στους Μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: