22/12/13

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ , Ήχος Α΄, Εωθινό Δ΄

 

Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει τροπάρια  προεόρτια των Χριστουγέννων καθώς και τροπάρια της ακολουθίας των αγίων θεοφόρων Πατέρων.

Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ ΚΒ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας, τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Χρυσογόνου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Θεοδότης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Ζωΐλου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Τὰ θυρανοίξια τῆς τοῦ Θεοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Τὸ φωτοδρόμιον τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, Μνήμην ἄγειν ἐτάχθημεν παρὰ τῶν Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατὰ γενεαλογίαν, καθὼς ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθμήσατο, ὁμοίως καὶ τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Προφητίδων.
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος Α΄)
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν, διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις των οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα. Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Μετάφραση:
Αν και σφραγίστηκε ο λίθος από τους Ιουδαίους, και στρατιώτες φρουρούσαν το αμόλυντο σώμα σου, αναστήθηκες μετά από τρεις ημέρες, Σωτήρα, δωρίζοντας στον κόσμο τη ζωή. Γι αυτό οι Δυνάμεις των ουρανών φώναζαν δυνατά σε σένα Ζωοδότα· Δόξα στην ανάστασή σου Χριστέ, δόξα στη Βασιλεία σου, δόξα στο προαιώνιο σχέδιο για τη σωτηρία μας μόνε Φιλάνθρωπε.

Απολυτίκιο των αγίων θεοφόρων Πατέρων (ήχος Β΄)
Μεγάλα τὰ τῆς Πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, οἱ Ἅγιοι τρεῖς Παῖδες ἠγάλλοντο· καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ, λεόντων ποιμήν, ὡς προβάτων ἐδείκνυτο. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Μετάφραση:
Είναι μεγάλα τα κατορθώματα της πίστης! Μέσα στο καμίνι της φωτιάς , οι Τρεις άγιοι Νέοι αισθάνονταν μεγάλη χαρά, σαν να βρίσκονταν σε (δροσερό) νερό που αναπαύει. Και ο προφήτης Δανιήλ αποδεικνυόταν μέσα στα λιοντάρια σαν ποιμένας προβάτων. Με τις δεήσεις τους Χριστέ και Θεέ μας σώσε τις ψυχές μας.


Απολυτίκιο προεόρτιο (ήχος Δ΄)
Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ, Εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου· Παράδεισος καὶ γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ θεῖον φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα, Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Μετάφραση:
Ετοιμάζου Βηθλεέμ, ανοίχτηκε σε όλους η Εδέμ. Στολίσου Εφραθά, γιατί το πραγματικό δέντρο της ζωής (ο Χριστός) γεννήθηκε στο σπήλαιο από την Παρθένα. Διότι η κοιλιά της αναδείχθηκε πνευματικός Παράδεισος, όπου βρίσκεται αυτό το θείο φυτό. Αφού από αυτό θα φάμε, θα ζήσουμε και δεν θα πεθάνουμε όπως ο Αδάμ. Γεννιέται ο Χριστός, για να σηκώσει τον άνθρωπο που είναι η πεσμένη από πριν εικόνα του.

Αίνοι - στιχηρά αναστάσιμα (ήχος Α΄)
Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ, τὸ σωτήριον πάθος, καὶ δοξάζομέν σου τὴν ἀνάστασιν.

 Σταυρὸν ὑπομείνας, καὶ τὸν θάνατον καταργήσας, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωὴν Κύριε, ὡς μόνος παντοδύναμος.


Αίνοι - στιχηρό προεόρτιο (ήχος πλ Α΄)
Ἆρόν σου τὴν φωνὴν ἀληθῶς, Σιὼν Θεοῦ ἡ θεία Πόλις καὶ κήρυξον, Πατέρων τὴν θείαν μνήμην, σὺν Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακὼβ τιμῶσα τὸν ἀοίδιμον· ἰδοὺ σὺν Ἰούδᾳ τε, καὶ Λευῒ μεγαλύνομεν, Μωςῆν τὸν μέγαν, Ἀαρὼν τὸν θεσπέσιον, καὶ γεραίρομεν, σὺν Δαυΐδ Ἰησοῦν, Σαμουήλ. Πάντες τὴν προεόρτιον, Χριστοῦ θείαν αἴνεσιν, ὕμνοις ἐνθέοις κροτοῦντες, τῆς παρ' αὐτοῦ ἀγαθότητος, τυχεῖν ἐξαιτοῦμεν, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ , τὸ μέγα ἔλεος.

Μετάφραση:

Ύψωσε τη φωνή σου πόλη Σιών, η θεία πόλη του Θεού, και κήρυξε την θεία μνήμη των Πατέρων, τιμώντας μαζί με τον Αβραάμ και Ισαάκ τον φημισμένο Ιακώβ. Τώρα να μαζί με τον Ιούδα ας εγκωμιάσουμε και τον Λευϊ, τον μέγα Μωυσή, τον θαυμάσιο Ααρών και ας τιμήσουμε μαζί με τον Δαβίδ, τον Ιησού και τον Σαμουήλ. Όλοι επικροτούμε την προεόρτια δοξολογία του  Χριστού με θείους ύμνους και ζητούμε να βρεθούμε κάτω από την αγαθότητα Αυτού που παρέχει στον κόσμο το μέγα έλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: