2/12/13

Παύλος, ο απόστολος των εθνών - εκδ. ΕΝ ΠΛΩ


Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ἡ σπουδαιότερη προσωπικότητα ποὺ  ἔριξε ἄπλετο φῶς στὴ σχέση μας μὲ τὸν Χριστό, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ διδασκαλία του πρὸς τοὺς νέους εἶναι ὄχι μόνο σημαντικὴ ἀλλὰ καὶ ἀξίζει νὰ τὴ μελετήσει κανείς! Ὁ ἴδιος εἶχε προσωπικὴ ἐμπειρία μοναδική, διότι μὲ τὴν παρέμβαση τῆς θείας χάριτος ὁ Ἰησοῦς ἀποκαλύφθηκε θαυματουργικὰ στὴ ζωή του ὡς ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ζωῆς καὶ ἀπὸ διώκτης Του ὁ Παῦλος ἔγινε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν καὶ τῆς Ἀγάπης Του.
  
Ὁ ἴδιος παρουσιάζει μὲ ἰδιαίτερη ψυχολογικὴ καὶ θρησκευτικὴ εὐκρίνεια τὰ στοιχεῖα πληρότητας τῆς ἀνθρώπινης φύσης, τὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ἑαυτό του, τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο. Εἶναι ἰδιαίτερα αὐστηρὸς ὅσον ἀφορᾶ στὰ θεολογικὰ ζητήματα, ἀλλὰ εἶναι ταυτόχρονα ὁ ἔμπιστος φίλος, ὁ ἀφοσιωμένος ἐργάτης τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ποθεῖ νὰ μυήσει μὲ ἁπλότητα τοὺς πάντες, ἰδιαιτέρως δὲ τοὺς νέους, στὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἀγάπης. Αὐτὸ ποὺ διαμορφώνει τὴ Χριστιανικὴ προσωπικότητα, τὴν προσωπικὴ χριστιανικὴ ζωή, δὲν εἶναι πιὰ ὁ νόμος, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ ἔρχεται νὰ κατοικήσει μέσα μας, μυστικά, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.


Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διακονίας μου στὴν Κορέα, ἡ ἔγκριτη ἐφημερίδα PYONGHWA, μεγάλης κυκλοφορίας, μοῦ πρότεινε νὰ δημοσιεύσω μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ μία σειρὰ ἄρθρων προκειμένου νὰ γίνει γνωστὸς στὸ εὐρὺ κοινό της, αὐτὸς «ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος». Παρ’ ὅλον τὸν ἀρχικὸ δισταγμό μου, ἡ ἀγάπη μου καὶ ὁ θαυμασμός μου πρὸς τὴ μεγάλη αὐτὴ ἱερὴ προσωπικότητα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιθυμία μου νὰ γίνει εὐρύτερα γνωστὸς ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, με ὁδήγησαν νά δεχθῶ τὴν πρόσκληση, ὥστε νὰ προσεγγίσουμε, ὅσο τὸ δυνατὸν μὲ ἁπλὸ τρόπο, κάποιες πτυχὲς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Κορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου.

Ὁμολογῶ, αὐτὸ εἶναι μία ἐξομολόγηση, ὅτι δὲν θὰ ἀνελάμβανα αὐτὴν τὴν εὐθύνη, ἂν ἡ ζωή μου ὁλόκληρη, ἀπὸ τὰ παιδικά μου ἕως τὰ τωρινά μου χρόνια, δὲν εἶχε συνδεθεῖ τόσο πολὺ μὲ τὸν κορυφαῖο αὐτὸν Ἀπόστολον τῆς χριστιανικῆς πορείας πρὸς τὸν κόσμο τῶν Ἐθνῶν.

Ξεκινώντας μαζί του τὴν περιπετειώδη πορεία, γιὰ τὴ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ φθάνοντας στὸ μαρτυρικό του τέλος, συστήνω ἀνεπιφύλακτα στοὺς νέους νὰ τὸν πλησιάσουν μὲ τὴν ἴδια Ἀγάπη καὶ τὸν ἴδιο ἐνθουσιασμὸ ποὺ ἐκεῖνος κήρυξε «Χριστὸν» καὶ νὰ μελετήσουν τὸ ἔργο του.

 Mητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: