5/12/13

[50 χρόνια ΧΦΔ] Συνθήματα ακαδημαϊκών ετών 1961-2010

1961-1962 «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ» Φιλιπ. δ΄ 13
1962-1963 «Τῷ πνεύματι ζέοντες» Ρωμ. ιβ΄ 11
1963-1964 «Ἔσῃ μάρτυς Αὐτῷ πρός πάντας ἀνθρώπους» Πραξ. κα΄ 15
1964-1965 «Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου» Ματθ. στ΄ 10
1965-1966 «Ἀγώνισαι περί τῆς Ἀληθείας» Σοφ. Σειράχ δ΄ 28
1966-1967 «Μή συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ» Ρωμ. ιβ΄ 2
1967-1968 «Ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι» Α΄ Κορ. ιε΄ 58
1968-1969 «Γίνου γρηγορῶν» Ἀποκ. γ΄ 2
1969-1970 «Μείνατε ἐν ἐμοί» Ἰωαν. ιε΄ 4
1970-1971 «Πιστεύομεν διό καί λαλοῦμεν» Β΄ Κορ. δ΄ 13
1971-1972 «Τά ἄνω ζητεῖτε» Κολ. γ΄ 1
1972-1973 «Κράτει ὅ ἔχεις» Ἀποκ. γ΄ 11
1973-1974 «Τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» Ρωμ. ιβ΄ 2
1974-1975 «Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν» Ψαλμ. 59, 14
1975-1976 «Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον» Λουκ. ιβ΄ 32
1976-1977 «Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν» Λουκ. β΄ 34
1977-1978 «Γίνεσθέ μοι μάρτυρες» Ἠσ. μγ΄ 10
1978-1979 «Φανερούμενοι ὅτι ἐστέ ἐπιστολή Χριστοῦ» Β΄ Κορ. γ΄ 3
1979-1980 «Κύριε, πρός τίνα ἀπελευσόμεθα;» Ἰωαν. στ΄ 68
1980-1981 «Στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε» Α΄ Κορ. ιστ΄ 13
1981-1982 «Λάλει καί μή σιωπήσῃς» Πραξ. ιη΄ 9
1982-1983 «Ἐνδυναμοῦ τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» Β΄ Τιμ. β΄ 1
1983-1984 «Ἀξίως τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε» Φιλιπ. α΄ 27
1984-1985 «Ἐπαγωνίζεσθε τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστιν» Ἰούδα 3
1985-1986 «Πάντα ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδήσω» Φιλιπ. γ΄ 8
1986-1987 «Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν» Ἰωαν. α΄ 42
1987-1988 «Ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» Ἀποκ. στ΄ 2
1988-1989 «Ἐμοί τό ζῆν Χριστός» Φιλιπ. α΄ 21
1989-1990 «Τά ἄνω φρονεῖτε˙ μή τά ἐπί τῆς γῆς» Κολ. γ΄ 21
1990-1991 «Θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» Ἰωαν. ιδ΄ 33
1991-1992 «Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν» Γαλ. ε΄ 25
1992-1993 «Ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε» Ἐφεσ. ε΄ 8
1993-1994 «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν» Ἰωαν. η΄ 32
1994-1995 «Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν εὐφροσύνῃ» Ψαλμ.
1995-1996 «Καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας» Ἀποκ. α΄ 18
1996-1997 «Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ἡμῖν πλουσίως» Κολ. γ΄ 16
1997-1998 «Γύμναζε σεαυτόν πρός εὐσέβειαν» Α΄ Τιμ. δ΄ 7
1998-1999 «Ὅτι ἔσῃ μάρτυς Αὐτῷ πρός πάντας ἀνθρώπους» Πραξ. κα΄ 15
1999-2000 «Καί πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» Ματθ. ιστ΄ 18
2000-2001 «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός» Ἰωαν. ιδ΄ 6
2001-2002 «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε» Ματθ. κστ΄ 41
2002-2003 «Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν» Φιλιπ. γ΄ 20
2003-2004 «Εὐαγγελίζεσθε τό σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» Ψαλμ.
2004-2005 «Εὐάρεστος τῷ Θεῷ καί δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις» Ρωμ. ιδ΄ 18
2005-2006 «Ἐνδύσασθε τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν» Ρωμ. ιγ΄ 14
2006-2007 «Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω» Ἀποκ. γ΄ 20
2007-2008 «Δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν» Α΄Κορ. στ΄ 20
2008-2009 «Ἐμοί τό ζῆν Χριστός» Φιλιπ. α΄ 21
2009-2010 «Ἐπί τήν τελειότητα φερώμεθα» Ἑβρ. στ΄ 1
2010-2011 «Γρηγορεῖτε» Α΄ Κορ. ιστ΄ 13


Δεν υπάρχουν σχόλια: