26/1/14

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ, Ήχος πλ Β΄, Εωθινό Θ΄


Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ ΚΣΤ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ξενοφῶντος καὶ τῆς συμβίου αὐτοῦ Μαρίας καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ Ἀρκαδίου καὶ Ἰωάννου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ μεγάλου σεισμοῦ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Συμεών, τοῦ ἐπιλεγομένου Παλαιοῦ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀνανίου πρεσβυτέρου καὶ Πέτρου δεσμοφύλακος καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἑπτὰ στρατιωτῶν.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ἀμωνᾶς ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Γαβριὴλ ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι δύω Μάρτυρες, οἱ ἐν Φρυγίᾳ, τυπτόμενοι τελειοῦνται.
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος πλ Β')

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν Άδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

Μετάφραση: 

Αγγελικές Δυνάμεις ήταν στο μνήμα σου, και αυτοί που το φρουρούσαν έγιναν σαν νεκροί. 
Και στεκόταν η Μαρία στον τάφο, αναζητώντας το αμόλυντο σώμα σου. Νίκησες τον άδη και του πήρες ως λάφυρα τα όπλα, χωρίς να πάθεις βλάβη απ΄ αυτόν. Συνάντησες την Παρθένο, δωρίζοντας την ζωή. Δόξα σε σένα Κύριε, που αναστήθηκες από τους νεκρούς.Απολυτίκιο  Θεοτοκίον  (ήχος πλ Β')

Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Μητέρα ἦλθες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσίᾳ βουλῇ, λάμψας ἐν τῷ Σταυρῷ, ἀναζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, λέγων τοῖς Ἀγγέλοις· Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑρέθη ἡ ἀπολομένη δραχμή, ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι.

Μετάφραση:

Σύ που ονόμασες ευλογημένη την Μητέρα σου, ήρθες στο πάθος με τη δική σου θέληση και απόφαση,  αφού έλαμψες πάνω στο Σταυρό, θέλοντας να αναζητήσεις τον Αδάμ, και λέγοντας στους Αγγέλους: Χαρείτε μαζί μου, διότι βρέθηκε η χαμένη δραχμή. Δόξα σε σένα που με όλα με σοφία τα σχεδίασες. 

Εις τους Αίνους – στιχηρά αναστάσιμα (ήχος πλ Β΄)

Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου, καὶ ἐπ' αὐτῷ πεποιθότες, σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Μετάφραση:

Ο Σταυρός σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, έγινε η πηγή της ζωής και της αναστάσεως για τον πιστό λαό σου• στηριγμένοι με απόλυτη πεποίθηση και εμπιστοσύνη επάνω σ' αυτόν, υμνολογούμε σένα τον αναστάντα εκ νεκρών Θεό μας και σε παρακαλούμε να μας ελεήσεις.

Ἡ ταφή σου Δέσποτα, Παράδεισον ἤνοιξε τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐκ φθορᾶς λυτρωθέντες, σὲ τὸν ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, Χριστὸν ἀνυμνήσωμεν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐκβοῶμεν· Σὺ ζωὴ ὑπάρχεις, ἡμῶν καὶ ἀνάστασις, ἐλέησον ἡμᾶς.Δεν υπάρχουν σχόλια: