18/1/14

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ, Ήχος πλ Α΄, Εωθινό Η΄


Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ ΙΘ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὅσίου Πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ ἀναχωρητοῦ, καὶ τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Εὐφρασίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ εἰς τὸν Ναὸν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνακομιδὴ τοῦ Λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ θεολόγου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τελεῖται ἡ ἀνάμνησις τοῦ ἐν Νικαίᾳ μεγίστου θαύματος, ὅτε ὁ Μέγας Βασίλειος διὰ προσευχῆς ἀνέῳξε τὰς πύλας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ παρέθετο αὐτὴν τοῖς Ὀρθοδόξοις.
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος πλ Α')
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν
τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατονὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Μετάφραση: 
Τον Λόγο, που μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα δεν έχει αρχή, που γεννήθηκε από την Παρθένο για τη σωτηρία μας, ας υμνήσουμε οι πιστοί και ας προσκυνήσουμε. Διότι δέχτηκε ευχαρίστως με το σώμα του να ανέβει πάνω στον Σταυρό, και να υπομείνει θάνατο, και να σηκώσει ζωντανούς αυτούς που είχαν πεθάνει.Απολυτίκιο της Εορτής
Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι Ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Μακάριε, νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Εις τους Αίνους - στιχηρό αναστάσιμο (ήχος πλ Α΄)
Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου ὑπὸ τῶν παρανόμων, προῆλθες ἐκ τοῦ μνήματος, καθὼς ἐτέχθης ἐκ τῆς Θεοτόκου, οὐκ ἔγνωσαν πῶς ἐσαρκώθης, οἱ ἀσώματοί σου Ἄγγελοι, οὐκ ᾔσθοντο πότε ἀνέστης, οἱ φυλάσσοντές σε στρατιῶται· ἀμφότερα γὰρ ἐσφράγισται τοῖς ἐρευνῶσι, πεφανέρωται δὲ τὰ θαύματα, τοῖς προσκυνοῦσιν, ἐν πίστει τὸ μυστήριον· ὃ ἀνυμνοῦσιν, ἀπόδος ἡμῖνἀγαλλίασιν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Μετάφραση:
Κύριε Ιησού Χριστέ, ενώ ο τάφος είχε σφραγισθή με ασφάλεια από τους παρανόμους σταυρωτάς σου Ιουδαίους, σύ εβγήκες μέσα από το μνήμα θαυματουργικώς, όπως εγεννήθηκες από την Θεοτόκο Μητέρα σου. Και όπως δεν αντελήφθησαν αι αγγελικαί δυνάμεις, που δεν έχουν υλικό σώμα, πώς σύ έλαβες σάρκα ανθρώπινη, κατά τον ίδιο τρόπο οι στρατιώται που εφύλαγαν τον τάφο σου, δεν κατάλαβαν καλά-καλά σε ποιά ακριβώς στιγμή ανεστήθης, γιατί από την αστραπή εθαμπώθησαν τόσο πολύ. Αυτά, λοιπόν, τα δύο γεγονότα είναι ακατάληπτα για κείνους που πάνε να τα ερευνήσουν με την ανθρώπινη λογική• ενώ είναι δύο θαύματα, που έχουν αποκαλυφθή σε κείνους που προσκυνούν με πίστι το μυστήριο της θυσίας σου• Δόσε, λοιπόν, σε μας, Κύριε, που υμνολογούμε αυτό το μυστήριο, την αγαλλίασι και το μέγα σου έλεος.

Κύριε, αἱ Γυναῖκες ἔδραμον ἐπὶ τὸ μνῆμα, τοῦ ἰδεῖν σε τὸν Χριστόν, τὸν δι' ἠμᾶς παθόντα· καὶ προσελθοῦσαι, εὗρον Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, τῷ φόβῳ κυλισθέντα· καὶ πρὸς αὐτὰςἐβόησε λέγων· Ἀνέστη ὁ Κύριος, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς, ὅτι ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: