28/2/18

Εορτασμός Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στον Ναό του "Πρωτοκλήτου"


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»

Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἑ­ορ­τα­σμός Ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου Πα­λα­μᾶ
στόν Ἱ­ε­ρό Ναό τοῦ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ»

Μέ τίς εὐ­χές καί εὐ­λο­γί­ες τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ θά ἑ­ορ­τα­σθῆ στόν νέ­ον Ἱ­ε­ρό Ναό τοῦ Συλ­λό­γου Ὀρ­θο­δό­ξου Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς, 
«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», ὁδός Μι­α­ού­λη 68, 

ὁ «πρό­μα­χος» τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, 
Ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς.

Κυ­ρι­α­κή 4/3/2018: Θεία Λει­τουρ­γία τοῦ Με­γ. Βα­σι­λεί­ου.

Ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως Ὄρ­θρου 7.00 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: