29/11/13

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ’ ( ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ) , Ήχος πλ Β΄, Εωθινό Α΄


Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει και τροπάρια της ακολουθίας του Αγίου Προφήτου Ναούμ.

Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ Α' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ναούμ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀνανίου τοῦ Πέρσου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου.
Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἐφέσου, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείας, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος πλ Β')

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν Άδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

Μετάφραση: 

Αγγελικές Δυνάμεις ήταν στο μνήμα σου, και αυτοί που το φρουρούσαν έγιναν σαν νεκροί. 
Και στεκόταν η Μαρία στον τάφο, αναζητώντας το αμόλυντο σώμα σου. Νίκησες τον άδη και του πήρες ως λάφυρα τα όπλα, χωρίς να πάθεις βλάβη απ΄ αυτόν. Συνάντησες την Παρθένο, δωρίζοντας την ζωή. Δόξα σε σένα Κύριε, που αναστήθηκες από τους νεκρούς.

Απολυτίκιο  Θεοτοκίον  (ήχος πλ Β')

Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Μητέρα ἦλθες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσίᾳ βουλῇ, λάμψας ἐν τῷ Σταυρῷ, ἀναζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, λέγων τοῖς Ἀγγέλοις· Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑρέθη ἡ ἀπολομένη δραχμή, ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι.Μετάφραση:

Σύ που ονόμασες ευλογημένη την Μητέρα σου, ήρθες στο πάθος με τη δική σου θέληση και απόφαση,  αφού έλαμψες πάνω στο Σταυρό, θέλοντας να αναζητήσεις τον Αδάμ, και λέγοντας στους Αγγέλους: Χαρείτε μαζί μου, διότι βρέθηκε η χαμένη δραχμή. Δόξα σε σένα που με όλα με σοφία τα σχεδίασες. 

Εξαποστειλάριο Εωθινόν Α' (ήχος Β΄)

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν, ἐν ὄρει Γαλιλαίας, πίστει Χριστὸν θεάσασθαι, λέγοντα ἐξουσίαν, λαβεῖν τῶν ἄνω καὶ κάτω, μάθωμεν πῶς διδάσκει, βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, ἔθνη πάντα, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύματος, καὶ συνεῖναι, τοῖς Μύσταις ὡς ὑπέσχετο, ἕως τῆς συντελείας.

Μετάφραση:

Ας έλθουμε μαζί με τους μαθητές, στο όρος της Γαλιλαίας, με πίστη να δούμε προσεκτικά τον Χριστό, που λέγει ότι έλαβε εξουσία του πάνω και του κάτω κόσμου. Ας μάθουμε πως τους διδάσκει να βαπτίζουν όλα τα έθνη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ότι θα είναι μαζί με τους Μαθητές, όπως υποσχέθηκε, μέχρι το τέλος του κόσμου.

Εξαποστειλάριο Θεοτοκίον (ήχος Β΄)

Τοῖς Μαθηταῖς συνέχαιρες, Θεοτόκε Παρθένε, ὅτι Χριστὸν ἑώρακας, ἀναστάντα ἐκ τάφου, τριήμερον καθὼς εἶπεν, οἷς καὶ ὤφθη διδάσκων, καὶ φανερῶν τὰ κρείττονα, καὶ βαπτίζειν κελεύων ἐν τῷ Πατρί, καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, τοῦ πιστεύειν, αὐτοῦ ἡμᾶς τὴν ἔγερσιν, καὶ δοξάζειν σε Κόρη.

Μετάφραση:

Χαιρόσουν μαζί με τους Μαθητές Θεοτόκε Παρθένε, διότι έχεις δει τον Χριστό που αναστήθηκε από τον τάφο μετά από τρεις ημέρες όπως είπε. Σ΄ αυτούς και εμφανίστηκε να διδάσκει και να φανερώνει τα ανώτερα και να τους δίνει εντολή να βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος για να πιστεύουμε εμείς την Έγερσή του και να διδάξουμε εσένα, Κόρη.Δεν υπάρχουν σχόλια: