20/3/16

Οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμενΟἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, 
ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν,
 ἡ οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν,
 ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, 
 ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, 
ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν· 

οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστὸν
τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς αὐτοῦ ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες,
ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις,
ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ δεσπότην
προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, 
 τοὺς δὲ διὰ τὸν κοινὸν δεσπότην ὡς αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμοντες.

Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις 
τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων,
αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξε.


Δεν υπάρχουν σχόλια: